Ιστορική Διαδικτυακή περιήγηση στην Άνω Πόλη (Bachelor thesis)

Βλαμίδου, Βασιλεία


The current thesis focuses on the creation of a website about the history of the Upper City of Thessaloniki, Ano Poli in Greek. The website creation course taught during the last semester of the Department's Curriculum, was the main reason for choosing this topic as the topic of the current thesis. The main objective is to encourage the world to show more interest in such a beautiful area of Thessaloniki. The collection of historical data was obtained from books, encyclopedias, as well as from various electronic sources.At first, introduction elements of HTML and CSS are analysed. Subsequent chapters give a detailed account of the overall planning process of the website, the website’s purpose and target audience. Specific reference is made to the use of Filezilla for transferring files to the web server. Additionally, selected websites are listed on the site that was created as well as the content of the web pages in detail. Finally, upon completion of the theseis, reference is made to the experience gained, to the difficulties presented and to future efforts to optimize the website. The last page lists the bibliography according to the Harvard model.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Subject classification: Ano Poli (Thessaloniki, Greece) -- History -- Computer network resources
Άνω Πόλη (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) -- Ιστορία -- Διαδικτυακόι πόροι
World Wide Web
Παγκόσμιος Ιστός
Programming languages (Electronic computers)
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
Web sites--Design
Ιστότοποι-- Σχεδιασμός
Keywords: Διαδικτυακός τόπος;Παγκόσμιος Ιστός;Ιστός;Διαδίκτυο;Ιστότοπος;Σχεδιασµός ιστοτόπου;Ιστοσελίδα;Γλώσσα προγραμματισμού;HTML5;CSS3;World Wide Web;Web;Internet;Website;Website design;Webpage;Programming language
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, 2017 α.α. 8818
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14184
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Ano Poli (Thessaloniki, Greece) -- History -- Computer network resources
Άνω Πόλη (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) -- Ιστορία -- Διαδικτυακόι πόροι
World Wide Web
Παγκόσμιος Ιστός
Programming languages (Electronic computers)
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
Web sites--Design
Ιστότοποι-- Σχεδιασμός
Submission Date: 2022-03-30T13:55:27Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2017-07-05
Bibliographic citation: Βλαμίδου Βασιλεία, Ιστορική Διαδικτυακή περιήγηση στην Άνω Πόλη, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου και συγκεκριμένα με ένα δικτυακό τόπο για την ιστορία της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Η γνώση γύρω από τη δημιουργία ενός site, που αποκομίστηκε στο τελευταίο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στάθηκε εφαλτήριο στην επιλογή αυτού του θέματος της πτυχιακής. Ο κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής είναι η παρότρυνση του κόσμου να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον σε μια τόσο όμορφη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή των ιστορικών στοιχείων έγινε από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, όπως επίσης και από διάφορες ηλεκτρονικές πηγές. Αρχικά, αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την HTML και τα φύλλα CSS. Εν συνέχεια, στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική αναφορά στην όλη διαδικασία σχεδιασμού του ιστοτόπου της Άνω Πόλης, τον σκοπό, τον στόχο, το θέμα και το κοινό που απευθύνεται. Γίνεται αναφορά στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν και συγκεκριμένα στην χρήση του Filezilla. Επιπροσθέτως, παρατίθενται επιλεγμένες ιστοσελίδες από τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε καθώς και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αναλυτικά. Τέλος, με την ολοκλήρωση της πτυχιακής γίνεται αναφορά στην εμπειρία που αποκομίστηκε, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και σε μελλοντικές προσπάθειες για την βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στην τελευταία σελίδα παρατίθεται η βιβλιογραφία σύμφωνα με το πρότυπο του Harvard.
The current thesis focuses on the creation of a website about the history of the Upper City of Thessaloniki, Ano Poli in Greek. The website creation course taught during the last semester of the Department's Curriculum, was the main reason for choosing this topic as the topic of the current thesis. The main objective is to encourage the world to show more interest in such a beautiful area of Thessaloniki. The collection of historical data was obtained from books, encyclopedias, as well as from various electronic sources.At first, introduction elements of HTML and CSS are analysed. Subsequent chapters give a detailed account of the overall planning process of the website, the website’s purpose and target audience. Specific reference is made to the use of Filezilla for transferring files to the web server. Additionally, selected websites are listed on the site that was created as well as the content of the web pages in detail. Finally, upon completion of the theseis, reference is made to the experience gained, to the difficulties presented and to future efforts to optimize the website. The last page lists the bibliography according to the Harvard model.
Table of contents: Περίληψη................................................................................................................... 1 Abstract..................................................................................................................... 2 Ευχαριστίες ............................................................................................................... 3 Περιεχόμενα .............................................................................................................. 4 Πίνακας εικόνων........................................................................................................ 6 1. Εισαγωγή .............................................................................................................. 8 2. Μεθοδολογία ....................................................................................................... 10 2.1 Οργάνωση θέματος.................................................................................... 10 2.2 Σκοπός, στόχος και κοινό ........................................................................... 11 2.3 Άλλοι δικτυακοί τόποι ................................................................................. 12 2.4 Δυναμικό/ Στατικό website.......................................................................... 13 3. HTML και CSS .................................................................................................... 15 3.1 HTML 5 ...................................................................................................... 15 3.2 Ιστορία των CSS ........................................................................................ 17 4. Σχεδιασμός ιστοτόπου......................................................................................... 20 5. Λίγα λόγια για την Άνω Πόλη............................................................................... 24 6. Δημιουργία του ιστοτόπου................................................................................... 26 6.1 Notepad++ ................................................................................................. 26 6.2 Διάταξη της ιστοσελίδας ............................................................................. 27 6.3 Favicon ...................................................................................................... 30 6.4 Γλώσσες προγραμματισμού ....................................................................... 31 6.4.1 Ημερομηνία ............................................................................................. 32 6.4.2 Slideshow εικόνων .................................................................................. 34 6.5 Menu.......................................................................................................... 36 6.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Obfuscator .................................... 37 6.7 Χάρτης ...................................................................................................... 38 6.7 Youtube playlist.......................................................................................... 41 6.8 Banner ...................................................................................................... 43 6.9.Filezilla Client ............................................................................................. 46 7. Περιεχόμενα ιστοσελίδων .................................................................................... 49 7.1 Γενικές σελίδες ........................................................................................... 49 7.2 Το παρελθόν .............................................................................................. 51 7.3 Τα τείχη ...................................................................................................... 53 7.3.1 Πύργος Τριγωνίου ................................................................................... 54 [5] 7.3.2 Ακρόπολη................................................................................................ 55 7.3.3 Επταπύργιο............................................................................................. 57 7.4 Οι ναοί........................................................................................................ 60 7.4.1 Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης.................................................................. 61 7.4.2 Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία ....................................................................... 63 7.4.3 Ιερός Ναός Αγίου Νικόλαου Ορφανού ..................................................... 65 7.4.4 Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιάρχων....................................................... 67 7.4.5 Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων................................................................. 69 7.5 Οι μονές ..................................................................................................... 70 7.5.1 Μονή Βλαττάδων..................................................................................... 71 7.5.2 Μονή Λατόμου......................................................................................... 73 7.6 Οι πλατείες ................................................................................................. 76 7.6.1 Πλατεία Διοικητηρίου ............................................................................... 76 7.6.2 Πλατεία Ρομφέη....................................................................................... 76 7.6.3 Πλατεία Τερψιθέας .................................................................................. 77 7.7 Τα τουρκικά μνημεία................................................................................... 78 7.7.1 Αλατζά Ίμαρετ ......................................................................................... 78 7.7.2 Κουλέ Χαμάμ........................................................................................... 79 7.7.3 Τζαμί του Σελίμ Πασά.............................................................................. 80 7.7.4 Τζαμί του Νουμάν Πασά.......................................................................... 80 7.8 Σχετικά ....................................................................................................... 82 8. Συμπεράσματα.................................................................................................... 83 9. Βιβλιογραφία ....................................................................................................... 85 10. Ηλεκτρονικές πηγές........................................................................................... 87
Advisor name: Νίτσος, Ηλίας
Examining committee: Νίτσος, Ηλίας
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: ihu
Number of pages: 89
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Βλαμίδου Βασιλεία.pdfΒλαμίδου, Πτυχιακή 5.96 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14184
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.