Η νεοφυής καινοτόμος επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τα εργαλεία υποστήριξής της (Bachelor thesis)

Πεπέρκου, Αλεξάνδρα


Aim of the task is to highlight with the best possible way the role of innovation in modern entrepreneurship as well as how new-born enterprises affects the sector of entrepreneurship and innovation in modern time. The aim is to present all aspects of this new-born entrepreneurship in our country so that by the end of this thesis being able to draw optimal desirable conclusions for entrepreneurship in Greece in today’s era. In order to achieve the above goal should initially be studied meanings and terminologies related to entrepreneurship and innovation. For this reason, the 2nd chapter of this task will concern the entrepreneurship and the businessman, where these specific meanings will be explored, their characteristics and their role in today’s era as well. In the same chapter the types and actions of enterprises will be analyzed while a small subsection will concern small and medium-sized enterprises in our country. In chapter 3 an extensive report will be made for the entrepreneurship and the role the innovation concept plays in it, while the 4th chapter will present the legal and accounting aspect of a modern enterprise. The fifth chapter will study what it is and why a business plan is useful while the main part of this work will be in chapter 6 where a thorough study will be made for the new-born enterprises where we will study what startup businesses are, how they are funded while some important examples of these enterprises will be presented.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: New business enterprises
Νέες επιχειρήσεις
Entrepreneurship--Greece
Επιχειρηματικότητα--Ελλάδα
Keywords: Νεοφυής επιχειρηματικότητα;Καινοτόμος επιχειρηματικότητα;Ελλάδα;Start-up entrepreneurship;Innovative entrepreneurship;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2017 α.α. 8936
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14447
Table of contents: Περίληψη ............. 2 ABSTRACT.................... 3 Πίνακας Περιεχομένων..........4 Περιεχόμενα Εικόνων............................................................................................................................... 6 Περιεχόμενα Πινάκων.............................................................................................................................. 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................................................7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ..................................................................................... 10 2.1 Επιχειρηματικότητα..........................................................................................................................10 2.1.1 Η σημασία της βεβαιότητας, αβεβαιότητας και κινδύνου ...................................................... 12 2.2 Επιχειρηματίας .................................................................................................................................. 14 2.2.1 Χαρακτηριστικά επιχειρηματία................................................................................................... 15 2.2.2 Ο ρόλος του επιχειρηματία .......................................................................................................... 16 2.3 Προσεγγίσεις συμπεριφοράς και κοινωνικών χαρακτηριστικών ............................................. 17 2.3.1 Αντιμετώπιση της αποτυχίας ....................................................................................................... 17 2.3.2 Μαθησιακή ικανότητα .................................................................................................................18 2.3.3 Διαχείριση κινδύνων ..................................................................................................................... 19 2.4 Επιχειρήσεις ....................................................................................................................................... 22 2.5 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ............................................................................................................ 24 ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................................................................................29 3.1 Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων....................................................................................................... 29 3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εταιριών.............................................................................. 34 3.4 Νόμοι ύπαρξης επιχείρησης............................................................................................................ 36 3.5 Έγγραφα ίδρυσης ή κλεισίματος.................................................................................................... 37 3.6 Ο ρόλος του λογιστή ......................................................................................................................... 40 4 3.7 Σχέση λογιστή με τον επιχειρηματία .............................................................................................. 43 3.8 Λογιστικά προγράμματα ................................................................................................................. 45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ........................................................................................... 47 4.1 Ορισμός και είδη καινοτομίας......................................................................................................... 47 4.2 Γιατί είναι σημαντική η καινοτομία ................................................................................................ 50 4.3 Δημιουργικότητα και καινοτομία ................................................................................................... 52 4.4 Τύποι και χαρακτηριστικά καινοτομίας......................................................................................... 53 4.5 Παράγοντες επιτυχίας και λόγοι αποτυχίας της καινοτομίας .................................................... 55 4.6 Μέτρηση καινοτομίας...................................................................................................................... 57 4.7 Ο ρόλος της καινοτομίας στην προσπάθεια για ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ...................................................................................................................................... 60 4.8 Ο ρόλος της γνώσης και της μάθησης............................................................................................ 61 4.9 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία............................................................................................... 63 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ....................................................................................... 67 5.1 Τι είναι................................................................................................................................................. 67 5.2 Γιατί είναι χρήσιμο ............................................................................................................................ 69 5.3 Η δομή και τα στοιχεία του..............................................................................................................71 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ STARTUP ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ................................................................ 74 6.1 Τι είναι STARTUP επιχείρηση ........................................................................................................... 74 6.2 Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας ....................................... 76 6.3 Προγράμματα χρηματοδότησης νεοφυούς επιχειρηματικότητας .......................................... 77 6.4 Πηγές χρηματοδότησης ................................................................................................................... 78 6.5 Παραδείγματα STARTUP επιχειρήσεων ........................................................................................ 89 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ ............................................................................................................... 95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................................... 97
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΕΠΕΡΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ.pdfΠεπέρκου, Πτυχιακή 1.07 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14447
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.