Μουσικές βιβλιοθήκες: μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων και των υπηρεσιών (Bachelor thesis)

Βασιλειάδου, Στυλιανή


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή κάποιων συστημάτων όσον αφορά την καταλογογράφηση, την ταξινόμηση , την ανάκτηση και την ψηφιοποίηση μουσικού υλικού καθώς και την παρουσίαση και εκτενής περιγραφή των σημαντικότερων μουσικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Στην αρχή γίνεται καταγραφή ορισμένων κανόνων καταλογογράφησης από τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) που αφορούν την μουσική και τις ηχογραφήσεις συνοδευόμενοι από παραδείγματα. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στα ταξινομικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έπειτα, οδηγούμαστε σε 2 κεφάλαια σημαντικά για την εξόρυξη και επεξεργασία της μουσικής, στην ανάκτηση μουσικής πληροφορίας και στις τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για αυτήν και στην ψηφιοποίηση μουσικής και τις μεθόδους που την διέπουν. Και στο τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά των 5 σημαντικότερων μουσικών βιβλιοθηκών της χώρας μας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Music libraries
Μουσικές βιβλιοθήκες
Classification -- Music
Ταξινόμηση -- Μουσική
Cataloging of music
Καταλογογράφηση μουσικής
Music -- Databases
Μουσική -- Βάσεις δεδομένων
Keywords: Μουσικές βιβλιοθήκες;Συγκριτική μελέτη;Ταξινομικά συστήματα;Music libraries;Comparative study;Classification systems
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8844
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14226
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Music libraries
Μουσικές βιβλιοθήκες
Classification -- Music
Ταξινόμηση -- Μουσική
Cataloging of music
Καταλογογράφηση μουσικής
Music -- Databases
Μουσική -- Βάσεις δεδομένων
Submission Date: 2022-04-05T13:05:45Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2017-07-21
Bibliographic citation: Βασιλειάδου Στυλιανή, Μουσικές βιβλιοθήκες: μια συγκριτική μελέτη των συστημάτων και των υπηρεσιών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή κάποιων συστημάτων όσον αφορά την καταλογογράφηση, την ταξινόμηση , την ανάκτηση και την ψηφιοποίηση μουσικού υλικού καθώς και την παρουσίαση και εκτενής περιγραφή των σημαντικότερων μουσικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Στην αρχή γίνεται καταγραφή ορισμένων κανόνων καταλογογράφησης από τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) που αφορούν την μουσική και τις ηχογραφήσεις συνοδευόμενοι από παραδείγματα. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στα ταξινομικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έπειτα, οδηγούμαστε σε 2 κεφάλαια σημαντικά για την εξόρυξη και επεξεργασία της μουσικής, στην ανάκτηση μουσικής πληροφορίας και στις τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για αυτήν και στην ψηφιοποίηση μουσικής και τις μεθόδους που την διέπουν. Και στο τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά των 5 σημαντικότερων μουσικών βιβλιοθηκών της χώρας μας.
Table of contents: Κεφάλαιο 1: Αγγλοαμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης……………………15 Κεφάλαιο 2: Ταξινομικά συστήματα μουσικής………………………………….…..24 2.1 Library of Congress Classification: Class M music and books on music…………………24 2.2 Dewey Decimal Classification…………………………………………………………….28 2.3 The British Catalogue of Music Classification…………………………………………..30 2.4 Systematic des Musikschrifttums und der Musikalien fur offentliche Musikbibliotheken………………………………………………………………………………34 Κεφάλαιο 3: Μουσική ανάκτηση πληροφοριών……………………………………..38 3.1 Εισαγωγή και ορισμοί…………………………………………………………………….38 3.2 Τεχνικές συγχρονισμού στίχων και μουσικής…………………………………………….39 3.2.1 Συγχρονισμός στίχων και μουσικής με την βοήθεια των MIDI αρχείων………………39 3.2.2 Σχολιασμός ηχητικών κομματιών μέσω των στίχων………………………………......40 3.2.3 Ευθυγράμμιση στίχων και ήχου……………………………………………………..…41 3.2.4 Ανάκτηση μέσω στίχων..................................................................................................42 3.3 Το πρότυπο Ζ39.50................................................................................................................43 3.4 Syncplayer.............................................................................................................................46 3.4.1 Επιπρόσθετο λογισμικό για αναζήτηση στίχων.................................................................47 3.5 Το σύστημα μουσικής ανάκτησης πληροφοριών AROOOGA……………………………..48 3.6 Αυτόματη μεταγραφή μελωδιών............................................................................................50 3.7 Ο συμβολισμός του Parsons...................................................................................................51 3.8 Μουσική ανάκτηση πληροφοριών βασισμένη στο κείμενο………………………………...53 3.8.1 Τι προσφέρει η μουσική ανάκτηση πληροφοριών που βασίζεται στο κείμενο;…………………………….....................................................................................54 3.8.2 Εντοπισμός πληροφοριών σε ασύρματα κινητά δίκτυα....................................................54 3.8.3 Αλγόριθμοι αναζήτησης για την μουσική ανάκτηση πληροφοριών που βασίζεται στο κείμενο...........................................................................................................55 3.9 Συστήματα μουσικής ανάκτησης πληροφοριών....................................................................56 6 3.9.1 Musipedia..........................................................................................................................56 3.9.2 Themefinder......................................................................................................................73 Κεφάλαιο 4: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες- Ψηφιοποίηση...................................................77 4.1 Ορισμοί................................................................................................................................77 4.2 Spotfire..................................................................................................................................77 4.3 Variations2..........................................................................................................................79 4.4 Σχέσεις μεταξύ των βιβλιογραφικών τεκμηρίων.................................................................85 4.5 Οπτική αναγνώριση μουσικής ( OMR)...............................................................................86 4.6 Απόκτηση αρχείων MIDI.....................................................................................................88 4.7 Hotbot...................................................................................................................................89 4.8 Ανάγκες χρηστών.................................................................................................................91 4.9 Αντιμετώπιση θεμάτων για τις μουσικές βιβλιοθήκες.........................................................92 4.10 Νέες προκλήσεις................................................................................................................92 Κεφάλαιο 5: Μουσικές Βιβλιοθήκες............................................................................94 5.1 Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ........................................................................................94 5.1.1 Γενικά στοιχεία................................................................................................................94 5.1.2 Υλικό...............................................................................................................................94 5.1.3 Συλλογές Βιβλιοθήκης....................................................................................................95 5.1.3.1 Αρχείο Βυζαντινών Χειρογράφων Νικόλαου Μαυρόπουλου....................................95 5.1.3.2 Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.............................................................97 5.1.4 Ηλεκτρονικές πηγές.........................................................................................................99 5.1.5 Άλλες πηγές- κατάλογοι...................................................................................................99 5.2 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονία....................................100 5.2.1 Υλικό της Βιβλιοθήκης....................................................................................................100 5.2.2 Υπηρεσίες.........................................................................................................................100 5.2.3 Ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης...........................................................................101 5.2.4 Άλλες πηγές της Βιβλιοθήκης.........................................................................................101 5.2.5 Βάσεις Δεδομένων για την Μουσική..............................................................................101 5.2.6 Θεματικές πύλες..............................................................................................................102 5.2.7 Ψηφίδα............................................................................................................................105 7 5.3 Τμήμα Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο................................................107 5.3.1 Γενικά στοιχεία................................................................................................................107 5.3.2 Ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης......................................................................108 5.3.3 Υλικό Βιβλιοθήκης..........................................................................................................109 5.3.4 Θεματικές πύλες..............................................................................................................109 5.3.5 Άλλες πηγές της Βιβλιοθήκης..........................................................................................111 5.3.6 Ψηφιακές Συλλογές- Αποθετήρια.....................................................................................111 5.3.7 Ηλεκτρονικές Συνδρομές..................................................................................................112 5.3.7.1 Βιβλιογραφικές Βάσεις.................................................................................................112 5.3.7.2 Οργανισμοί- Εκδότες που παρέχουν πρόσβαση ( Open Access) σε όλα ή κάποια από τα περιοδικά τους.....................................................................................112 5.3.7.3 Εκδότες..........................................................................................................................112 5.3.7.4 Ηλεκτρονικά βιβλία......................................................................................................112 5.4 Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης..............................................................................................115 5.4.1 Γενικά στοιχεία................................................................................................................115 5.4.2 Συλλογή...........................................................................................................................115 5.4.2.1 Συλλογή μουσικών οργάνων.......................................................................................115 5.5 Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ‘ Λίλιαν Βουδούρη’..........................................116 5.5.1 Γενικά στοιχεία................................................................................................................116 5.5.2 Υλικό Βιβλιοθήκης..........................................................................................................116 5.5.3 Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης..........................................................................117 5.5.3.1 Άλλοι κατάλογοι της Βιβλιοθήκης..............................................................................117 5.5.4 Ηλεκτρονικές πηγές.........................................................................................................119 5.5.5 Μικροφίλμ-Μικροφίς......................................................................................................120 5.5.6 Εργογραφία συνθετών..................................................................................................... 122 5.5.7 Αρχείο Ελληνικής Μουσικής............................................................................................122 5.5.7.1 Αρχεία Ιδιωτών.............................................................................................................123 5.5.7.2 Συλλογές........................................................................................................................124 5.5.7.3 Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής..............................................................124 5.5.7.3.1 DIGMA......................................................................................................................124 8 5.5.7.3.2 Μια διαδρομή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία μέσα από το Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη.......................................................................................................125 5.5.8 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.........................................................................................................126 5.5.8.1 Αποθετήριο ‘Ευτέρπη’...................................................................................................126 5.5.8.2 ΜελΟδύσσεια: μια μουσική ιστορία για νέους.............................................................126 5.5.8.3 Καταγραφή, μελέτη και προβολή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής: ψηφιακό υλικό από την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία...............................127 5.5.9 Τετράδιο (άρθρα-κείμενα).................................................................................................127 Βιβλιογραφία...............................................................................................................................129
Advisor name: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: ihu
Number of pages: 132
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.pdfΒασιλειάδου, Πτυχιακή 8.74 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14226
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.