Συσχέτιση των επιπέδων ινσουλίνης νηστείας με την επίπτωση της υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν σουλφονυλουρίες (Master thesis)

Κολόκας, Κωνσταντίνος


INTRODUCTION: Over the last decade, several new drugs have been added to the treatment of type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). However, sulfonylureas are still widely used by Primary Care physicians. The most common side effect of sulfonylureas is hypoglycemia. Hypoglycemia is an obstacle to good glycemic control, exposing patients to increased risk for cardiovascular events and adversely affecting their quality of life. OBJECTIVE: The purpose of this study is to evaluate the correlation between fasting insulin levels and incidence of hypoglycemia in patients with T2DM receiving sulfonylureas as well as to determine the differentiation of sulfonylureas in fasting insulin levels and the incidence of hypoglycemia. METHODOLOGY: The study included 58 patients with T2DM who had been prescribed with sulfonylureas for more than 2 years. Somatometric features, dietary habits, physical activity and full medical history were recorded. The number of hypoglycemia events, confirmed or just symptomatic, was recorded in a specific questionnaire and this number was correlated with the fasting insulin levels and the type of drug received. RESULTS: Fasting insulin was found to have a low, positive, and statistically significant correlation with the number of mild cases of hypoglycemia per year (rho = 0.279 p = 0.034), and a moderately positive and statistically significant correlation with the number of severe hypoglycemic events per month (rho = 0.349 p = 0.007). Patients taking glimepiride had statistically and significantly higher median mild hypoglycemic episodes during the previous month (p <0.001) and previous year (p <0.001), compared to patients receiving gliclazide. As for fasting serum insulin levels, there is no statistically significant difference between the sulfonylureas (p = 0.591). CONCLUSIONS: The episodes of hypoglycemia with the new generation of sulfonylureas are rare and appear to vary depending on the medication used (glimepiride or gliclazide). Fasting insulin level could be a predictor of hypoglycemia in patients with T2DM on sulfonylureas.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Type 2 diabetes--Diagnosis
Διαβήτης τύπου 2--Διάγνωση
Hypoglycemia
Υπογλυκαιμία
Hypoglycemic sulphonylureas--Physiological effect
Υπογλυκαιμικές σουλφονυλουρίες--Φυσιολογική επίδραση
Insulin
Ινσουλίνη
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2;Διάγνωση;Υπογλυκαιμία;Ινσουλίνη;Σουλφονυλουρίες;Type 2 diabetes;Diagnose;Hypoglycemia;Insulin;Sulfonylureas
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 8889
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14485
Table of contents: Κατάλογος εικόνων…………………………………………………………………………x Κατάλογος πινάκων………………………………………………………………………xii Συντομογραφίες και σύμβολα..………………………………………………………..…xiv ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………………...1 ΑBSTRACT……………………………………………………………………………...…3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………………...…4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………………....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ………………………………...…6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ……….……..……………....6 2.1 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1…………………………………..…………..…6 2.2 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2…... ………………………………………..…..7 2.3 Άλλοι ειδικοί τύποι σακχαρώδους διαβήτη………………………………….…7 2.4 Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης……………………..…………………….…7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ……………………………….…9 3.1 Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης……………………………………………………9 3.2 Προδιαβήτης……………………………………………………………...……10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ …………….…12 4. 1 Φάσεις έκκρισης ινσουλίνης……………… …………………………………15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ATP ΔΙΑΥΛΟΙ ΚΑΛΙΟΥ ΣΤΑ Β ΚΥΤΤΑΡΑ……………………………………………………………………………...…18 5.1 Νουκλεοτιδική ρύθμιση των KATP διαύλων………………………………..…22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. O ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ……………………………….…23 vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ……………………………………………………….……………………24 7.1 Ενδογενή υποστρώματα των υποδοχέων ινσουλίνης……………………….…24 7.2 Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης (PI3K)……………….25 7.3 Η ΑΚΤ/πρωτεινική κινάση……………………………………………………26 7.4 Η Άτυπη πρωτεινική κινάση c (a PKCs)………………………………………28 7.5 Η οδός των Ras–MAPK……………………………………………………….28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ……………...…………29 8.1 Ήπαρ και ινσουλίνη………………………………………………………...…29 8.2 Σκελετικοί μύες και ινσουλίνη………………………………………………...30 8.3 Λιπώδης ιστός και ινσουλίνη………………………………………………….31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2………………………………..32 9.1 Η φυσική ιστορία του διαβήτη τύπου 2……………………………………….32 9.2 Αίτια σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 …………………………………………...34 9.3 Παθογένεια σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2……………………………………..36 9.4 Απόπτωση β-κύτταρου………………………………………………………...37 9.4.1 Γλυκοτοξικότητα…………………………………………………….37 9.4.2 Λιποτοξικότητα……………………………………………………...38 9.4.3 Εναπόθεση αμυλοειδούς…………………………………………….38 9.4.4 Μιτοχονδριακό και ενδοπλασματικό στρες…………………………38 9.5 Ινσουλινοαντίσταση…………………………………………………………...39 9.5.1 Το μονοπάτι της PKB/AΚΤ…………………………………………40 vii 9.5.2 Μεταλλάξεις στις IRS πρωτεΐνες……………………………………40 9.5.4 Φωσφορυλίωση σερίνης-θρεονίνης…………………………………40 9.5.6 Οικογένεια πρωτεϊνών FOX…………………………………………41 9.5.7 Η οδός της PI3 κινάσης……………………………………………...41 9.5.8 Πρωτεϊνική κινάση C………………………………………………..42 9.5.9 PC1 παράγοντας……………………………………………………..42 9.5.10 Λιπώδης ιστός……………………………………………………...42 9.5.11 Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία……………………………………..43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 . ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ……………………………………………….44 10.1 Ιστορική ανάδρομη…………………………………………………………...44 10.2 Δομή σουλφονυλουριών……………………………………………………...44 10.3 Θέσεις σύνδεσης σουλφονυλουριών…………………………………………45 10.4 Τρόπος δράσης σουλφονυλουριών…………………………………………..47 10.4.1 Πλειότροπες δράσεις σουλφονυλουριών…………………………..48 10.5 Φαρμακοκινητική σουλφονυλουριών………………………………………..49 10.6 Αξιολόγηση υπογλυκαιμικής δράσης………………………………………..52 10.7 Αποτελεσματικότητα στη μείωση των μακροαγγειακών και μικροαγγειακών επιπλοκών……………………………………………………….....................52 10.8 Παρενέργειες σουλφονυλουριών…………………………………………….53 10.8.1 Υπογλυκαιμία………………………………………………………53 10.8.2 Αύξηση βάρους…………………………………………………….54 10.8.3 Σπάνιες παρενέργειες………………………………………………55 viii 10.9 Δευτεροπαθής αστοχία σουλφονυλουριών…………………………………..55 10.10 Καρδιαγγειακή ασφάλεια…………………………………………………...56 10.10.1 Ισχαιμικό preconditioning………………………………………..56 10.11 Ενδείξεις χορήγησης σουλφονυλουριών……………………………………57 10.12 Αντενδείξεις χορήγησης σουλφονυλουριών………………………………..57 10.13 Χαρακτηριστικά σουλφονυλουριών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα……..58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2.......59 11.1 Ορισμός υπογλυκαιμίας……………………………………………………...59 11.2 Ορολογία υπογλυκαιμίας…………………………………………………….60 11.3 Συμπτώματα υπογλυκαιμίας………………………………………………….61 11.4 Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση υπογλυκαιμίας…………………….62 11.5 Επιπτώσεις υπογλυκαιμίας…………………………………………………...64 11.5.1 Υπογλυκαιμία και εγκέφαλος………………………………………64 11.5.2 Τροχαία ατυχήματα και υπογλυκαιμία…………………………….65 11.5.3 Υπογλυκαιμία και καρδιαγγειακό σύστημα………………………..65 11.5.4 Ποιότητα ζωής……………………………………………………...68 11.5.5 Επιπτώσεις στο κόστος θεραπείας……………………….………...69 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ………………………………………………………………………….71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΣΚΟΠΟΣ………………………………………………………………..71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ………………………………………………71 13.1 Κριτήρια εισόδου ασθενών στη μελέτη…………………………………...…71 ix 13.2 Κριτήρια αποκλεισμού ασθενών από τη μελέτη…………………………….71 13.3 Πρωτόκολλο της μελέτης…………………………………………………….72 13.4 Ερευνητικά εργαλεία……..……………….………………………………….72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ……………………….……………………………74 14. 1 Στατιστική ανάλυση…………………………………………………………74 14. 2 Δείγμα της μελέτης…………………………………………………………..75 14.3 Κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος……………………………………...76 14.4 Συγκρίσεις μεταξύ των δύο φύλων…………………………………………..79 14.5 Συγκρίσεις μεταξύ των σουλφονυλουριών…………………………………..83 14.6 Συσχετίσεις μεταβλητών……………………………………………………..87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………................91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………………..96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ……………………………………………………………….……….117 Α. Ερωτηματολόγιο υπογλυκαιμίας ……………………………………………………..117 Β. Ιατρικό Ιστορικό……………………………………………………………………...119 Γ. Έντυπο συγκατάθεσης………………………………………………………………...122 Δ. Βεβαίωση εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας……………………..123 Ε. Άδεια εκπόνησης Εργασίας………………………………………………………...…124 ΣΤ.Συσχέτιση της γλικλαζίδης με τις υπόλοιπες κλινικές παραμέτρους……….………..125 Ζ. Συσχέτιση της γλιμεπιρίδης με τις υπόλοιπες κλινικές παραμέτρους………………...127
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κολόκας Κωνσταντίνος.pdfΚολόκας, Μεταπτυχιακή 3.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14485
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.