Κατασκευή ρομποτικού οχήματος (AGV) για ευέλικτα συστήματα παραγωγής (Bachelor thesis)

Κυριακίδης, Παναγιώτης/ Βλαχογιάννης, Γεώργιος


One of the most evolving state-of-the-art technological solutions is the development of Intelligent Autonomous Vehicles (IAVs) that navigate on industrial facilities taking real time decisions with minimal or zero human assistance. IAVs rely on microelectronics and sensor technologies for monitoring, communicating, coordinating with the facility’s equipment or with other vehicles.Our custom built IAV is a prototype for industrial facilities that can monitor industrial processes in a facility and enhance the decision making process in the shop floor. For our prototype we used a handmade chassis with two separate geared motor-driven wheels along with encoders to control their revolutions and a single caster wheel. The main data processing unit is a Raspberry Pi board, communicating through a standard Wifi shield and a PiFace digital 2 extension board with relays. Additionally, we included an L298N dual H-bridge to drive the motors, a camera for object identification and a LiDAR laser sensor for obstacle avoidance, area mapping and identification of regions of interest. Moreover, we added sufficient cooling with a 12mm fan, an adjustable switching regulator to power the electronics, and finally, a Lithium Polymer (Li-Po) battery to power everything. The PiFace is a H.A.T. (Hardware Attached on Top) board, which is used with the Raspberry Pi and consequently cuts off access to the original pins. In our case, we created a custom board, and attached the PiFace on top of it, releasing the majority of the pins for further use, as will be shown afterwards. Furthermore, we developed a custom operating system (OS) image for the Raspberry Pi based on Ubuntu Linux and the Robot Operating System (ROS). ROS is an open-source, meta-operating system that provides hardware abstraction, low-level device control, data fusion and manipulation as well as libraries for building and executing operations across multiple entities. Our vehicle can be remotely controlled with the camera node and a custom ROS interface while on the same time identify the surroundings of the facility layout using the LiDAR laser sensor. The vehicle could autonomously navigate in an industrial facility and monitor the real time processes in order to provide decisions maker with valuable feedback from the shop floor.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Keywords: Ρομποτικό όχημα;Ευέλικτο σύστημα παραγωγής;AGV
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2019 (α/α 10851)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14379
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2022-04-29T14:02:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2019-02-13
Bibliographic citation: Κυριακίδης, Π., Βλαχογιάννης, Γ. (2019). Κατασκευή ρομποτικού οχήματος (AGV) για ευέλικτα συστήματα παραγωγής (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.όνίκης
Abstract: One of the most evolving state-of-the-art technological solutions is the development of Intelligent Autonomous Vehicles (IAVs) that navigate on industrial facilities taking real time decisions with minimal or zero human assistance. IAVs rely on microelectronics and sensor technologies for monitoring, communicating, coordinating with the facility’s equipment or with other vehicles.Our custom built IAV is a prototype for industrial facilities that can monitor industrial processes in a facility and enhance the decision making process in the shop floor. For our prototype we used a handmade chassis with two separate geared motor-driven wheels along with encoders to control their revolutions and a single caster wheel. The main data processing unit is a Raspberry Pi board, communicating through a standard Wifi shield and a PiFace digital 2 extension board with relays. Additionally, we included an L298N dual H-bridge to drive the motors, a camera for object identification and a LiDAR laser sensor for obstacle avoidance, area mapping and identification of regions of interest. Moreover, we added sufficient cooling with a 12mm fan, an adjustable switching regulator to power the electronics, and finally, a Lithium Polymer (Li-Po) battery to power everything. The PiFace is a H.A.T. (Hardware Attached on Top) board, which is used with the Raspberry Pi and consequently cuts off access to the original pins. In our case, we created a custom board, and attached the PiFace on top of it, releasing the majority of the pins for further use, as will be shown afterwards. Furthermore, we developed a custom operating system (OS) image for the Raspberry Pi based on Ubuntu Linux and the Robot Operating System (ROS). ROS is an open-source, meta-operating system that provides hardware abstraction, low-level device control, data fusion and manipulation as well as libraries for building and executing operations across multiple entities. Our vehicle can be remotely controlled with the camera node and a custom ROS interface while on the same time identify the surroundings of the facility layout using the LiDAR laser sensor. The vehicle could autonomously navigate in an industrial facility and monitor the real time processes in order to provide decisions maker with valuable feedback from the shop floor.
Advisor name: Μπεχτσής, Δημήτριος
Examining committee: Μπεχτσής, Δημήτριος
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: teithe
Number of pages: 84
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyriakides_Vlachogiannis.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14379
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.