Καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Bachelor thesis)

Σοφιανίδης, Χρήστος/ Μουσκοΐδης Νίκος, Νίκος


This project is an investigation of recording and Ordination material to offer Greek language courses to foreigners and expartiates. More specifically there is a presentation of the fundamentals of the file and digital documents. Also, there is a presentation of the General State Archives (GSA) and the Historical Archive of Macedonia (IAM), also the meaning of archive material, classification. In pursuit of this study research was conducted through printed and online literature in order to collect the necessary data. In a large percentage in the preparation of research helped the data obtained from the web pages of the GSA and the IAM.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Classification--Archives
Ταξινόμηση--Αρχεία
Archives -- Greece
Αρχεία -- Ελλάδα
Archives--Administration
Αρχεία--Διοίκηση
Greek language, Modern -- Study and teaching -- Foreign speakers
Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ξένοι ομιλητές
Keywords: Καταγραφή υλικού;Material recording;Ταξιθέτηση υλικού;Material classification;Αρχειονομία;Archiving
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8925
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Classification--Archives
Ταξινόμηση--Αρχεία
Archives -- Greece
Αρχεία -- Ελλάδα
Archives--Administration
Αρχεία--Διοίκηση
Greek language, Modern -- Study and teaching -- Foreign speakers
Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ξένοι ομιλητές
Submission Date: 2022-05-10T19:24:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2017-10-10
Bibliographic citation: Μουσκοΐδης Νίκος/ Σοφιανίδης Χρήστος, Καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς την καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού για την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών του αρχείου και των ψηφιακών τεκμηρίων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας (ΙΑΜ),καθώς οι έννοιες του αρχειακού υλικού, της ταξινόμησης και ταξιθέτησης. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από τις ηλεκτρονικές σελίδες των ΓΑΚ και του ΙΑΜ.
This project is an investigation of recording and Ordination material to offer Greek language courses to foreigners and expartiates. More specifically there is a presentation of the fundamentals of the file and digital documents. Also, there is a presentation of the General State Archives (GSA) and the Historical Archive of Macedonia (IAM), also the meaning of archive material, classification. In pursuit of this study research was conducted through printed and online literature in order to collect the necessary data. In a large percentage in the preparation of research helped the data obtained from the web pages of the GSA and the IAM.
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 1.3 1.4 1.5 Τρεις ηλικίες του αρχείου.....................................................................11 Αρχειονομία.........................................................................................14 Η διαχείριση αρχειακών τεκμηρίων .....................................................14 Τρόποι απόκτησης αρχειακού υλικού και η διατήρηση τους...................19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ορισμός του αρχείου.............................................................................7 1.1.1 Το σύνολο των τεκμηρίων...........................................................................9 1.1.2 Οι αρχειακές πληροφορίες και τα υποστρώματα καταγραφής τους . 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ................................................................20 2.1 Ορισμός Μεταδεδομένων.........................................................................20 2.2 Τύποι Μεταδεδομένων.............................................................................20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) 3.1 3.2 3.3 Γενικά Αρχεία του Κράτους............................................................................ 22 3.1.1 Αρχεία – συλλογές των Γ.Α.Κ............................................................... 25 3.1.2 Δραστηριότητες των ΓΑΚ ...................................................................... 28 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ) ............................................................ 29 Δραστηριότητες του ΙΑΜ ................................................................................ 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1.Επεξεργασία αρχειακού υλικού................................................................36 4.1.1.Ταξινόμηση...........................................................................................37 4.1.2.Ταξιθέτηση............................................................................................38 4.1.3.Αρχειακό υλικό .....................................................................................40 4.1.4.Προστασία προσωπικών δεδομένων...................................................41 4.2 Σύστημα ψηφιοποίησης των Γ.Α.Κ. : @αρχειομνήμων...........................42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ..............................43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΕΛΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ 6.1 Δελτία στον Αρχειομνήμων.....................................................................44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................377 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................ 378
Advisor name: Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά
Examining committee: Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: ihu
Number of pages: 380
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΥΣΚΟΪΔΗΣ-ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ.pdfΜουσκοΐδης/ Σοφιανίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.