Επεξεργασία υγρών απόβλητων με βιοαντιδραστήρες διαχωρισμού μεμβρανών (Bachelor thesis)

Καλομοίρη, Κωνσταντίνα/ Αναστασιάδης, Γιώργος


Μembrane Bioreactors (MBR) consist a relatively modern method widely applied in recent years in urban and industrial wastewater. They combine biological treatment with filtration through membranes for the separation of the final effluent from the suspended biomass. Their main advantage is that they can operate efficiently at very high concentrations of sewage, which can range from 5000-20000 mg / l, thus reducing the overall requirements of the tank volume. On the other hand main disadvantage of these systems is the clogging of the membranes, which affects both operational and financial terms. So on this project we examined the operation of a biological treatment’s pilot plant with membrane bioreactor at the premises of the ATEI Thessaloniki’s laboratory space, which treats industrial waste entering the facilities of the organic industrial zone of Thessaloniki without any pre-treatment, beyond that of sloughing. This specific waste is mainly characterized by the high organic load containing (average COD = 3000 mg / l). The reactor was in operation for more than 170 days and during this period three different residence times of solids (SolidRetentionTimes - SRTs = 30 , 20 and 15 days) were examined. The analyzes carried out, involved a) the examination of the influence of the SRT to the quality of the effluent, and b) the examination of the effect of the Hydraulic Retention  Time (HRT) to the output quality of the effluent at constant SRT equal to 20 days. The highest removals COD (99.2%) as well as small concentrations SMP observed for SRT = 20 days. Also in this SRT is significantly limited the phenomenon of clogging. The decrease of hydraulic retention time had a negligible effect on the removal of organic material.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Διάθεση λυμάτων
Sewage disposal
Βιοαντιδραστήρες
Bioreactors
Sewage -- Purification
Λύματα --Καθαρισμός
Mebrane reactors
Αντιδραστήρες μεμβράνης
Keywords: Υγρά απόβλητα;Βιοαντιδραστήρες;Μεμβράνες;Liquid waste;Bio reactors;Membranes
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8837
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14136
Table of contents: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 2. Στόχος κεφαλαίου 14 3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 15 3.1 Συστήματα MBR - Αρχή λειτουργίας και διατάξεις 15 3.2 Μορφές μονάδων μεμβρανών στα συστήματα MBR 18 3.3 Έμφραξη – Είδη και μηχανισμοί 20 3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την έμφραξη 22 3.4.1 Χαρακτηριστικά της μεμβράνης 24 3.4.1.1 Μέγεθος πόρων και κατανομή 24 3.4.1.2 Διάταξη της μονάδας μεμβρανών 25 3.4.1.3 Υδροφοβικότητα 26 3.4.1.4 Υλικό μεμβρανών 26 3.4.2 Χαρακτηριστικά της βιομάζας 27 3.4.2.1 Συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού 27 3.4.2.3 Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου 28 3.4.3 Λειτουργικές συνθήκες 29 3.4.3.1 Χρόνος παραμονής των στερεών 29 3.4.3.2 Οργανική φόρτιση 32 3.4.3.3 Υδραυλικός χρόνος παραμονής 33 3.5 Τρόποι αντιμετώπισης της έμφραξης 35 3.5.1 Υδραυλικός καθαρισμός 35 3.5.2 Χημικός καθαρισμός 37 4. Πειραματικό μέρος 39 4.1. Στόχος πειράματος 39 4.2 Υλικά και αναλυτικοί μέθοδοι 39 4.3 Περιγραφή του συστήματος βιοαντιδραστήα μεμβρανών 39 4.4 Χαρακτηριστικά της μονάδας μεμβρανών 42 4.5 Λειτουργία Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών 44 4.6 Καθαρισμός μεμβρανών 44 4.7 Δειγματοληψίες –Αναλυτικές μέθοδοι 45 4.7.1 Προσδιορισμός Ολικών και Πτητικών Αιωρούμενων Στερεών 46 4.7.2 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 48 5.Αποτελέσματα 48 5.1 Χαρακτηριστικά του βιομηχανικού αποβλήτου 49 5.2 Αιωρούμενα και πτητικά αιωρούμενα στερεά ανάμικτου υγρού (ΜLSS-MLVSS) 49 5.3 Ποιότητα εκροής MBR- Εξέταση της επίδρασης του χρόνου παραμονής των στερεών 52 5.3.4 Απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών 54 5.7 Έμφραξη μεμβρανών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος 56 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 59
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.pdfΚαλομοίρη/ Αναστασιάδης, Πτυχιακή 821.74 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14136
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.