Ευφυώς εξειδικευμένος τουρισμός (Bachelor thesis)

Μοσχοτόγλου, Παναγιώτης


Ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο που διογκώνεται παρά την οικονομική ύφεση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για το κράτος, καθώς αποτελεί πόλο έλξης για όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το βασικό κίνητρο του ταξιδιού παραμένει το «ήλιος και θάλασσα» κάνοντάς το ένα έντονα εποχικό και μη διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν το οποίο εξαρτάται σημαντικά από τους tour operators. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί στο τουριστικό προϊόν μια πτωτική τάση στον κύκλο ζωής του προϊόντος, και η αναζωογόνησή του και η διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για την τοπική και εθνική οικονομία αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Στα πλαίσια αυτού του στρατηγικού ανασχεδιασμού αναπτύσσουμε ένα νέο μοντέλο τουρισμού που σκοπό έχει να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν, εξασφαλίζοντας μία σταθερότητα στην οικονομία, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες εισέρχονται στον τουρισμό. Το πρότυπο μοντέλο του τουρισμού ονομάζεται Ευφυώς Εξειδικευμένος Τουρισμός.
Alternative title / Subtitle: Ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Social entrepreneurship
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Sustainable tourism
Βιώσιμος τουρισμός
Keywords: Ευφυώς Εξειδικευμένος Τουρισμός;Ευφυής Εξειδίκευση Νέες Τεχνολογίες;Κοινωνική Οικονομία;Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας;Intelligently Specialized Tourism;Intelligent Specialization New Technologies;Social economy;Social entrepreneurship;Local Quality Assurance
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8923
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14446
Table of contents: Πρόλογος 4 Περίληψη 5 Εισαγωγή 6 Κεφάλαιο 1ο - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 9 1.1 Ορισμός 9 1.2 Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα 9 1.2.1 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 10 1.2.2 Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας 10 1.2.3 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 10 1.3 Κοινωνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή παράδοση 11 1.3.1 Ευρώπη 2020 11 1.4 Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή παράδοση 12 1.4.1 Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας 13 1.4.2 Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 13 1.4.3 Αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί 13 1.4.4 Ενώσεις ή ιδρύματα 13 1.5 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία 14 Κεφάλαιο 2ο – Έξυπνη Εξειδίκευση (Στρατηγική εφαρμογής Ευφυούς Εξειδίκευσης) 17 Κεφάλαιο 3ο – Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας - Η περίπτωση της Χαλκιδικής 19 1. Εισαγωγή 19 3.1 Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Χαλκιδικής 22 3.1.2 Τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον 22 3.1.3 Εντοπισμός των Συνεκτικών Στοιχείων της Περιοχής 23 3.14 Η μορφή του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Χαλκιδικής (Τ.Σ.Π.Χ.) Σχεδιασμός 25 Κεφάλαιο 4ο – Ο ρόλος της Τεχνολογίας 31 4.1 Εισαγωγή 31 4.2 Web 2.0 32 4.3 Η αλυσίδα αξίας στον Τουρισμό 32 4.4 Η επίδραση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Νέα Επιχειρηματικότητα 34 4.5 Πληροφοριακά Συστήματα 35 4.6 Δίκτυα 35 4.7 Κοινωνικά Δίκτυα 37 Κεφάλαιο 5ο – Αειφορία στον Τουρισμό 38 Κεφάλαιο 6ο - Εφαρμογή του μοντέλου του Ευφυώς Εξειδικευμένου Τουρισμού 41 6.1 Η επιρροή της εφαρμογής του μοντέλου στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. 42 6.2 Η επιρροή της εφαρμογής του μοντέλου στην κοινωνική οικονομία και στα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας. 42 Συμπέρασμα 46 Βιβλιογραφία 47
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μοσχοτόγλου.pdfΜοσχοτόγλου, Πτυχιακή 631.68 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14446
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.