Η αυτοαποτελεσματικότητα και οι στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε μαθητές/τριες με διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς (Master thesis)

Βέρρου, Αικατερίνη


Teacher is a key- factor in the effective implementation of SEN pupils' inclusion in mainstream classrooms. The aim of this study is to investigate the teachers' self efficacy of secondary education in using inclusive instruction, in colloboration and in dealing with disruptive behaviours, and their attitudes towards the inclusion of pupils with Learning Difficulties and Behavioural Disorders. The sample is comprised of 134 secondary mainstream teachers. The results showed moderate levels of self efficacy of teachers and no correlation of self-efficacy with demographic factors was found. As far as teachers' attitudes are concerned, they have maintained a neutral attitude towards the inclusion of pupils with LD and BD and their attitudes differ according to the type of disorder, as they show a more positive attitude towards the inclusion of pupils with LD compared to pupils with BD. It has also been found that there is a correlation between attitudes with gender, years of service, teaching experience, subject, education and training in Special Education, knowledge of legislation and type of school. Finally, a very low correlation of efficacy and attitudes was found.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσεις
High school teachers -- Attitudes
Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες -- Εκπαίδευση
Learning disabled children -- Education
Συμπεριφοριστικές διαταραχές στα παιδιά
Behavior disorders in children
Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Inclusive education
Αυτοαποτελεσματικότητα
Self-efficacy
Keywords: Συνεκπαίδευση;Inclusion;Εκπαιδευτικοί;Teachers;Αυτοαποτελεσματικότητα;Self-efficacy;Στάσεις εκπαιδευτικών;Teacher attitudes;Μαθητές/ μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;Students with special educational needs
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11239)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14495
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσεις
High school teachers -- Attitudes
Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες -- Εκπαίδευση
Learning disabled children -- Education
Συμπεριφοριστικές διαταραχές στα παιδιά
Behavior disorders in children
Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Inclusive education
Αυτοαποτελεσματικότητα
Self-efficacy
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publication date: 2019-06-23
Bibliographic citation: Βέρρου, Α. (2019). Η αυτοαποτελεσματικότητα και οι στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε μαθητές/τριες με διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Σημαντικός παράγοντας στην αποτελεσματική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με ΕΕΑ στις τυπικές τάξεις είναι ο εκπαιδευτικός. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν ο βαθμός αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, τη συνεργασία και τη διαχείριση συμπεριφοράς και οι στάσεις τους απέναντι στη συνεκπαίδευση μαθητών/τριών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Διαγωγής και Συμπεριφοράς. Το δείγμα αποτελείται από 134 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν μέτρια επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και δεν βρέθηκε συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας με δημογραφικούς παράγοντες. Αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών φάνηκε ότι τηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση μαθητών/τριών με ΜΔ και ΔΔΣ και ότι διαφοροποιείται η στάση τους ανάλογα με τον τύπο των διαταραχών, καθώς δείχνουν πιο θετική στάση απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών/τριών με ΜΔ σε σύγκριση με τους μαθητές/τριες με ΔΔΣ. Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις στάσεις με το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας, τη διδακτική εμπειρία, την ειδικότητα την εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, τη γνώση της νομοθεσίας και τον τύπο σχολείου. Τέλος, βρέθηκε πολύ χαμηλή συσχέτιση αυτοποτελεσματικότητας και στάσεων.
Teacher is a key- factor in the effective implementation of SEN pupils' inclusion in mainstream classrooms. The aim of this study is to investigate the teachers' self efficacy of secondary education in using inclusive instruction, in colloboration and in dealing with disruptive behaviours, and their attitudes towards the inclusion of pupils with Learning Difficulties and Behavioural Disorders. The sample is comprised of 134 secondary mainstream teachers. The results showed moderate levels of self efficacy of teachers and no correlation of self-efficacy with demographic factors was found. As far as teachers' attitudes are concerned, they have maintained a neutral attitude towards the inclusion of pupils with LD and BD and their attitudes differ according to the type of disorder, as they show a more positive attitude towards the inclusion of pupils with LD compared to pupils with BD. It has also been found that there is a correlation between attitudes with gender, years of service, teaching experience, subject, education and training in Special Education, knowledge of legislation and type of school. Finally, a very low correlation of efficacy and attitudes was found.
Advisor name: Ψάλτη, Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 134 σελ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berrou.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14495
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.