Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών υλικών στον κατασκευαστικό κλάδο (Bachelor thesis)

Τζούμα, Μαρία - Έλντα


Nowadays the global need for environmental protection places its constraints on construction as well. This requires a redefinition of the role of building materials in construction in order to lay the foundations that promote sustainable construction and immediate environmental protection. This paper presents the basic dimensions, which constitute the subject matter of the environmental study of building materials in construction and their impact. These are building materials and building materials, its built-in energy, the toxic behavior of the material and the effects it causes on the environment. Then a multidimensional analysis is carried out, with components of the aforementioned environmental figures, for building materials and building materials as well as for their synthetic materials which materials are completely environmentally friendly.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Keywords: Δομικά υλικά;Συνθετικά υλικά;Υλικά κατασκευών;Περιβάλλον;Θερμική συμπεριφορά;Building materials;Building materials;Environment;Thermal behavior
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, 2019 (α/α 10986)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14378
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publication date: 2019-05-02
Bibliographic citation: Τζούμα, Μ. (2019). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών υλικών στον κατασκευαστικό κλάδο (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Στις ημέρες μας η παγκόσμια ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος θέτει τους περιορισμούς της και στον τομέα των κατασκευών. Το γεγονός αυτό απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των δομικών υλικών στην κατασκευή, ώστε να τεθούν οι βάσεις που προάγουν την αειφόρο δόμηση και την άμεση προστασία του περιβάλλοντος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη, τα οποία συνιστούν το θεματικό αντικείμενο της περιβαλλοντικής μελέτης των δομικών υλικών στην κατασκευή και τις επιπτώσεις τους. Αυτά είναι τα δομικά υλικά και τα υλικά κατασκευής, η ενσωματωμένη του ενέργεια, η τοξική συμπεριφορά του υλικού και οι επιδράσεις που προκαλεί στο περιβάλλον. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια πολυδιάστατη ανάλυση, με συνιστώσες τα προαναφερόμενα περιβαλλοντικά μεγέθη, για τα δομικά υλικά και υλικά κατασκευών όπως επίσης και στα συνθετικά τους υλικά τα οποία υλικά είναι εξολοκλήρου φιλικά προς το περιβάλλον.
Nowadays the global need for environmental protection places its constraints on construction as well. This requires a redefinition of the role of building materials in construction in order to lay the foundations that promote sustainable construction and immediate environmental protection. This paper presents the basic dimensions, which constitute the subject matter of the environmental study of building materials in construction and their impact. These are building materials and building materials, its built-in energy, the toxic behavior of the material and the effects it causes on the environment. Then a multidimensional analysis is carried out, with components of the aforementioned environmental figures, for building materials and building materials as well as for their synthetic materials which materials are completely environmentally friendly.
Advisor name: Μεντζέλου, Παρασκευή
Examining committee: Μεντζέλου, Παρασκευή
Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 106
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14378
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.