Διαχείριση αποβλήτων μελάσας με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και ηλεκτρολυτική κροκίδωση (Bachelor thesis)

Μενεξές, Στυλιανός


Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συνδυασμένη επεξεργασία αποβλήτων μελάσας, τα οποία προήλθαν από βιομηχανία ζύμης αρτοποιίας, σε πρώτο στάδιο με ενεργό ίλυ και με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, και στη συνέχεια με μετεπεξεργασία των εκροών τους με ηλεκτρολητική κροκίδωση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες όπου λαμβάνει χώρα η αποτελεσματικότερη απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και ολικού αζώτου. Από τη βιβλιογραφία, είναι γνωστό πως ένα μόνο στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων μελάσας δεν είναι αρκετό για την επίτευξη των παραπάνω. Το αρχικό δείγμα είχε σκούρο καφέ χρώμα, pH 8.1, οργανικό φορτίο (COD) 6.400 mg/L και απορρόφηση στα 475nm 0,65. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δύο αντιδραστήρες όπου στον πρώτο τα υγρά απόβλητα υπέστησαν επεξεργασία με την κλασσική μέθοδο της ενεργού ιλύος και στον δεύτερο με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, με ταυτόχρονο οξικό και ανοξικό στάδιο και στους δύο αντιδραστήρες, και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ τους. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών αποδείχτηκε ότι αποτελεσματικότερη από τις δύο είναι η επεξεργασία με τα μικροάλγη. Στη συνέχεια, οι εκροές των δύο αντιδραστήρων υπέστησαν μετεπεξεργασία με ηλεκτρολητική κροκίδωση και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ τους και μεταξύ των προηγουμένων, με σκοπό να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, φάνηκε πως ο καλύτερος συνδυασμός είναι επεξεργασία με μικροάλγη και μετεπεξεργασία της εκροής του αντιδραστήρα μικροαλγών με ηλεκτρολητική κροκίδωση. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και η αποτελεσματικότερη μετατροπή του ολικού αζώτου σε οργανικό άζωτο, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Μελάσα
Molasses
Φωτοσυνθετικά βακτήρια
Photosynthetic bacteria
Ηλεκτρόλυση
Electrolysis
Κροκίδωση
Focculation
Keywords: Μελάσα;Κροκίδωση;Ηλεκτρόλυση;Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί;Molasses;Focculation;Electrolysis;Photosynthetic microrganism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7457
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14473
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Μελάσα
Molasses
Φωτοσυνθετικά βακτήρια
Photosynthetic bacteria
Ηλεκτρόλυση
Electrolysis
Κροκίδωση
Focculation
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publication date: 2016-02-17
Bibliographic citation: Μενεξές, Σ. (2016). Διαχείριση αποβλήτων μελάσας με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς και ηλεκτρολυτική κροκίδωση. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συνδυασμένη επεξεργασία αποβλήτων μελάσας, τα οποία προήλθαν από βιομηχανία ζύμης αρτοποιίας, σε πρώτο στάδιο με ενεργό ίλυ και με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, και στη συνέχεια με μετεπεξεργασία των εκροών τους με ηλεκτρολητική κροκίδωση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες όπου λαμβάνει χώρα η αποτελεσματικότερη απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και ολικού αζώτου. Από τη βιβλιογραφία, είναι γνωστό πως ένα μόνο στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων μελάσας δεν είναι αρκετό για την επίτευξη των παραπάνω. Το αρχικό δείγμα είχε σκούρο καφέ χρώμα, pH 8.1, οργανικό φορτίο (COD) 6.400 mg/L και απορρόφηση στα 475nm 0,65. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δύο αντιδραστήρες όπου στον πρώτο τα υγρά απόβλητα υπέστησαν επεξεργασία με την κλασσική μέθοδο της ενεργού ιλύος και στον δεύτερο με φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, με ταυτόχρονο οξικό και ανοξικό στάδιο και στους δύο αντιδραστήρες, και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ τους. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών αποδείχτηκε ότι αποτελεσματικότερη από τις δύο είναι η επεξεργασία με τα μικροάλγη. Στη συνέχεια, οι εκροές των δύο αντιδραστήρων υπέστησαν μετεπεξεργασία με ηλεκτρολητική κροκίδωση και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ τους και μεταξύ των προηγουμένων, με σκοπό να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, φάνηκε πως ο καλύτερος συνδυασμός είναι επεξεργασία με μικροάλγη και μετεπεξεργασία της εκροής του αντιδραστήρα μικροαλγών με ηλεκτρολητική κροκίδωση. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απομάκρυνση COD, χρωστικών, φωσφόρου και η αποτελεσματικότερη μετατροπή του ολικού αζώτου σε οργανικό άζωτο, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Table of contents: 1. Εισαγωγή...................................................................................................................... 1 2. Θεωρητικό .................................................................................................................... 3 2.1 Απόβλητα και Νομοθεσία ........................................................................................ 3 2.1.1 Απόβλητα Βιομηχανιών τροφίμων ....................................................................... 4 2.1.2 Μελάσα ............................................................................................................ 4 2.2 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων ......................................................................... 5 2.2.1 Οζονισμός........................................................................................................ 7 2.2.2 Ηλεκτρόλυση.................................................................................................... 8 2.2.3 Βιολογική επεξεργασία....................................................................................10 2.2.4 Άλγη................................................................................................................12 3. Πειραματικό Μέρος......................................................................................................13 3.1 Υλικά και μέθοδοι ...................................................................................................13 3.1.1 Μέθοδοι ανάλυσης ..........................................................................................14 3.2 Πειραματική διάταξη ...............................................................................................18 3.2.1 Διάταξη βιοαντιδραστήρων..............................................................................18 3.2.2 Διάταξη ηλεκτρόλυσης.....................................................................................19 4. Αποτελέσματα.............................................................................................................20 4.1 Αποτελέσματα Βιολογικής επεξεργασίας και μικροαλγών.......................................21 4.2 Αποτελέσματα μετεπεξεργασίας με ηλεκτρόλυση...................................................26 4.2.1 Σύγκριση βιολογικής επεξεργασίας με βιολογικής επεξεργασία και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση ...................................................................................26 4.2.2 Σύγκριση επεξεργασίας μικροαλγών με συνδιασμό αυτής με ηλεκτρόλυση .....30 4.2.3 Σύγκριση επεξεργασίας ενεργού ιλύος και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση με επεξεργασία μικροαλγών και μετεπεξεργασία με ηλεκτρόλυση......................................34 5. Συμπεράσματα ............................................................................................................38 6. Βιβλιογραφία...............................................................................................................39
Advisor name: Σαμαράς, Πέτρος
Examining committee: Σαμαράς, Πέτρος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 41
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14473
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.