Κλινικά χαρακτηριστικά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιατρικών περιστατικών που επισκέφτηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του παιδικού τμήματος του Γ.Ν Ασκληπείου Βούλας. (Bachelor thesis)

Ρούμελη, Πηνελόπη/ Χουντάλας, Ιωάννης


Prevalence of overweight and obesity in youths and adolescents grows rapidly during the last years in Greece, while influencing many clinical characteristics in children. The objective of this study was to estimate the prevalence of overweight and obesity in children, find out the correlation between weight and other factors, such as sleep disorders, hypertrophic tonsils, asthma and the bronchodilator response. Finally, find out any differences according to the gender, in concerning of blood pressure measurements and other biochemical parameters. This was a cross-sectional study, lasted during 2007-2011, in 473 youths and adolescents (aged 1-14), that visited as outpatients the Pediatric Department of the General Hospital Asklepieio Voulas, in south-east Attica. Weight and height were measured, sleep disorders, hypertrophic tonsils, asthma and the bronchodilator response enumerated by using questionnaire, blood pressure was measured, and biochemical parameters measured such as: Total Cholesterol (Τ-C), High density lipoprotein cholesterol (HDL–C), Low density lipoprotein cholesterol (LDL–C), Triglycerides (TG), Hemoglobin (HGB). After the statistical analysis, 17,5% of the youths and adolescents were overweight, with girls (23,6%) being more frequently overweight than boys (12,1%) (PR=1.15, 95%CI: 1.06-1.25, p≤0.001), while the overall rate of obesity was 55,2%, with boys (63,3%) being more frequently obese than girls (47,1%) (PR=1.34, 95%CI: 1.14-1.59, p≤0.001). Boys suffer more often from daytime sleepness than girls (PR=1.38, 95%CI: 1.04-1.84, p≤0.014). Boys suffer less from asthma than girls (PR=0.72, 95%CI: 0.61-0.85, p≤0.001). Overweight children were 3.14 times (95%CI: 1.56-6.33, p≤0.001) more likely to suffer from snoring, normal weight children were 1.96 times (95%CI: 1.11-3.46, p≤0.013) more likely to suffer from daytime sleepness, and normal weight children were 1.82 times (95%CI:1.08-2.81, p≤0.004) more likely to suffer from asthma. No statistical significant differences were 5 found for blood pressure measurements and biochemichal parameters, between boys and girls. The results of this study disagreed with the bibliography, therefore, further validation required.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Subject classification: Παιδιατρικά επείγοντα περιστατικά
Pediatric emergencies
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity in children
Keywords: Παχυσαρκία;Παιδιά;Εξωτερικά ιατρεία;Περιστατικά;Κλινικά χαρακτηριστικά;Γ.Ν Ασκληπείου Βούλας
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών υγείας - Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, 2016 α.α 7481
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14281
Table of contents: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................... 9 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ............................................................................................... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ........................ 11 1.1 Ο ορισµός του «υπερβάλλοντος βάρους» και της παχυσαρκίας............................................11 1.2 Μέθοδοι αξιολόγησης της παχυσαρκίας........................................................................................11 1.2.1 Καμπύλες Δ.Μ.Σ. ως προς την ηλικία στα παιδιά .................................................................. 12 1.2.2 Η χρήση των καµπυλών Δ.Μ.Σ. ως προς την ηλικία Ζ-scores.............................................. 14 1.3 Ο επιπολασµός της παχυσαρκίας ανά τον κόσµο............................................................................14 1.3.1 Ο επιπολασµός της παχυσαρκίας ανά τον κόσµο στους ενήλικες ........................................ 14 1.3.2 Ο επιπολασµός της παχυσαρκίας ανά τον κόσµο στα παιδιά και τους εφήβους ............. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ............................................................................ 21 2.1 Γενετικοί παράγοντες................................................................................................................................21 2.2 Περιγενετικοί παράγοντες.......................................................................................................................22 2.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες.................................................................................................................23 2.3.1 Οικογενειακοί παράγοντες ................................................................................................................. 23 2.3.2 Διατροφή................................................................................................................................................... 24 2.3.3 Φυσική Δραστηριότητα και Τηλεόραση.................................................................................... 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ........... 29 3.1 Μη φυσιολογική ανάπτυξη..................................................................................................................29 3.2 Αναπνευστικά προβλήματα ................................................................................................................29 3.3 Προβλήματα του μεταβολισμού........................................................................................................30 3.3.1 Υπερινσουλιναιμία και Διαβήτης.................................................................................................. 31 3.3.2 Δυσλιπιδαιμίες ...................................................................................................................................... 32 3.3.3 Καρδιαγγειακά προβλήματα και αρτηριακή υπέρταση..................................................... 32 3.4 Ψυχοκοινωνικά προβλήματα..............................................................................................................34 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...................................................................................................... 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ.......................................................................................... 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ .............................................................................. 35 5.1 Δείγμα............................................................................................................................................................35 5.2 Σωματομετρήσεις.....................................................................................................................................36 5.2.1 Κατηγοριοποίηση του ΔΜΣ των παιδιών ανά φύλο και ηλικία...................................... 36 5.3 Διατροφικές συνήθειες του παιδιού................................................................................................36 5.4 Εκτίμηση φυσικής δραστηριότητα ..................................................................................................37 5.5 Τηλεόραση...................................................................................................................................................37 5.6 Αναπνευστικά προβλήματα ................................................................................................................38 5.7 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης ..............................................................................................................38 5.8 Βιοχημικός έλεγχος..................................................................................................................................39 Στατιστική ανάλυση.......................................................................................................................................40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................ 41 6.1 Περιγραφικά χαρακτηριστικά............................................................................................................41 6.2 Συσχετίσεις μεταξύ κατάστασης βάρους και συνοσηρότητας ............................................42 6.2.1 Συσχετίσεις μεταξύ κατάστασης βάρους και συνοσηρότητας σε ολόκληρο το δείγμα................................................................................................................................................................... 42 6.2.2 Συσχετίσεις μεταξύ κατάστασης βάρους και συνοσηρότητας στα αγόρια .............. 43 6.2.3 Συσχετίσεις μεταξύ κατάστασης βάρους και συνοσηρότητας στα κορίτσια .......... 44 8 6.3 Επιπολασμός συνοσηρότητας............................................................................................................45 6.4 Διαφορές μεταξύ φύλου, μετρήσεων και βιοχημικών παραμέτρων .................................46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ...................................................................................... 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ.......................................................... 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.......................................... 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................... 55 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 57
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14281
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.