Συγκριτική μελέτη των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών εμπορικών αρτοσκευασμάτων τύπου τοστ και μπαγκέτας (Master thesis)

Παπαδάκης, Δημήτριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠαπαδάκης, Δημήτριοςel
dc.date.accessioned2022-03-17T13:57:31Z-
dc.date.available2022-03-17T13:57:31Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14128-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8854el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑρτοσκευάσματαel
dc.subjectΜπαγκέταel
dc.subjectΦυσικοχημικά χαρακτηριστικάel
dc.subjectΟργανοληπτικά χαρακτηριστικάel
dc.subjectPastriesen
dc.subjectBaguetteen
dc.subjectPhysicochemical featuresen
dc.subjectOrganoleptic featuresen
dc.titleΣυγκριτική μελέτη των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών εμπορικών αρτοσκευασμάτων τύπου τοστ και μπαγκέταςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationBaked products -- Analysisen
heal.classificationΑρτοσκευάσματα -- Ανάλυσηel
heal.classificationBaked products -- Compositionen
heal.classificationΑρτοσκευάσματα -- Σύνθεσηel
heal.classificationToast (Bread)en
heal.classificationΤοστ (Ψωμί)el
heal.identifier.secondary8854-
heal.dateAvailable2022-03-17T13:58:31Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.publicationDate2017-07-31-
heal.bibliographicCitationΠαπαδάκης Δημήτριος, Συγκριτική μελέτη των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών εμπορικών αρτοσκευασμάτων τύπου τοστ και μπαγκέτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΟ σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η ποιοτική αξιολόγηση μέσω στατιστικών μεθόδων προϊόντων τοστ και μπαγκέτας. Συγκεκριμένα επιλέχτηκαν πέντε τοστ σίτου (εβδομαδιαία, για τέσσερις εβδομάδες) με παρόμοια ημερομηνία λήξης από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα οποία εξετάστηκαν διαχρονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ως προς τα φυσικοχημικά, μηχανικά και οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Οι αναλύσεις των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών περιελάμβαναν τον προσδιορισμό της υγρασίας, την ανάλυση της υφής, την ανάλυση χρώματος, την ανάλυση εικόνας της ψίχας και την θερμική ανάλυση. Πραγματοποιήθηκαν δύο οργανοληπτικοί έλεγχοι, ο ένας από έμπειρους δοκιμαστές και ο δεύτερος από το καταναλωτικό κοινό, οι οποίοι περιλάμβαναν αποτύπωση των καταναλωτικών συνηθειών, και αξιολόγηση των τοστ ως προς την ένταση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών, την αρεστότητα των χαρακτηριστικών αυτών και την συνολική αρεστότητα. Επιπλέον επιλέχτηκαν  μπαγκέτες σίτου (ψημένες & προ ψημένες) οι οποίες συσκευάστηκαν σε έξι διαφορετικούς συνδυασμούς (παρουσία και χωρίς 1% αλκοόλης, παρουσία και χωρίς διοξειδίου του άνθρακα 25%, με μεμβράνη PE- Πολυαιθυλενίου πάχους 20μm και 30μm). Οι μπαγκέτες εξετάστηκαν ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά αλλά και την μικροβιακή αλλοίωση τους. Η συσκευασία τους πραγματοποιήθηκε στις γραμμές παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία.   Στα τοστ σίτου, η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και οι συγκριτικές μελέτες εντόπισαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιριών προσδιορίζοντας τις πιθανές αιτίες αυτών των διαφοροποιήσεων. Συγκεκριμένα το 2ο εμπορικό δείγμα διαφέρει από τα υπόλοιπα, παρουσιάζει την χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας στην ψίχα, πιθανότατα λόγο υψηλού ποσοστού εδώδιμων ινών, επιπλέον παρουσιάζει εντονότερη κυψελώδη δομή (μεγάλες κυψέλες) πιθανότατα λόγο υψηλού ποσοστού πρωτεΐνης. Η 3η εταιρία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες στην γεύση ψωμιού, συγκεντρώνοντας υψηλή ένταση και αρεστότητα, πιθανότατα λόγο υψηλών ποσοστών σε αλάτι, λιπαρά και ζάχαρα. Η 1η εταιρία διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες συγκεντρώνοντας τις περισσότερες θετικές προτιμήσεις ως προς τα εξής χαρακτηριστικά: α. φωτεινότητα ψίχας και κόρας οι οποίες εκτιμώνται σαν ενδιάμεσης έντασης, β. σκληρότητα η οποία εκτιμάτε χαμηλής έντασης, γ. κυψελώδης δομή η οποία εκτιμάτε πυκνής έντασης. Επιπλέον στον έλεγχο των καταναλωτικών συνηθειών εντοπίστηκαν σαφείς τάσεις αγοράς, με πρώτιστη επιλογή αγοράς την αρεστότητα.   Στις μπαγκέτες σίτου, η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εντόπισε σημαντικές διαφοροποιήσεις στον χρόνο ζωής μεταξύ των τεσσάρων συνδυασμένων επιπέδων (Ψήσιμο, Αλκοόλη, Μεμβράνη Πολυαιθυλενίου, CO2) και επιβεβαίωσε τους εμπορικούς χρόνους ζωής των αρτοσκευασμάτων. Συγκεκριμένα οι ψημένες μπαγκέτες με προσθήκη αλκοόλης 1% παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο χρόνο ζωής.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is to evaluate quality by statistical methods of toast and baguette products. Specifically five samples of wheat toast (weekly, for four weeks) with a similar expiration date were collected from the supermarket shelves, which were tested over time until their expiring date for their physicochemical, mechanical and organoleptic characteristics. Analyzes of physicochemical and mechanical characteristics included moisture determination, texture analysis, color measurements, crumb analysis, and thermal analysis. Two organoleptic tests were carried out, one by experienced testers and the other by the consumer audience, which included depiction of consumer habits, and assessment of the toast in terms of their physical, mechanical and the acceptability of these characteristics and the overall acceptability. In addition, wheat baguettes (baked & pre-baked) were packaged under six different conditions (in the presence and absence of 1% alcohol, in the presence and absence of 25% carbon dioxide, 20 μm and 30 μm thick PE-polyethylene film). The baguettes were examined for their physicochemical and mechanical characteristics but also for their microbial infection. Packaging was carried out on the production lines of the food industry during the production process. In wheat, statistical analysis of results and comparative studies identified significant differences between companies by identifying the possible causes of these variations. In particular, the second trade sample differs from the rest, exhibits the lowest brightness in the crucible, probably due to a high percentage of edible fibers, exhibiting a stronger cellular structure (large cells) probably due to a high percentage of protein. The third company differentiates itself from the rest of the bread flavor, concentrating in high brightness and acceptability, probably due to high salt, oily and sugar content. The first company differs significantly from the rest, concentrating most positive preferences on the following features: a. Brightness of crumb and crust which are estimated as intermediate intensity, b. Hardness which you value low intensity, c. Porous structure that appreciates dense tension. In addition, in the control of consumer habits, clear market trends have been identified, with the Likelihood. For wheat baguettes, the statistical processing of the results identified significant variations in the lifetime between the four combined levels (Baking, Alcohol, Polyethylene, CO2) and confirmed the commercial life of bakery products. In particular baked baguettes with 1% alcohol added have a significantly higher life span.en
heal.tableOfContentsΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 10 1. Ιστορικά στοιχεία 10 1,1 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 10  11 1.3 Νεότερα χρόνια 12 2. Συστατικά αρτοποίησης 14 2.1 Αλεύρι 14 2.2 Νερό 14 2.3 Αλάτι 14 2.4 Μαγιά 15 2.5 Πρόσθετα 15 2.5.1 Βελτιωτικά αλεύρων 15 2.5.2 Ένζυμα 15 2.5.3 Διογκωτικά 16 2.5.4 Συντηρητικά 16 2.5.5 Ζάχαρη 17 2.5.6 Λίπη και έλαια 17 3. Παραγωγική διαδικασία 19 3.1 Ζύμωμα 19 3.2 Φούσκωμα ζυμαριού (Στοφάρισμα) 19 3.3 Ψήσιμο 21 3.4 Τελικό προϊόν 21 4. Προβλήματα αρτοσκευασμάτων 22 4.1 Μικροβιακή αλλοίωση 22 4.1.1 Μυκητιακή αλλοίωση (μούχλα) 22 4.1.2 Σχοινίαση 23 4.2 Μη μικροβιακή αλλοίωση 23 4.3 Επιμόλυνση αρτοσκευασμάτων 25 4.3.1 Μικροβιακοί κίνδυνοι 25 4.3.2 Χημικοί κίνδυνοι 26 4.3.3 Φυσικοί κίνδυνοι 26 5. Ποιοτικός έλεγχος 27 5. 1 Αντικειμενικές μέθοδοι ελέγχου 27 5.1.1 Φυσικές μέθοδοι 27 5.1.1.1 Προσδιορισμός της υγρασίας 27 5.1.1.2 Ανάλυση της Υφής 28 5.1.1.3 Ανάλυση εικόνας 29 5.1.1.4 Ανάλυση χρώματος 30 5.1.1.5 Θερμική ανάλυση 31 5.1.2. Μικροβιολογικές μέθοδοι 32 5.1.3 Φυσικοχημικές μέθοδοι 34 5.1.4 Οργανοληπτικός έλεγχος έμπειρων δοκιμαστών 35 5.2 Υποκειμενικοί μέθοδοι ελέγχου 36 5.2.1 Οργανοληπτικός έλεγχος κοινού 36 ΣΚΟΠΟΣ 38 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 39 6. Υλικά και Μέθοδοι 39 6.1 Πειραματικός Σχεδιασμός Τοστ σίτου 39 6.1.1 Προσδιορισμός της υγρασίας 39 6.1.2 Ανάλυση εικόνας της ψίχας 40 6.1.3 Ανάλυση των χαρακτηριστικών υφής 41 6.1.4 Αξιολόγηση του χρώματος των δειγμάτων 43 6.1.6 Οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων από έμπειρους δοκιμαστές 45 6.1.7 Οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων από καταναλωτές 47 6.2 Πειραματικός Σχεδιασμός αρτοσκευασμάτων μπαγκέτας 49 6.3 Στατιστική ανάλυση 50 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 51 7. Αποτελέσματα αναλύσεων 51 7.1.Αποτελέσματα αναλύσεων τοστ σίτου 51 7.1.1 Προσδιορισμός Υγρασίας Ψίχας 51 7.1.2 Ενεργότητα ύδατος aw 52 7.1.3 Προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητας (elasticity modulus) 52 7.1.4 Μέση επιφάνεια κυψελίδας (mean area) 53 7.1.5 Συνολικός αριθμός κυψελίδων στην ψίχα του τοστ (3x3cm) (total cells) 54 7.1.6 Μετρήσεις διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης 55 7.1.7 Η φωτεινότητα 56 7.1.8 Διαθρεπτική δήλωση μακροθρεπτικών συστατικών 56 7.1.9 Σύσταση τοστ 57 7.2 Αποτελέσματα αναλύσεων μπαγκέτας 59 7.2.1 Προσδιορισμός της υγρασίας 59 7.2.2 Αξιολόγηση του χρώματος 59 7.2.3 Ανάλυση μέτρου ελαστικότητας του Young 60 7.2.4 Χρόνος ζωής αρτοσκευασμάτων Μπαγκέτας 61 8. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων 63 8.1 Οργανοληπτικός έλεγχος τοστ από έμπειρους δοκιμαστές 63 8.1.1 Ανάλυση Συστάδων (Cluster analysis) 63 8.1.2 Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principle Component Analysis). 65 8.1.3 Δέντρο αποφάσεων (Decision Tree Report) 68 8.1.4 Επιφάνεια απόκρισης (Response surface) 71 8.2 Έρευνα αγοράς τοστ 73 8.2.1 Καταναλωτικές συνήθειες 73 8.2.2 Ένταση Χαρακτηριστικών 75 8.2.3 Αρεστότητα Χαρακτηριστικών 80 8.2.4 Συνολική αρεστότητα 84 8.3 Χρόνος ζωής αρτοσκευασμάτων μπαγκέτας 87 9. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 92 10. Συμπεράσματα 99 11. Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 101 Ελληνική βιβλιογραφία 101 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 101 Ηλεκτρονική βιβλιογραφία 103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 104 Παράρτημα 1 104 1. Στατιστική Ανάλυση 104 1.1 Στατιστικά προγράμματα 104 1.1.1 MINITAB 104 1.1.2 jmp Statistical Discovery from SAS 105 1.2 Εφαρμοσμένες Στατιστικές αναλύσεις 106 1.2.1 Ανάλυση συστάδων ή ανάλυση κατά συστάδες (Cluster analysis) 106 1.2.2 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) 107 1.2.3 Επιφάνεια απόκρισης (Response surface) 108 1.2.4 Το δέντρο αποφάσεων (Decision Tree Report) 112 1.2.5 Κλίμακα Μέγιστης Διαφοράς (Maximum Difference Scaling) 115 1.2.6 Κατηγορική ανάλυση απόκρισης (Categorical Response Analysis) 118 1.2.7 Ανάλυση επιβίωσης (Survival analysis) 119 Παράρτημα 2 123 2.1 Οργανοληπτικός έλεγχος έμπειρων δοκιμαστών 123 2.2 Οργανοληπτικός έλεγχος κοινού 127 Παράρτημα 3 129 3.1 Βοηθητικό έντυπο ελέγχου έμπειρων δοκιμαστών 129 3.2 Βοηθητικό έντυπο οργανοληπτικού ελέγχου κοινού 134el
heal.advisorNameΠετρίδης, Δημήτριοςel
heal.committeeMemberNameΠετρίδης, Δημήτριοςel
heal.committeeMemberNameΠαπαγεωργίου, Μαρίαel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages138-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.pdfΠαπαδάκης, Μεταπτυχιακή 11.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14128
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.