Καταγραφή και ταξιθέτηση υλικού – Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Bachelor thesis)

Σοφιανίδης, Χρήστος/ Μουσκοΐδης Νίκος, Νίκος


This project is an investigation of recording and Ordination material to offer Greek language courses to foreigners and expartiates. More specifically there is a presentation of the fundamentals of the file and digital documents. Also, there is a presentation of the General State Archives (GSA) and the Historical Archive of Macedonia (IAM), also the meaning of archive material, classification. In pursuit of this study research was conducted through printed and online literature in order to collect the necessary data. In a large percentage in the preparation of research helped the data obtained from the web pages of the GSA and the IAM.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Classification--Archives
Ταξινόμηση--Αρχεία
Archives -- Greece
Αρχεία -- Ελλάδα
Archives--Administration
Αρχεία--Διοίκηση
Greek language, Modern -- Study and teaching -- Foreign speakers
Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ξένοι ομιλητές
Keywords: Καταγραφή υλικού;Material recording;Ταξιθέτηση υλικού;Material classification;Αρχειονομία;Archiving
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8925
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 1.3 1.4 1.5 Τρεις ηλικίες του αρχείου.....................................................................11 Αρχειονομία.........................................................................................14 Η διαχείριση αρχειακών τεκμηρίων .....................................................14 Τρόποι απόκτησης αρχειακού υλικού και η διατήρηση τους...................19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ορισμός του αρχείου.............................................................................7 1.1.1 Το σύνολο των τεκμηρίων...........................................................................9 1.1.2 Οι αρχειακές πληροφορίες και τα υποστρώματα καταγραφής τους . 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ................................................................20 2.1 Ορισμός Μεταδεδομένων.........................................................................20 2.2 Τύποι Μεταδεδομένων.............................................................................20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) 3.1 3.2 3.3 Γενικά Αρχεία του Κράτους............................................................................ 22 3.1.1 Αρχεία – συλλογές των Γ.Α.Κ............................................................... 25 3.1.2 Δραστηριότητες των ΓΑΚ ...................................................................... 28 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ) ............................................................ 29 Δραστηριότητες του ΙΑΜ ................................................................................ 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1.Επεξεργασία αρχειακού υλικού................................................................36 4.1.1.Ταξινόμηση...........................................................................................37 4.1.2.Ταξιθέτηση............................................................................................38 4.1.3.Αρχειακό υλικό .....................................................................................40 4.1.4.Προστασία προσωπικών δεδομένων...................................................41 4.2 Σύστημα ψηφιοποίησης των Γ.Α.Κ. : @αρχειομνήμων...........................42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ..............................43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΕΛΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ 6.1 Δελτία στον Αρχειομνήμων.....................................................................44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................377 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................ 378
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΥΣΚΟΪΔΗΣ-ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ.pdfΜουσκοΐδης/ Σοφιανίδης, Πτυχιακή 2.66 MBAdobe PDFView/Open



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14445
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.