Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών με τη βοήθεια αισθητήρων (Bachelor thesis)

Τράιου, Χριστίνε/ Balkoska, Georgina


This work presents Leap Motion controller and the way it responds to hand and finger movements. Initially, we studied technologies that allow us to recognize hand gestures. The Leap Motion Sensor and the Camera of Raspberry Pi. Our goal is to choose which of the two technologies by comparing them give us the best, more reliable and optimal results. The pro-gramming was done using the following application development environment: Microsoft Visual Studio, Raspbian, OpenCV, and the C# and Python programming language.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού.
Keywords: Θέση χεριού;Παρακολούθηση σκελετού;Διεπαφή χρήστη;Αισθητήρες;Πειραματικά αποτελέσματα;Hand position;Skeleton tracking;User interface;Sensors;Experimental results
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2019 (α/α 10721)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14091
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14091
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.