Οι σχέσεις μεταξύ της εμπορικής επωνυμίας και του πελάτη: θεωρία και πρακτική (Bachelor thesis)

Χατζηδημητρίου, Μαρία/ Γκούτα, Ελένη/ Χήρας, Γιώργος


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς τις σχέσεις της εμπορικής επωνυμίας και του πελάτη. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Brand – name και της επίδρασης του στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στον πελάτη, όπου παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την συμπεριφορά του απέναντι στη μάρκα και στην επωνυμία. Στη συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας και στα αποτελέσματα της προσωπικής έρευνας. Τέλος, γίνονται οι προτάσεις σε στελέχη του μάρκετινγκ και καταγράφονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντικές μελέτες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά η συγκέντρωση των στοιχείων και η δημιουργία του πλάνου των περιεχομένων. Αφού επιλέχτηκε η κατάλληλη βιβλιογραφία και συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία επιτεύχθηκε η καταγραφή των πιο σημαντικών ευρημάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Πρόκειται με άλλα λόγια για μία δευτερογενή έρευνα, που βασίζεται στις εκτιμήσεις άλλων μελετών που σχετίζονται με την συμβολή της μάρκας στην διαμόρφωση αγοραστικών αποφάσεων και στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Branding (Marketing)
Επωνυμία (Μάρκετινγκ)
Trademarks--Greece
Εμπορικά σήματα--Ελλάδα
Customer relations
Πελατειακές σχέσεις
Keywords: Μάρκα;Επωνυμία;Εμπορικό σήμα;Μάρκετινγκ;Συμπεριφορά;Πελάτης;Εμπιστοσύνη;Ικανοποίηση;Brand;Brand name;Trademark;Marketing;Behavior;Confidence;Satisfaction;Customer
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8893
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14371
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ BRAND NAME 8 1.1 Ορισμός της εμπορικής επωνυμίας ή απλούστερα μάρκα 8 1.2 Η έννοια του εμπορικού σήματος 14 1.3 Η εικόνα της επωνυμίας 19 1.4 Επικοινωνία, ταυτότητα και εμπορικό σήμα 20 1.5 Προσωπικότητα της επωνυμίας 29 1.6 Brand Management – Στρατηγικές διοίκησης επωνυμίας 30 1.7 Ο ρόλος των λογότυπων μάρκας στην απόδοση της επιχείρησης 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 46 2.1 Η έννοια του πελάτη - καταναλωτή 46 2.2 Κατηγοριοποίηση πελατών 50 2.3 Εξυπηρέτηση πελατών 52 2.4 Διαδικασία λήψης αποφάσεων πελατών 56 2.5 Καταναλωτική συμπεριφορά 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 65 3.1 Εικόνα Μάρκας και Ικανοποίηση Πελατών 65 3.2 Η εμπιστοσύνη των πελατών προς μία μάρκα και η συμβολή της στην αφοσίωση και διατήρησή τους 70 3.3 Οι επιδράσεις των κανόνων σχέσης μάρκας στις θέσεις και στη συμπεριφορά των καταναλωτών 72 3.4 Κίνητρα για αγορές μαρκών 81 3.5 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 90 6.1 Συζήτηση 90 6.2 Προτάσεις 117 6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 121 6.4 Ερευνητικοί περιορισμοί 123 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 124 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 128
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΚΟΥΤΑ - ΧΗΡΑΣ.pdfΧατζηδημητρίου/ Γκούτα / Χήρας , Πτυχιακή 601.32 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14371
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.