Αξιολόγηση της ατμόσφαιρας στα εστιατόρια McDonald's (Bachelor thesis)

Οικονόμου, Ευαγγελία/ Πάλλα, Αικατερίνη


This dissertation is about an assessment of the atmosphere in the McDonald's restaurants. First, there is a brief presentation of the variables and factors which affect consumers' choices among this kind of restaurants. Next, the aim and the goals of this research are mentioned, while there are single input tables to depict its results.After that, there is an analysis of the double input tables with tests so as to ascertain if there is a connection among all parameters. Finally, there are certain results, which come of detailed analysis and survey, given to answer the questions that started the research.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Εστιατόρια--Σχεδιασμός και κατασκευή
Restaurants--Design and construction
Restaurants--Decoration
Εστιατόρια--Διακόσμηση
McDonald's Restaurants Ltd -- Evaluation
Εστιατόρια McDonald's Ε.Π.Ε -- Αξιολόγηση
Keywords: Αξιολόγηση;Ατμόσφαιρα εστιατορίου;Εστιατόριο McDonald's;Assessment;Restaurant atmosphere;McDonald's Restaurant
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8896
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14282
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Εστιατόρια--Σχεδιασμός και κατασκευή
Restaurants--Design and construction
Restaurants--Decoration
Εστιατόρια--Διακόσμηση
McDonald's Restaurants Ltd -- Evaluation
Εστιατόρια McDonald's Ε.Π.Ε -- Αξιολόγηση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2017-10-03
Bibliographic citation: Οικονόμου Ευαγγελία/ Πάλλα Αικατερίνη, Αξιολόγηση της ατμόσφαιρας στα εστιατόρια McDonald's , Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η συγκεκριμένη πτυχιακή έχει θέμα την αξιολόγηση της ατμόσφαιρας των εστιατορίων McDonalds. Αρχικά γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των παραγόντων και των μεταβλητών που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην επιλογή τους μεταξύ διαφόρων εστιατορίων. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, ενώ εμφανίζονται τα αποτελέσματα της στη μορφή πινάκων μονής εισόδου. Παρακάτων, αναλύονται οι πίνακες διπλής εισόδου με τα ανάλογα τέστ κάθε φορά ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εκάστωτε μεταβλητών. Τέλος δίνονται ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν ύστερα από λεπτομερή ανάλυση και εξέταση, έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που ξεκίνησαν την έρευνα.
This dissertation is about an assessment of the atmosphere in the McDonald's restaurants. First, there is a brief presentation of the variables and factors which affect consumers' choices among this kind of restaurants. Next, the aim and the goals of this research are mentioned, while there are single input tables to depict its results.After that, there is an analysis of the double input tables with tests so as to ascertain if there is a connection among all parameters. Finally, there are certain results, which come of detailed analysis and survey, given to answer the questions that started the research.
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 Summary 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 6 Παράγοντες ικανοποίησης 6 Εσωτερική και εξωτερική διαρρύθμιση χώρου 6 Χρωματικές επιλογές και φωτισμός εστιατορίου 7 Έπιπλα 7 Μουσική 8 Εξαερισμός/θερμοκρασία/Οσμή 8 Ποιότητα και εμφάνιση 9 Εξυπηρετικότητα υπαλλήλων και στυλ 10 Ταχύτητα 10 Ψυχολογικός παράγοντας 11 Μενού και προσφορές 12 Καθαριότητα 12 Υποδοχή 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – 14 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 14 ΣΚΟΠΟΣ 14 ΣΤΟΧΟΙ 14 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 16 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – 27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – 134 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΤΕΣΤ 134 Συνδυαστικός πίνακας 1 134 Συνδυαστικός πίνακας 2 136 Συνδυαστικός πίνακας 3 138 Συνδυαστικός πίνακας 4 140 Συνδυαστικός πίνακας 5 142 Συνδυαστικός πίνακας 6 144 Συνδυαστικός πίνακας 7 146 Συνδυαστικός πίνακας 8 147 Συνδυαστικός πίνακας 9 149 Συνδυαστικός πίνακας 10 151 Συνδυαστικός πίνακας 11 153 Συνδυαστικός πίνακας 12 155 Συνδυαστικός πίνακας 13 156 Συνδυαστικός πίνακας 14 158 Συνδυαστικός πίνακας 15 159 Συνδυαστικός πίνακας 16 161 Συνδυαστικός πίνακας 17 162 Συνδυαστικός πίνακας 18 163 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – 164 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 164 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 166
Advisor name: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 173
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Οικονόμου-Πάλλα.pdfΟικονόμου/ Πάλλα, Πτυχιακή814.68 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14282
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.