Χρήση του GAZEBO για την δημιουργία βιομηχανικών χώρων (Bachelor thesis)

Νάρης, Κωνσταντίνος


Το GAZEBO είναι ένας 3 D προσομοιωτής ο οποίος έχει την ικανότητα να προσομοιώνει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα διάφορα αντικείμενα σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δοκιμή ρομποτικών αλγορίθμων, τον σχεδιασμό 3 D μοντέλων όπως ρομπότ, οχήματα και την δοκιμή αυτών σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά του είναι το ότι διαθέτει βιβλιοθήκες με ποικιλία σε ρομπότ, περιβάλλοντα και αισθητήρες. Υπάρχει και η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει αντικείμενα και να τα καταχωρήσει στην βιβλιοθήκη του προγράμματος( InkspaceSVG Illustrator Solidworks Το Gazebo έχει την δυνατότητα να εισάγει μοντέλα στην προσομοίωση είτε προγραμματιστικά γράφοντας κώδικα είτε μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Τα μοντέλα αυτά βρίσκονται έτοιμα στην βάση δεδομένων και ορίζουν μια φυσική οντότητα με δυναμικές, κινηματικές και οπτικές ιδιότητες. Επιπλέον, ένα μοντέλο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα plug in , τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Μπορεί να αντιπροσωπεύει οτιδήπο τε από απλό σχήμα έως σύνθετο ρομπότ, ακόμα και το έδαφος είναι ένα μοντέλο
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΦ / Μηχανικών Αυτοματισμού
Keywords: 3 D προσομοιωτής;GAZEBO;Βιομηχανία;Model Editor;Αισθητήρας
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14481
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-05-13T14:31:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΣΤΕΦ / Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2019-03-08
Bibliographic citation: Νάρης, Κ. (2019). Χρήση του GAZEBO για την δημιουργία βιομηχανικών χώρων (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Το GAZEBO είναι ένας 3 D προσομοιωτής ο οποίος έχει την ικανότητα να προσομοιώνει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα διάφορα αντικείμενα σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δοκιμή ρομποτικών αλγορίθμων, τον σχεδιασμό 3 D μοντέλων όπως ρομπότ, οχήματα και την δοκιμή αυτών σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά του είναι το ότι διαθέτει βιβλιοθήκες με ποικιλία σε ρομπότ, περιβάλλοντα και αισθητήρες. Υπάρχει και η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να σχεδιάσει αντικείμενα και να τα καταχωρήσει στην βιβλιοθήκη του προγράμματος( InkspaceSVG Illustrator Solidworks Το Gazebo έχει την δυνατότητα να εισάγει μοντέλα στην προσομοίωση είτε προγραμματιστικά γράφοντας κώδικα είτε μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Τα μοντέλα αυτά βρίσκονται έτοιμα στην βάση δεδομένων και ορίζουν μια φυσική οντότητα με δυναμικές, κινηματικές και οπτικές ιδιότητες. Επιπλέον, ένα μοντέλο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα plug in , τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Μπορεί να αντιπροσωπεύει οτιδήπο τε από απλό σχήμα έως σύνθετο ρομπότ, ακόμα και το έδαφος είναι ένα μοντέλο
Advisor name: Μπεχτσής, Δημήτριος
Examining committee: Μπεχτσής, Δημήτριος
Publishing department/division: ΣΤΕΦ/Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: teithe
Number of pages: 55 σελ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GAZEBO1.pdfΠτυχιακή εργασία6.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14481
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.