Η εξέλιξη της αιγοπροβατοτροφίας τα τελευταία 40 χρόνια και η διαχείριση της υγείας (Bachelor thesis)

Βαξεβουνέλη, Αικατερίνη


Η παρούσα εργασία αναφορά την μελέτη της εξέλιξης της αιγοπροβατοτροφίας τα τελευταία σαράντα χρόνια. Η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της εξέλιξης του αιγοπρόβειου πληθυσμού και της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος και κρέατος στον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται πιο εκτενής αναφορά στην κατανομή του πληθυσμού αιγοπροβάτων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, στα συστήματα εκτροφής, στο μέγεθος των ποιμνίων και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων. Στη συνέχεια, ανφέρονται οι αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων που υπάρχουν στη χώρα καθώς και διάφοροι εγκεκριμένοι συνεταιρισμοί και οργανισμοί οι οποίοι διατηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα ζώων ελληνικών φυλών. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται πέντε κύριες ασθένειες των αιγοπροβάτων, (βρουκέλλωση, ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός, πανώλη και τρομώδης νόσος) στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου ή εκρίζωσης. Στην κάθε ασθένεια αναφέρεται η παθογένειά της, η διάγνωσή της, η πρόληψη και η θεραπεία της, η γεωγραφική της εξάπλωση, η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και η αντίστοιχη νομοθεσία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Goat farming
Αιγοτροφία
Sheep--Diseases
Πρόβατο -- Ασθένειες
Goats -- Diseases
Αίγες -- Ασθένειες
Sheep milk--Composition
Πρόβειο γάλα -- Σύνθεση
Keywords: Αιγοπροβατοτροφία;Αιγοπρόβειο γάλα;Μηρυκαστικά;Sheep and goat farming;Goat and sheep milk;Ruminants
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8853
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14126
Table of contents: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 4 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΜΕΡΟΣ Α΄ 1. Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 8 2. Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 17 3. Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31 4. ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 43 5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 50 ΜΕΡΟΣ Β΄ 1. ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ 53 2. ΕΥΛΟΓΙΑ 67 3. ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 76 4. ΠΑΝΩΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 86 5. ΤΡΟΜΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ 97 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 106
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΑΞΕΒΟΥΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.pdfΒαξεβουνέλη, Πτυχιακή 3.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14126
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.