Η βιωσιμότητα των αγροτουριστικών επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα Leader στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς (Bachelor thesis)

Καραγιαννίδου, Αιμιλία


Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των προγραμμάτων Leader και ειδικότερα η εξέταση του κατά πόσο τα προγράμματα Leader βελτίωσαν την βιωσιμότητα και την ευρύτερη θέση των επιλεχθέντων επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Μετά από μία εισαγωγή στον αγροτουρισμό, τις μορφές, τους στόχους, τα μέσα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ακολουθεί η παρουσίαση των φορέων στήριξης και προγραμμάτων αγροτουρισμού στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, σκιαγραφώντας την ως αγροτουριστικό προορισμό και παρουσιάζοντας τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής που επιδοτήθηκαν από κάποιο πρόγραμμα Leader. Τα κεφάλαια τέσσερα και πέντε αποτελούν το εμπειρικό σκέλος της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο κεφάλαια ασχολείται με την μεθοδολογία της έρευνας, ενώ το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μελλοντικής έρευνας.
Institution and School/Department of submitter: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Keywords: Ελλάδα;Κιλκίς;Αγροτουρισμός;Προγράμματα Leader;Επιχείρηση;Αγροτικά προϊόντα;Τουριστική οικονομία
Description: Πτυχιακή εργασία - ΣΤΓ&ΤΤ&ΔΔ/ Τμήμα Γεωπονίας, 2019(α/α 10916)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14348
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14348
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.