Εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή των σχολών στους αποφοίτους της περιφερειακής ενότητας Δράμας (Bachelor thesis)

Μωυσιάδης, Αναστάσιος


This diploma thesis aims at exploring the factors that affect the professional choices of the students of the regional unit of Drama. It tries to approach and explain the factors that influence the formation of students' perceptions. A quantitative survey was carried out, with a sample of all areas of the Drama Regional Unit, with a multiple-choice questionnaire. More detailed by chapter. In the first chapter, there is a historical retrospection of the systems of introduction to higher education in Greece from 1976 to today. I chose to start in 1976 and not earlier because of the greater impact of the European Union's policies on the formation of an educational policy linked to the professional career of trainees in relation to the economic development model that promotes and involves the acquisition of knowledge and skills of its citizens, in order to dominate the global economic competition. In the second chapter, reference is made to School Vocational Guidance. Professional orientation becomes an important tool for rationally choosing academic and professional guidance. Historical data, the effectiveness of the institution in relation to the information needs and substantial support for the choice of the professional orientation of the students The third chapter analyzes the factors, internal and external, which prompt the student to make the decision about his professional future. The fourth chapter discusses and analyzes the role of parents in making their children's decisions. The fifth chapter analyzes and justifies the research methodology I followed and the way the questionnaire was formed. Also, the research questions that ask for an answer are put. The sixth chapter analyzes the results of the research, while the seventh chapter presents the findings of the research and proposes ways to provide students with the most effective support through the knowledge of their potential and the choice of career path to follow. The bibliographic review was based on concepts such as professional choice, decision making, occupational development theories, and factors influencing career choice, education systems, and economic crisis.
Alternative title / Subtitle: Introduction of students in tertiary education in Greece. Factors that define the choices of universities for graduates of regional unity of Drama.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Education, Higher -- Greece
Εκπαίδευση, Ανώτερη -- Ελλάδα
High school graduates -- Greece -- Drama (Perfecture)
Απόφοιτοι λυκείου -- Ελλάδα -- Δράμα (Νομός)
Keywords: δραμα;drama;επιλογές αποφοίτων;graduates choices;σχολείο;school;τριτοβάθμια εκπαίδευση;tertiary education
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 11174)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14317
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Education, Higher -- Greece
Εκπαίδευση, Ανώτερη -- Ελλάδα
High school graduates -- Greece -- Drama (Perfecture)
Απόφοιτοι λυκείου -- Ελλάδα -- Δράμα (Νομός)
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publication date: 2019-05-09
Bibliographic citation: Μωυσιάδης, Α. (2019). Εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παράγοντες που διαμορφώνουν την επιλογή των σχολών στους απόφοιτους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμαςκαι επιδιώκει να προσεγγίσει και να αιτιολογήσει τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών. Για τις ανάγκες της εργασίας διενεργήθηκε έρευνα με δείγμα από όλες τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Αναλυτικότερα: στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή στα συστήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1964 ως σήμερα. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονολογία, το 1964, και όχι παλαιότερα λόγω της μεγαλύτερης επίδρασης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής συνδεδεμένης με την επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί και αφορά την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών της, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται σημαντικό εργαλείο ορθολογικής επιλογής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Εξετάστηκαν ιστορικά στοιχεία καιη αποτελεσματικότητα του θεσμού σε σχέση με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και ουσιαστικής στήριξης για την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης των μαθητών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί, που ωθούν τον μαθητή στη λήψη της απόφασης για το επαγγελματικό του μέλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο ρόλος των γονέων στη λήψη των αποφάσεων των παιδιών τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αιτιολογείται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε και ο τρόπος διαμόρφωσης του ερωτηματολογίου. Επίσης, τίθενται και τα ερευνητικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και προτείνονται τρόποι για την πλέον αποτελεσματική στήριξη των μαθητών, μέσα από τη γνώση των δυνατοτήτων τους και την επιλογή της επαγγελματικής πορείας που θα ακολουθήσουν.Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε σε έννοιες, όπως η επαγγελματική επιλογή, η λήψη απόφασης, σε θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, σε παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος, τα συστήματα εκπαίδευσης και την οικονομική κρίση.
This diploma thesis aims at exploring the factors that affect the professional choices of the students of the regional unit of Drama. It tries to approach and explain the factors that influence the formation of students' perceptions. A quantitative survey was carried out, with a sample of all areas of the Drama Regional Unit, with a multiple-choice questionnaire. More detailed by chapter. In the first chapter, there is a historical retrospection of the systems of introduction to higher education in Greece from 1976 to today. I chose to start in 1976 and not earlier because of the greater impact of the European Union's policies on the formation of an educational policy linked to the professional career of trainees in relation to the economic development model that promotes and involves the acquisition of knowledge and skills of its citizens, in order to dominate the global economic competition. In the second chapter, reference is made to School Vocational Guidance. Professional orientation becomes an important tool for rationally choosing academic and professional guidance. Historical data, the effectiveness of the institution in relation to the information needs and substantial support for the choice of the professional orientation of the students The third chapter analyzes the factors, internal and external, which prompt the student to make the decision about his professional future. The fourth chapter discusses and analyzes the role of parents in making their children's decisions. The fifth chapter analyzes and justifies the research methodology I followed and the way the questionnaire was formed. Also, the research questions that ask for an answer are put. The sixth chapter analyzes the results of the research, while the seventh chapter presents the findings of the research and proposes ways to provide students with the most effective support through the knowledge of their potential and the choice of career path to follow. The bibliographic review was based on concepts such as professional choice, decision making, occupational development theories, and factors influencing career choice, education systems, and economic crisis.
Advisor name: Οικονόμου, Ασπασία
Examining committee: Οικονόμου, Ασπασία
Publishing department/division: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 115
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOISIADIS.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14317
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.