Οικονομική κρίση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Γιαννάκης, Ανδρέας


The financing of small and medium-sized enterprises, through the existing structures has been very strict during the latest period of economic distress. As a result, it is an obstacle to social development and ethical investment. This dissertation focuses on investigating the financing conditions of small and medium-sized enterprises during the crisis, in relation to the existing financial structures. For that, we express the ways and conditions of lending to small and medium-sized enterprises in Greece. The first chapter is a review of the general financial system, as well as provision of the bank evolution as a part of this system The second chapter provides some insights into the economic policy in Greece during the years of the crisis. The third chapter analyzes the ways of financing small and medium-sized enterprises. Chapter 4 lists the tools and programs for financing small and medium-sized enterprises beyond traditional bank financing. The main issue of the fifth chapter is a survey of Small Enterprises as the backbone of the Greek economy and their weakness of access to capital during the crisis. In addition, there will be a presentation of their loans restructuring. The 6th chapter lists the relationship between technology and alternative finance networks and fin tech companies. For the purposes of the dissertation, a methodology has been followed which includes a bibliographic review and collection, processing and presentation of secondary data through an online study on the control of existing funding structures in the Greek economy.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial crises
Οικονομικές κρίσεις
Banks and banking -- Greece
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα
Small business--Finance --Greece
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις--Χρηματοδότηση--Ελλάδα
Greece--Economic policy--2009-
Ελλάδα -- Οικονομική πολιτική -- 2009-
Keywords: Οικονομική κρίση;Επιχειρήσεις;Χρηματοπιστωτικό σύστημα;Economic crisis;Business;Financial system
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8938
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14270
Table of contents: Περίληψη....................................................................................................................................4 Abstract.......................................................................................................................................6 Κατάλογος Διαγραμμάτων .......................................................................................................11 1.Χρηματοπιστωτικό σύστημα.................................................................................................12 1.1 Ιστορική Αναδρομή ........................................................................................................12 1.2 Έννοια του χρήματος – Πλαίσιο λειτουργίας.................................................................12 1.3 Τραπεζικό σύστημα .......................................................................................................13 2.Η κρίση ως αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα.......................................15 2.1 Ενέργειες για αναδιάρθρωση των τραπεζών στην Ελλάδα ............................................19 2.2 Επιβολή Κεφαλαιακών Περιορισμών.............................................................................20 3.Η Τραπεζική χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ........................................23 3.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................23 3.2 Είδη χρηματοδοτήσεων ..................................................................................................23 3.2.1Δάνεια τακτής λήξης.................................................................................................25 3.2.2 Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός.....................................................................26 3.2.3 Ομολογιακά – Κοινοπρακτικά Δάνεια.....................................................................26 3.2.4 Ενέγγυες Πιστώσεις (L/C) .......................................................................................27 3.2.5 Leasing .....................................................................................................................29 3.2.6 Factoring...................................................................................................................32 3.3 Κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης...........................................................................34 3.3.1 Ποιοτικά κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης.....................................................35 3.3.2 Ποσοτικά κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης....................................................36 3.4 Εξασφαλίσεις..................................................................................................................43 4.Εργαλεία και προγράμματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ................47 4.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................47 4.2 Εργαλεία χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εθνικά προγράμματα .....47 Α.Τ.Ε.Ι.Θ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 4.3 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.........................54 5. Χρηματοδοτικοί περιορισμοί ΜΜΕ στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κρίσης ..............55 5.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.............................................................................................55 5.2 Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση το κυριότερο πρόβλημα των Ελληνικών ΜΜΕ.........56 5.3 Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ...................................................................59 5.4 Τρόποι διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων ........................................................59 5.5 Κατηγοριοποίηση δανειοληπτών....................................................................................61 5.6 Τύποι ρύθμισης...............................................................................................................62 6.Τεχνολογία και εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης.........................................................63 6.1 Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowd funding)..........................................................63 6.2 Τύποι διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης...................................................................64 6.3 Ο ρόλος του πλήθους......................................................................................................65 6.4 Πλατφόρμες διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης ........................................................66 6.5 Δανεισμός ομότιμων (Peer to peer lending) ...................................................................67 6.5.1 Ορισμός και διαδικασία ...........................................................................................67 6.6 Χαρακτηριστικά και προσφερόμενες υπηρεσίες............................................................69 6.7 Τεχνολογία και εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης...................................................70 6.8 Fin tech εταιρείες............................................................................................................72 Συμπεράσματα..........................................................................................................................73 Βιβλιογραφικές Αναφορές - Διαδικτυακές Πηγές ...................................................................76
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.pdfΓιαννάκης, Πτυχιακή1.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14270
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.