Το μέλλον των τουριστικών πρακτόρων στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Κερατσίδου, Αργυρώ/ Λουκά, Βάια


Tourism is for greek economy one of the most significant sources of growth and profit. Tourism's contribution to the gross national product of Greece is of great importance. Thus it could become the driving force far the developement of the local society. The aim of this thesis is to analysis of Touristic Product and of course to give answer and solution in the matter of the '' Future of travel agencies in Greece''. To fulfil this purpose the thesis contains six units for which was contucted thorough research. In the first chapter, there is given some information about tourism in general, its evolution through the years as well as the meaning of the tourist product. The second chapter, is about all the characteristics of travel agencies up to now to spot the differencies of now and then. In the third chapter, the writters analyze Electronic Tourism, its evolution and of course all the new forms of agencies. Furthermore, in this chapter all the benefits of e-tourism are listed to comprehend the true issue. In the fourth chapter, through research about the opinion of many travel agents the data get analyzed. In the fifth chapter, the writters state the findings of the analysis and in the chapter tha follows they come to their condusions. The condutions vary among benefits and drawbacks. Finally, there some solutions and suggetions for the better function of the travel agencies system.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism--Greece
Τουρισμός--Ελλάδα
Travel agents -- Greece
Ταξιδιωτικοί πράκτορες -- Ελλάδα
Keywords: Τουρισμός;Τουριστικοί πράκτορες;Μορφές τουρισμού;Tourism;Tour agents;Types of tourism;Ταξιδιωτικά πρακτορεία;Travel agencies;Ηλεκτρονικός τουρισμός;Electronic tourism
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8862
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14441
Table of contents: Πίνακας περιεχομένων ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ VII ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VIII ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3 1.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο 3 1.2. Τα είδη του τουρισμού 8 1.3. Η τουριστική ανάπτυξη 9 1.4. Η οικονομική διάσταση του τουρισμού 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 17 2.1. Τα τουριστικά πρακτορεία 18 2.2. Οι διακρίσεις των τουριστικών πρακτορείων 19 2.3. Τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο των τουριστικών πρακτορείων διεθνώς 21 2.4. Φυσιογνωμία και χαρακτηριστικά του κλάδου των τουριστικών πρακτορείων 25 2.4.1. Η ευρωπαϊκή αγορά 25 2.4.2. Η ελληνική αγορά 26 2.5. Ευκαιρίες και απειλές για τα ελληνικά τουριστικά πρακτορεία 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 35 3.1. Περί διαδικτύου 35 3.2. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός 36 3.2.1. Τ.Π.Ε. και τουρισμός στην Ελλάδα 38 3.3. Βασικές τουριστικές εφαρμογές 39 3.3.1. Μηχανογραφημένα Συστήματα Κρατήσεων (Computer Reservation Systems – CRS) 40 3.3.2. Παγκόσμια Συστήματα Διανομής (Global Distribution Systems -GDS) 40 3.3.3. E-ticketing 45 3.3.4. Συστήματα online κρατήσεων (online reservation systems) 46 3.3.5. Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 48 4.1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 48 4.2. Γενικά στατιστικά στοιχεία 49 4.3. Έρευνες στην ελληνική τουριστική αγορά 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 145 Βιβλιογραφία 146
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΛΟΥΚΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΔΟΥ.pdfΛουκά/Κερατσίδου, Πτυχιακή 8.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14441
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.