Οι ιδιαιτερότητες μιας μη συστημικής τράπεζας, η περίπτωση της Τράπεζας Αττικής (Bachelor thesis)

Μόσχου, Δάφνη/ Ρωφαλίκου, Αντωνία


Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, των συστημικών και μη συστημικών τραπεζών και η χρηματοοικονομική ανάλυση της Τράπεζα Αττικής. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναφέρονται οι αρμοδιότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν. Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει την έννοια της συστημικότητας ανάμεσα στις τράπεζες και παρουσιάζει ειδικότερα τις μη συστημικές τράπεζες. Οι τράπεζες που ορίστηκαν ως μη συστημικές, συγχωνεύτηκαν ή εξαγοράστηκαν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία χρηματοοικονομική ανάλυση για την Τράπεζα Αττικής, για την τελευταία πενταετία (2012-2015). Η ανάλυση γίνεται με την βοήθεια αριθμοδεικτών έτσι ώστε να αποδειχθεί η αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ποιότητα του ενεργητικού της συγκεκριμένης τράπεζας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Banks and banking -- Greece
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Ελλάδα
Τράπεζα Αττικής
Attica Bank
Τράπεζα Αττικής -- Λογιστική
Attica Bank -- Accounting
Keywords: Συστημική;Τράπεζα;Τράπεζα Αττικής;Systemic;Bank;Bank of Attica
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2017 α.α. 8855
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14249
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.1. Έννοια και σκοπός τραπεζικού συστήματος 1.2. Ο οικονομικός ρόλος των τραπεζών 1.3. Οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων 1.4. Οι κίνδυνοι των τραπεζών 1.5. Η διάρθρωση των τραπεζών 1.5.1. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 1.5.2. Εμπορικές Τράπεζες 1.5.3. Άλλοι Πιστωτικοί Οργανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.1. Οι μη συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα 2.2. Χαρακτηριστικά μη συστημικών τραπεζών 2.3. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές μη συστημικών τραπεζών 2.4. Οφέλη από συγχωνεύσεις τραπεζών - περίπτωση συστημικών τραπεζών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” 3.1. Ιστορική αναδρομή της Τράπεζα Αττικής 3.2. Αριθμοδείκτες 3.2.1. Κεφαλαιακή Επάρκεια 3.2.2. Κερδοφορία 3.2.3. Ρευστότητα 3.2.4. Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΣΧΟΥ-ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ.pdfΜόσχου/ Ρωφαλίκου, Πτυχιακή 427.69 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14249
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.