Η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο πληροφόρησης για τη στρατολόγηση μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Bachelor thesis)

Νούκαρη, Χρυσάνθη


This thesis investigates the usage of social networks and university Facebook group by first year undergraduate students seeking information about their department and the way these pages could be used to acquire students. It also examines how Facebook can be used as a marketing tool to improve marketing campaigns in higher education. On a first level, guided by International literature, we examine in detail the social networks and the usage of social media and especially in the field of higher education. We also make a special mention on the social media marketing in higher education for student’s acquisition. In the next stage follows a field research that examines the students' views for the usage of social networks and the university Facebook group. Research data from 89 first-year undergraduate students led to significant results that ultimately prove that social media is not the only solution. Marketers of higher education institutions need to aim to parents, teachers and relatives as they constitute the main source of influence for students to choose a university. These findings have significant theoretical and social implications, and provide useful guidance for future research.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Social media in education
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση
Social media--Influence
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης--Επιρροή
College students -- Recruiting
Φοιτητές -- Στρατολόγηση
Education, Higher
Εκπαίδευση, Ανώτερη
Keywords: Κοινωνικά δίκτυα;Μέσο πληροφόρησης;Τριτοβάθμια εκπαίδευση;Social Media;Means of information;Higher education
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8942
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14271
Table of contents: Πρόλογος-Ευχαριστίες............................................................................................................... 3 Περίληψη.................................................................................................................................... 5 Abstract ...................................................................................................................................... 6 Εισαγωγή.................................................................................................................................... 7 Κεφάλαιο 1ο Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας ................................................................................ 9 1.1 Κοινωνική Δικτύωση και on-line κοινωνική δικτύωση................................................... 9 1.2. Κοινωνικά δίκτυα............................................................................................................ 9 1.3. Ορισμός των Social Media - Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης...................................... 10 1.4.Κατηγοριοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης .......................................................... 11 1.5 Βασικά χαρακτηριστικά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ...................................... 12 1.6 Λόγοι χρήσης και δραστηριότητες στα Social Media.................................................... 13 1.7 Facebook -Σύντομη Παρουσίαση και στατιστικά στοιχεία .......................................... 16 1.8 Χαρακτηριστικά ομάδων του Facebook ........................................................................ 17 1.9 Τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάρκετινγκ ...................................................................... 17 1.10 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .................. 18 1.11 Facebook και τριτοβάθμια εκπαίδευση........................................................................ 20 1.12 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο μάρκετινγκ για την απόκτηση φοιτητών .. 20 Κεφάλαιο 2ο Πρωτογενής έρευνα ............................................................................................ 23 2.1 Σκοπός Πρωτογενούς έρευνας....................................................................................... 23 2.2 Στόχοι Πρωτογενούς έρευνας ........................................................................................ 23 2.3 Μεθοδολογία.................................................................................................................. 24 2.4 Περιεχόμενο – Ανάλυση Ερωτηματολογίου.................................................................. 25 2.5 Ερωτηματολόγιο ............................................................................................................ 26 Κεφάλαιο 3ο Αποτελέσματα της έρευνας (σχόλια μονής)....................................................... 32 Κεφάλαιο 4ο Μελέτη διπλής εισόδου και τεστ ........................................................................ 64 Κεφάλαιο 5ο Συμπεράσματα πρωτογενούς έρευνας................................................................ 80 Βιβλιογραφία............................................................................................................................ 83
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Νούκαρη Χρυσάνθη.pdfΝούκαρη, Πτυχιακή 2.81 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14271
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.