Αυτοματοποίηση και παρακολούθηση γραμμής παραγωγής μέσω αισθητηρίων (Bachelor thesis)

Ζέρης, Ηλίας


Στο χώρο της κυτιοπιοίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην κυτιοπιοία λευκοσιδήρου η National Can Hellas Α.Ε. με έδρα τη Μεθώνη Πιερίας είναι μία ελληνική εταιρία που παράγει σε ετήσια βάση έναν πολύ μεγάλο αριθμό κυτίων. Απαραίτητη θεωρείται η παρακολούθηση της παραγωγής και η καταγραφή τωνποσοτήτων των παραγόμενων προϊόντων καθώς και των απωλειών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σε καθημερινή βάση κατά την λειτουργία του εργοστασίου. Η συγκεκριμένη εργασία είχε σαν στόχο τη μελέτη της διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή των κυτίων και μετέπειτα, αφού είχε γίνει σωστή κατανόηση της διαδικασίας, η εγκατάσταση ενός συστήματος καταγραφής κυτίων σε ένα τμήμα μίας (1) εκ των πέντε (5) γραμμών παραγωγής του εργοστασίου με σκοπό την συνεχή καταγραφή των τεμαχίων της παραγωγής και των απωλειών που υπάρχουν στο τμήμα που εγκαταστάθηκε το σύστημα καταγραφής,οι οποίες υπάρχουν για λόγους που θα περιγραφούν αναλυτικά στη συνέχεια.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών /Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Boxes
Κουτιά
Automatic control
Αυτόματος έλεγχος
SQL (Computer program language)
SQL (Γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστή)
Container industry -- Production control
Βιομηχανία κιβωτίων -- Έλεγχος παραγωγής
Programmable controllers
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Keywords: Αυτοματοποίηση;Παρακολούθηση;Γραμμή παραγωγής;Automation;Monitoring;Production line
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 217 α.α. 8890
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14175
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Boxes
Κουτιά
Automatic control
Αυτόματος έλεγχος
SQL (Computer program language)
SQL (Γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστή)
Container industry -- Production control
Βιομηχανία κιβωτίων -- Έλεγχος παραγωγής
Programmable controllers
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών /Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2017-10-02
Bibliographic citation: Ζερής Ηλίας, Αυτοματοποίηση και παρακολούθηση γραμμής παραγωγής μέσω αισθητηρίων ,Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών /Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Στο χώρο της κυτιοπιοίας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην κυτιοπιοία λευκοσιδήρου η National Can Hellas Α.Ε. με έδρα τη Μεθώνη Πιερίας είναι μία ελληνική εταιρία που παράγει σε ετήσια βάση έναν πολύ μεγάλο αριθμό κυτίων. Απαραίτητη θεωρείται η παρακολούθηση της παραγωγής και η καταγραφή τωνποσοτήτων των παραγόμενων προϊόντων καθώς και των απωλειών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σε καθημερινή βάση κατά την λειτουργία του εργοστασίου. Η συγκεκριμένη εργασία είχε σαν στόχο τη μελέτη της διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή των κυτίων και μετέπειτα, αφού είχε γίνει σωστή κατανόηση της διαδικασίας, η εγκατάσταση ενός συστήματος καταγραφής κυτίων σε ένα τμήμα μίας (1) εκ των πέντε (5) γραμμών παραγωγής του εργοστασίου με σκοπό την συνεχή καταγραφή των τεμαχίων της παραγωγής και των απωλειών που υπάρχουν στο τμήμα που εγκαταστάθηκε το σύστημα καταγραφής,οι οποίες υπάρχουν για λόγους που θα περιγραφούν αναλυτικά στη συνέχεια.
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΣΕΛ. Γενικά στοχεία για την κυτιοποιία ------------------------------------------8 1.1)Ιστορική αναδρομή -------------------------------------------------------8 1.2)Μεταλλικές συσκευασίες------------------------------------------------9 1.3)Πρώτη ύλη-----------------------------------------------------------------9 1.4)Εκτυπωτική διαδικασία ------------------------------------------------ 10 1.5)Είδη κουτιών ----------------------------------------------------------- 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΤΙΟΥ 2.1)Γενική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας------------------- 11 2.2)Slitter (Ψαλίδι) ---------------------------------------------------------- 13 2.2)Bodymaker (Κορμοκατασκευαστική)-------------------------------- 14 2.3)Φούρνος------------------------------------------------------------------ 15 2.4)Necking ------------------------------------------------------------------ 16 2.5)Flanger ------------------------------------------------------------------- 17 2.6)Beader(Κορδονιέρα) --------------------------------------------------- 18 2.7)Seamer(Κλειστικό) ----------------------------------------------------- 19 2.8)Tester--------------------------------------------------------------------- 20 2.9)Paletizer------------------------------------------------------------------ 21 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διαδικασία εγκατάστασης ------------------------------------------------- 22 3.1)Επιλογή σημείων ελέγχου --------------------------------------------- 22 3.2)Εξοπλισμός ------------------------------------------------------------- 23 3.3)Περιγραφή διαδικασίας διαχείρισης σημάτων ---------------------- 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα Κατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα -------------------------------------- 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ PLC 5.1)Γενικά -------------------------------------------------------------------- 35 5.2)Προγραμματισμός του PLC ------------------------------------------- 36 5.3)Υλοποίηση του Κεντρικού μετρητή --------------------------------- 39 5.4)1η Βάρδια ---------------------------------------------------------------- 42 5.5)2η Βάρδια ---------------------------------------------------------------- 47 5.6)3η Βάρδια ---------------------------------------------------------------- 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :Οθόνη HMI 6.1)Γενικά ------------------------------------------------------------------- 56 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΟ INDUSOFT WEB STUDIO Δημιουργία του Project στο Indusoft Web Studio ----------------------- 62 7.1) Διαδικασία εγκατάστασης επικοινωνίας μεταξύ του INDUSOFT WEB STUDIO και του PLC ---------------------------------------------- 64 7.2) Διαδικασία αποθήκευσης καταγραφών στη βάση δεδομένων MySql -------------------------------------------------------------------------------- 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ--------- 71 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -------------------------------------------------72
Advisor name: Στεργιόπουλος, Φώτιος
Examining committee: Στεργιόπουλος, Φώτιος
Μπεχτσής, Δημήτριος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών /Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publishing institution: ihu
Number of pages: 75
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΖΕΡΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.pdfΖερής, Πτυχιακή 4.32 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14175
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.