Μορφές και εξέλιξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Καλογιάννη, Ραφαέλλα


The richness and variety of the Greek seas, endless kilometers of the Greek coasts of our thousand islands, protected areas are covering thousands of scuare kilometers, the mild climate, the high level of sunshine and the interest of the alternating landscape, make Greece the ideal destination for the development of Marine Tourism. The advantage is supported both by the country`s maritime tradition and from the favorable to the specific voyage, the Greek seas are safe from the standpoint of marine risks, the distances between islands are small, whereas to the intensity of winds and temperatures and sea. Nautical tourism began to develop in Greece in the early `60 and especially in recent years iw changing rapidly. It is one of the mostpowerful alternative forms of tourism for our country, and the particular inerest as it is able to give a major boost to the national economy. Nautical tourism is place in both, the terrestrial and the marine area. Where out various recreational activities. Essential infrastructure in this form of tourism is the tourist marinas. Today in Greece, exist organized yacht marinas, which provide high quality services to domestic and foreign tourists. Several have been awarded the ‘Blue Flag’ program, which is an important recognition that ensures reliability and validity in marinas, thus attracting new prospective tourists from Greece and from abroad. However in recent years there has been intense discussion on the development and promotion of marine tourism in our country, and the recovery of the National Economy, so the Greek government made radical changes in legislation concerning the lifting of cabotage in order to supply a trigger for growth.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Greece
Τουρισμός--Ελλάδα
Marine ecotourism -- Greece
Θαλάσσιος οικοτουρισμός -- Ελλάδα
Yatching -- Greece
Ναυσιπλοΐα -- Ελλάδα
Cruise lines -- Greece
Γραμμές κρουαζιέρας -- Ελλάδα
Keywords: Τουρισμός;Θαλάσσιος τουρισμός;Ελλάδα;Μορφές τουρισμού;Tourism;Marine tourism;Greece;Types of tourism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8882
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14442
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..………………………………………………………………………....5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ……………………………………………7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1.1.Παράκτιος Τουρισμός……………………………...…………………………….10 1.2. Υποβρύχιος Τουρισμός………………………………………………………….12 1.2.1 Το Υποβρύχιο Σκάφος…………………………………………………….…...13 1.2.2. Το Υποβρύχιο Κατάλυμα……………………………………………………...14 1.3. Θαλάσσιος Τουρισμός Φύσης……………………………………………….…..15 1.3.1. Η παρατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών από την ακτή………………...…15 1.4. Αλιευτικός Τουρισμός………………………………………………….……..…16 1.5. Θαλάσσιος Πολιτιστικός Τουρισμός………………………………………….....17 1.5.1. Ναυτικά Μουσεία………………………………………………………….…..17 1.5.2. Πλοία Μουσεία………………………………………………………………..18 1.5.3. Μουσεία ναυπηγικής τέχνης…………………………………………………..19 1.5.4.Αναπαράσταση Ναυτικών Γεγονότων…………………………………………19 1.5.5.Θαλάσσιες Πολιτιστικές διαδρομές……………………………………………20 1.6. Θαλάσσιος Αθλητικός Τουρισμός……………………………………...……….20 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…….22 2.1.Yachting……...…………………………………………………………………..22 2.1.1.Τύποι του yachting.…….………………………………………………………23 2.1.2.Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Σκαφών…………………….……………………23 2.1.3.Διεθνής ονοματολογία Σκαφών………………………………………………..25 2.1.4.Κατηγοριοποίηση Ιστιοπλοϊκών Σκαφών……………………………………..25 2.1.5.Tύποι σκαφών………………………………………………………...………..26 2.2.Cruising…………………………………………………………………………..27 2.2.1.Τύποι κρουαζιέρας …………………………………………………………….28 2.2.2.Γεωγραφικοί Προορισμοί………………………………………………………29 2.2.3.Ελληνικές εταιρείες στον κλάδο της κρουαζιέρας……………………...……...31 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ………………………………………………………………………..32 3.1. ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ………………………………………………………….32 3.1.1. Το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες Διεθνώς…………………………………….32 3.1.2. Το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα……………………………….33 3.1.3. Κριτήρια……………………………………………………………………….33 3.1.4. Στόχος………………………………………………………………………….34 3.2. Προστατεύομενες περιοχές ……………………………………………………..35 3.3. CABOTAGE- ΑΡΣΗ ΤΟΥ……………………………………………………...37 3.3.1. Τα οφέλη από την άρση του cabotage…………………………………………41 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 4. ΥΠΟΔΟΜΗ……………………………………………………………………….44 4.1. Μαρίνες …………………………………………………………………………44 4.1.2. Μαρίνες που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα………………………………….45 4.2. Αγκυροβόλια…………………………………………………………………….46 4.3. Λιμενικά Τέλη…………………………………………………………………...46 4.4. Ανεφοδιασμός προμήθειες………………………………………………………47 4.4.1. Καύσιμα……………………………………………………………………….47 4.4.2. Βενζίνη………………………………………………………………………...47 4.4.3. Λιπαντικά……………………………………………………………………...47 4.4.4. Νερό…………………………………………………………………………...48 4.4.5. Τροφοδοσιες – Εξοπλισμοί……………………………………………………48 4.4.6. Επισκεύες ……………………………………………………………………..48 4.4.7. Σημεία που πρέπει να προσεχθούν με βάση την Ελληνική Νομοθεσία………48 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 5.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………...…49 5.1. Λόγοι για τους οποίους πρέπει να αναπτυχθεί ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα……………………………………………………………………………..…50 5.2.Προτάσεις βελτίωσης…………………………………………………………….51 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………….……………53
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.pdfΚαλογιάννη, Πτυχιακή 3.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14442
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.