Η συνεισφορά των ψηφιακών τεχνολογιών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Bachelor thesis)

Κουβαράς, Κωνσταντίνος


Σήμερα οι εταιρείες προσανατολίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και τη συνεισφορά της ψηφιοποίησης στην αναβάθμιση ολόκληρης της επιχείρησης. Η ανάγκη των επιχειρήσεων για δημιουργία αξίας και διαφοροποίησης ισχυροποιεί το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας και παράλληλα η αξιοποίηση ποικίλων ψηφιακών λύσεων στη παραγωγική διαδικασία κρίνεται βαρύνουσας σημασίας. Στην παρούσα εργασία, αναλύονται, σε θεωρητικό πλαίσιο, οι διαδικασίες ψηφιοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι λόγοι αποτυχίας των στρατηγικών ψηφιοποίησης αλλά και τρόποι διαχείρισης των πιθανών προκλήσεων. Επιπλέον, μελετώνται πέντε τύποι τεχνολογιών, ήτοι η Αναλυτική Δεδομένων, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Υπολογιστικό Νέφος και η Αλυσίδα Συστοιχιών. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία επισημαίνει τα οφέλη και τις προκλήσεις αυτών υπό το πρίσμα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τη θεωρητική επισκόπηση της συνεισφοράς των ψηφιακών τεχνολογιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, διαπιστώθηκε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες στη σύγχρονη πραγματικότητα δε χρησιμοποιούνται σε ευρεία, ωστόσο, δύνανται να βελτιώσουν σημαντικά τις διαδικασίες των αλυσίδων εφοδιασμού με πολλούς μοναδικούς τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι οι τεχνολογίες θα εφαρμοσθούν ορθολογικ
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Λογιστικής
Keywords: Ψηφιακές τεχνολογίες;Εφοδιαστικές Αλυσίδες;Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP);Μεγάλα Δεδομένα;Διαδίκτυο των Πραγμάτων;Τεχνητή Νοημοσύνη
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής, 2019 (α/α 10913)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14476
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14476
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.