Ο ρόλος του Προϋπολογισμού στην Αποτελεσματική Διοίκηση των Δήμων: Η περίπτωση του Δήμου Λαγκαδά (Master thesis)

Τσαρδακλή, Αναστασία


Lately, the majority of countries made significant reform initiatives regard to the development and evolution of financial reporting systems for the management of Local Authorities. This also includes the preparation of the financial statements of the Municipalities. The aim of the changes is to ensure the transparency of the public finances of the Municipalities, as well as to strengthen the control over the cost and efficiency of each Municipality's activities. In particular, the above, can be achieved through the transition, from the cash basis accounting followed by the Municipalities, to create a more accurate and efficient accounting based on the accrual basis. Accounting reform has contributed to a broad and structural reform of the management and monitoring of the financial data of public sector. All the above contributes to change the way Local Government Administration works. The budget as a control of the municipalities contributes to more efficient and quality control of the services through the information provided to the competent auditors.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Budget--Greece--Thessaloniki
Προϋπολογισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Public administration--Greece--Thessaloniki
Δημόσια διοίκηση--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Keywords: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α;Ταμειακή Λογιστική;Λογιστική Δεδουλευμένης Βάσης;Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα;Λογιστικό Σύστημα Ο.Τ.Α;Έσοδα – Έξοδα;Απλογραφικό Σύστημα;Διπλογραφικό Σύστημα;Προϋπολογισμός Ο.Τ.Α;Local Government Organization;Municipality;Cash Account;Accrual-based Accounting;International Public Sector Accounting Standards;Local Government Accounting System;Revenue - Expenses;Local Government Budge
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2017 α.α. 8850
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14227
Table of contents: Περίληψη i Abstract ii Κεφάλαιο 1. 5 Εισαγωγή 5 1.1 Η Οικονομική Διαχείριση των Δήμων 5 1.2 Σκοπός της διπλωματικής 6 1.3 Οργάνωση κειμένου 7 Κεφάλαιο 2. 8 Οικονομική Διαχείριση των Δήμων 8 2.1 Είδη και πηγές χρηματοοικονομικών πληροφοριών 8 2.2 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 9 2.3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα 11 2.4 Ανάπτυξη των ΔΛΠ Δημοσίου Τομέα 12 Κεφάλαιο 3 14 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας τους 14 3.1 Γενικά περί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 14 3.2 Το Δημόσιο Λογιστικό 14 3.3 Περί της οικονομικής διαχείρισης και Λογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 16 3.4 Δομή και περιεχόμενο 17 3.5 Το Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ 18 3.6 Έσοδα – Έξοδα Διαδικασίες Αναγνώρισης 22 2.1 Το απλογραφικό σύστημα κατά το Δημόσιο Λογιστικό 23 2.1 Το διπλογραφικό σύστημα 24 2.1 Προϋπολογισμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 27 3.10 Δομή του προϋπολογισμού 29 3.11 Η εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων 30 Κεφάλαιο 4 44 Ανάλυση οικονομικών στοιχείων του Δήμου Λαγκαδά 44 4.1 Οικονομικά στοιχεία των Δήμων 44 4.2 Η Κρατική Επιχορήγηση 47 4.3 Ίδια έσοδα των Δήμων 48 4.4 Ανάλυση του Δήμου Λαγκαδά 51 4.5 Τακτικά έσοδα 53 4.6 Έκτακτα Έσοδα 55 4.7 Τόκοι Κεφαλαίων 57 4.8 Έξοδα 58 4.9 Δαπάνες προσωπικού 59 4.10 Ποσοστά εξόδων προσωπικού 62 4.11 Δαπάνες Τόκων 63 4.12 Έξοδα ανά Υπηρεσία 64 Κεφάλαιο 5 72 Ανάλυση Ερωτηματολογίου 72 5.1 Το ερωτηματολόγιο 72 5.2 Ανάλυση Στοιχείων 75 Κεφάλαιο 6 84 Συμπεράσματα 84 Βιβλιογραφία 86
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ.pdfΤσαρδακλή, Μεταπτυχιακή 608.68 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14227
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.