Διερεύνηση της αντοχής στην ξηρασία 200 ποικιλιών μαλακού και σκληρού σιταριού (Bachelor thesis)

Ανδρεάδης, Βασίλειος/ Ακριτίδης, Ιωάννης


Στο πλαίσιο αξιολόγησης των ήδη υπαρχόντων ποικιλιών σιταριού ως προς την αντοχή τους στην ξηρασία, εκπονήθηκε η παρούσα πτυχιακή διατριβή. Κατά τη καλλιεργητική περίοδο 2017, όπου σπάρθηκαν στο θερμοκήπιο του αγροκτήματος του Α.T.E.I. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο 221 ποικιλίες μαλακού και σκληρού σιταριού με σκοπό την αξιολόγησή τους ως προς την αντοχή τους στη ξηρασία. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση για κάθε ποικιλία σιταριού σε δύο διαφορετικά επίπεδα άρδευσης 60% και 100% για τον έλεγχο της πρωιμότητάς τους. Τρείς επαναλήψεις πραγματοποιήθηκαν για το κάθε επίπεδο άρδευσης. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε διάφορα στάδια ανάπτυξης της κάθε ποικιλίας ξεχωριστά αφού είχε προηγηθεί η απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα. Τέλος έγιναν οι αναλύσεις στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι οι 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν είχαν διαφορετική συμπεριφορά ως προς την αντοχή τους στην ξηρασία. Ειδικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός των ποικιλιών σιταριού που αξιολογήθηκαν ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία, ενώ ένας μικρός αριθμός έδειξε μεγάλη αντοχή. Όλα τα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν (φυτρωτική ικανότητα, ικανότητα αδελφώματος, νωπό και ξηρό βάρος) επηρεάστηκαν σημαντικά από την έλλειψη υγρασίας. Ειδικότερα η φυτρωτική ικανότητα των ποικιλιών κυμάνθηκε από 0-80%. Οι ποικιλίες που παρουσίασαν μεγαλύτερη αντοχή στην ξηρασία σε συνθήκες θερμοκηπίου θα αξιολογηθούν στη συνέχεια σε συνθήκες αγρού για την επιλογή των ποικιλιών που έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή και τη διάθεσή τους στην αγορά για τους αγρότες, με σκοπό την καλλιέργειά τους σε περιοχές ξηροθερμικές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Σιτάρι--Ποικιλίες--Ελλάδα
Wheat--Varieties--Greece
Soft wheat -- Drought tolerance
Μαλακό σιτάρι -- Αντοχή στην ξηρασία
Durum wheat -- Drought tolerance
Σκληρό σιτάρι -- Αντοχή στην ξηρασία
Keywords: Ξηρασία;Ποικιλίες;Μαλακό σιτάρι;Σκληρό σιτάρι;Drought;Varieties;Soft wheat;Durum wheat
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8991
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14118
Table of contents: 1. Περίληψη 4 2. Εισαγωγή 5 2.1 Καλλιέργεια σιταριού 5 2.1.1 Ιστορία και εξάπλωση 5 2.1.2 Ταξινόμηση 6 2.1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών 7 2.1.4 Στατιστικά καλλιέργειας σιταριού 13 2.1.5 Ανάπτυξη του φυτού του σιταριού 15 3. Πειραματική εργασία 3.1 Υλικά και μέθοδοι 24 3.2 Αποτελέσματα και συζήτηση 38 3.2.1 Φυτρωτική ικανότητα των σπόρων 38 3.3 Συμπεράσματα 92 3.4 Βιβλιογραφία 93 4. Παράρτημα 94
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ.pdfΑνδρεάδης/ Ακριτίδης, Πτυχιακή3.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14118
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.