Το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος ως ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές. (Master thesis)

Μάνου, Δέσποινα - Στυλιανή


This paper analyzes the negative effects of arsenic, cadmium, lead and mercury on feed, the importance of the chemical form in which metals can be found, and whether this infection is transmitted to the animals that consume them. Reference is also made to the transport of these metals to humans through the animal products they consume and their health effects. Heavy metals are widely found in the environment and they are of natural geological origin or the result of industrial activity and air pollution. Some heavy metals, especially arsenic, cadmium, lead and mercury, are potentially hazardous due to their inherent or selective toxicity, especially in the context of the environment. Minerals, unlike most toxic organic compounds, do not degrade and therefore accumulate in the environment. The findings of many studies on the contamination of feed with heavy metals have highlighted the urgent need to carry out more and more inspections of both raw materials and finished feed products so that they do not exceed the permissible limits. In conclusion, it turns out that heavy metals cause particular problems in the food chain and therefore endanger the health of animals and humans through the consumption of contaminated animal products.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων / Τμήμα Γεωπονίας .
Keywords: Αρσενικό;Κάδμιο;Μόλυβδος;Υδράργυρος;Ζώα;Ζωοτροφές;Υγεία;Arsenic;Cadmium;Lead;Mercury;Animals;Feeds;Health
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων -- Τμήμα Γεωπονίας, 2021 (α/α 13291)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14158
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία - ΠΜΣ " Συστήματα ακρίβειας στη ζωική παραγωγή "
Submission Date: 2022-03-22T14:59:18Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων / Τμήμα Γεωπονίας .
Publication date: 2021-09-22
Bibliographic citation: Μάνου, Δ. (2021). Το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος ως ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύονται οι αρνητικές επιπτώσεις του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του υδραργύρου στις ζωοτροφές, η σημασία που έχει η χηµική µορφή µε την οποία μπορεί να βρίσκονται τα µέταλλα, και κατά πόσο αυτή η μόλυνση μεταφέρεται στα ζώα που τα καταναλώνουν. Επίσης, γίνεται αναφορά στη μεταφορά αυτών των μετάλλων στους ανθρώπους μέσω των ζωικών προϊόντων που καταναλώνουν και στις επιπτώσεις της υγείας τους. Τα βαρέα μέταλλα βρίσκονται ευρέως στο περιβάλλον και έχουν φυσική γεωλογική προέλευση ή είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής δραστηριότητας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ορισμένα βαρέα μέταλλα, ειδικά το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος, είναι δυνητικά επικίνδυνα, λόγω της εγγενούς ή επιλεκτικής τοξικότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο περιβαλλοντικό πλαίσιο. Τα μέταλλα, σε αντίθεση με τις περισσότερες τοξικές οργανικές ενώσεις, δεν αποικοδομούνται και για αυτό συσσωρεύονται στο περιβάλλον. Τα ευρήματα πολλών μελετών σχετικά με την μόλυνση των ζωοτροφών από βαρέα μέταλλα έχουν επισημάνει την επιτακτική ανάγκη να διενεργούνται όλο και περισσότεροι έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στα τελικά προϊόντα ζωοτροφών ώστε να μην ξεπερνάνε τα επιτρεπόμενα όρια. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα βαρέα μέταλλα προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα στην τροφική αλυσίδα και επομένως θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και συνεπώς και των ανθρώπων μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων ζωικών προϊόντων.
This paper analyzes the negative effects of arsenic, cadmium, lead and mercury on feed, the importance of the chemical form in which metals can be found, and whether this infection is transmitted to the animals that consume them. Reference is also made to the transport of these metals to humans through the animal products they consume and their health effects. Heavy metals are widely found in the environment and they are of natural geological origin or the result of industrial activity and air pollution. Some heavy metals, especially arsenic, cadmium, lead and mercury, are potentially hazardous due to their inherent or selective toxicity, especially in the context of the environment. Minerals, unlike most toxic organic compounds, do not degrade and therefore accumulate in the environment. The findings of many studies on the contamination of feed with heavy metals have highlighted the urgent need to carry out more and more inspections of both raw materials and finished feed products so that they do not exceed the permissible limits. In conclusion, it turns out that heavy metals cause particular problems in the food chain and therefore endanger the health of animals and humans through the consumption of contaminated animal products.
Advisor name: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Examining committee: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Μητσόπουλος, Ιωάννης
Κοτσάμπαση, Βασιλική
Publishing department/division: Τμήμα Γεωπονίας.
Publishing institution: ihu
Number of pages: 86
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manou.pdf758.48 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14158
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.