Η θέση του e-banking στην Ελλάδα- Μελέτες περιπτώσεων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς (Bachelor thesis)

Λεωνίδης, Νικόλαος/ Χατζηχρήστου, Ελευθέριος


Η παρούσα Πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει ένα επίκαιρο και συνεχώς εξελισσόμενο θέμα, την εικόνα που παρουσιάζει η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Μ. Βρετανία και στην Αμερική. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση των ειδών του e-banking. Παράλληλα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρονται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Κλείνοντας το 1ο κεφάλαιο αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του e-banking τόσο για καταναλωτές-πελάτες όσο και για τις τράπεζες καθώς και τη γενικότερη σημασία και αξία της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια γενικότερη παρουσίαση για την εφαρμογή του e-banking στην Ελλάδα. Επίσης, δίνονται συνοπτικά διάφορα στοιχεία για τις ελληνικές τράπεζες και τις μεθόδους ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει η καθεμία. Τέλος, γίνεται μια εκτενής περιγραφή στο e-banking της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήσαμε πάνω στο e-banking με σκοπό να αποτυπωθεί η εικόνα σχετικά με τη διείσδυση του e-banking στην Ελλάδα καθώς και ο βαθμός εξοικείωσης των Ελλήνων με αυτή τη νέα μορφή Τραπεζικής.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Διαδικτυακή τραπεζική--Ελλάδα
Internet banking--Greece
Ethnikē Trapeza tēs Hellados
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Piraeus Bank
Τράπεζα Πειραιώς
Keywords: E-banking;Ηλεκτρονική τραπεζική;Εθνική Τράπεζα;National Bank;Τράπεζα Πειραιώς;Piraeus Bank;Ελληνικές τράπεζες;Greek banks
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8880
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14443
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………………….... 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………………………………………………………….……………6 1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ E-BANKING 1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ……………………………………………………………….…………………….7 1.1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ…………………………………………..8 1.2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ E-BANKING……………………………………………..…………………10 1.2.1. MOBILE BANKING………………………………………………….…………….10 1.2.2. PHONE BANKING………………………………………………….………………11 1.2.3 INTERNET BANKING……………………………………………..……………….12 1.2.4. ATM…………………………………………………………………………………13 1.3. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ E-BANKING…………………………………………….…….……14 1.3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ………………………………….…………..15 1.3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ………………………………….……………...17 1.3.3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ…………………………………………………………………………...24 1.3.4. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ……………………………………………………………....24 1.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ E-BANKING………………………….25 1.4.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ………………………………..….….25 1.4.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ…………………………….…..…...27 1.4.3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ…………………………………..…...30 1.4.4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ……………………….………….....32 1.5. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ E-BANKING……………………………………………….………..…..…..35 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………………………………….….37 2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………………….…...39 2.2.1 INTERNET BANKING ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ………………...…………...41 2.2.1.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ INTERNET BANKING………………………………………………..…41 2.2.1.2.ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET BANKING………….….43 2.2.2. MOBILE BANKING ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………..…………………..44 2.2.2.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ MOBILE BANKING………………………………………………….…..44 2.2.2.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ MOBILE BANKING…………………45 2.2.3. PHONE BANKING ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………………………………46 2.2.3.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ PHONE BANKING…………………………………………………………………………46 2.2.3.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ PHONE BANKING………………..47 2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ……………………….….....48 2.3.1. INTERNET BANKING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ……………………………..48 2.3.1.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ INTERNET BANKING……………………………………………….......49 2.3.1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET BANKING……………..52 2.3.2. MOBILE BANKING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ…………………………….......53 2.3.2.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ MOBILE BANKING……………………………………………………....53 2.3.2.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ MOBILE BANKING……………………………………55 2.3.3. PHONE BANKING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ……………………………..……55 2.3.3.1. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ PHONE BANKING………………………………………………………..55 2.3.3.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ PHONE BANKING………………......56 2.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΗΣ EUROBANK…………………………………..………59 2.6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΗΣ ALPHABANK…………………………………..……..63 3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΕΥΝΑ……………………………………………...66 3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ…………………….………………….……….66 3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………….……………………...….68 3.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………….…….………...…83 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………….….…...85 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………………….…….87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………………………………………………………………………………..…….91
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΥ.pdfΛεωνίδης / Χατζηχρήστου , Πτυχιακή 1.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14443
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.