Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της επίδρασης υψηλών υδροστατικών πιέσεων σε κρυστάλλους L-τυροσίνης (Master thesis)

Πρεβεζάνος, Μιχαήλ


Οι πρωτεΐνες είναι βιοπολυμερή μόρια τα οποία δομούνται από ένα σύνολο 20 αμινοξέων και αποτελούν τα πιο σημαντικά μόρια των ζωντανών οργανισμών καθώς εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα βασικών λειτουργιών. Η δομή των πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερη πολύπλοκη και για την περιγραφή της έχουν οριστεί τέσσερα επίπεδα οργάνωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα ενός μορίου πρωτεΐνης καθορίζεται από τη δομή της, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές της πρωτεΐνης. Το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σημαντικότερα και πιο πολύπλοκα μόρια των ζωντανών οργανισμών, σε συνδυασμό με το ότι η λειτουργικότητα αυτών των μορίων προκύπτει από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές του μορίου έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αμινοξέων. Όπως είναι γνωστό ένα μόριο πρωτεΐνης οργανώνεται σε τέσσερις δομές, η πρώτη δομή οργάνωσης μιας πρωτεΐνης είναι η πρωτοταγής δομή που προκύπτει από την ένωση των αμινοξέων μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό δημιουργώντας έτσι την πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου. Στη συνέχεια, στη δευτεροταγή δομή, η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται στο χώρο σχηματίζοντας καθορισμένες δομές όπως: α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κ.α. Στην τριτοταγή δομή υπάρχει αναδίπλωση των τριδιάστατων δομών και στην τεταρτοταγή δομή υπάρχει η ένωση υπομονάδων τριδιάστατων μορίων για τον τελικό σχηματισμό του μορίου της πρωτεΐνης. Παρά την πολυπλοκότητα που μπορεί να εμφανίζει η δομή ενός μορίου πρωτεΐνης έχει παρατηρηθεί ότι η τελική μορφή του μορίου, η οποία προσδιορίζει και την λειτουργικότητα του μορίου, καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Ανάλογα με το βιολογικό τους ρόλο, δηλαδή τις διεργασίες που επιτελούν, οι πρωτεΐνες μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες. Μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών που ρυθμίζονται από τις πρωτεΐνες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Συνεπώς, η ιδιαίτερη βιολογική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες στη ρύθμιση βασικών διεργασιών των ζωντανών οργανισμών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αμινοξέων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Φασματοσκοπία Raman
Raman spectroscopy
Τυροσίνη στο σώμα
Tyrosine in the body
Hydrostatic pressure
Υδροστατική πίεση
Keywords: Φασματοσκοπία;Υδροστατικές πιέσεις;Κρύσταλλοι L-τυροσίνης;Spectroscopy;Hydrostatic pressures;L-tyrosine crystals
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8865
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14121
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Φασματοσκοπία Raman
Raman spectroscopy
Τυροσίνη στο σώμα
Tyrosine in the body
Hydrostatic pressure
Υδροστατική πίεση
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publication date: 2016-12-12
Bibliographic citation: Πρεβεζάνος Μιχαήλ, Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της επίδρασης υψηλών υδροστατικών πιέσεων σε κρυστάλλους L-τυροσίνης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Οι πρωτεΐνες είναι βιοπολυμερή μόρια τα οποία δομούνται από ένα σύνολο 20 αμινοξέων και αποτελούν τα πιο σημαντικά μόρια των ζωντανών οργανισμών καθώς εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα βασικών λειτουργιών. Η δομή των πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερη πολύπλοκη και για την περιγραφή της έχουν οριστεί τέσσερα επίπεδα οργάνωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα ενός μορίου πρωτεΐνης καθορίζεται από τη δομή της, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές της πρωτεΐνης. Το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σημαντικότερα και πιο πολύπλοκα μόρια των ζωντανών οργανισμών, σε συνδυασμό με το ότι η λειτουργικότητα αυτών των μορίων προκύπτει από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές του μορίου έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αμινοξέων. Όπως είναι γνωστό ένα μόριο πρωτεΐνης οργανώνεται σε τέσσερις δομές, η πρώτη δομή οργάνωσης μιας πρωτεΐνης είναι η πρωτοταγής δομή που προκύπτει από την ένωση των αμινοξέων μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό δημιουργώντας έτσι την πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου. Στη συνέχεια, στη δευτεροταγή δομή, η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται στο χώρο σχηματίζοντας καθορισμένες δομές όπως: α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κ.α. Στην τριτοταγή δομή υπάρχει αναδίπλωση των τριδιάστατων δομών και στην τεταρτοταγή δομή υπάρχει η ένωση υπομονάδων τριδιάστατων μορίων για τον τελικό σχηματισμό του μορίου της πρωτεΐνης. Παρά την πολυπλοκότητα που μπορεί να εμφανίζει η δομή ενός μορίου πρωτεΐνης έχει παρατηρηθεί ότι η τελική μορφή του μορίου, η οποία προσδιορίζει και την λειτουργικότητα του μορίου, καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Ανάλογα με το βιολογικό τους ρόλο, δηλαδή τις διεργασίες που επιτελούν, οι πρωτεΐνες μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες. Μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών που ρυθμίζονται από τις πρωτεΐνες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Συνεπώς, η ιδιαίτερη βιολογική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες στη ρύθμιση βασικών διεργασιών των ζωντανών οργανισμών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αμινοξέων.
Table of contents: 1.Εισαγωγή......................................................................................................3 1.1. Τα αμινοξέα ..............................................................................................4 1.2. Τυροσίνη...................................................................................................5 Η τυροσίνη στον ανθρώπινο οργανισμό...................................................................7 2. Θεωρητικό υπόβαθρο ....................................................................................8 2.1. Βασικές έννοιες κβαντομηχανικής ..............................................................8 2.2 Φασματοσκοπία.........................................................................................9 2.3 Φασματοσκοπία Raman...........................................................................10 Διατάξεις φασματοσκοπίας Raman ......................................................................12 Φασματοσκοπία Raman με υψηλή πίεση.............................................................13 3 Διεξαγωγή μετρήσεων.......................................................................................14 4 Αποτελέσματα.................................................................................................19 5 Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ...............................................................23 6 Αποτελέσματα και συζήτηση ............................................................................50 7 Βιβλιογραφία...................................................51
Advisor name: Αρβανιτίδης, Ιωάννης
Examining committee: Αρβανιτίδης, Ιωάννης
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 52
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πρεβεζάνος Μ..pdfΠρεβεζάνος, Μεταπτυχιακή5.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14121
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.