Χημική σύνθεση, προφίλ λιπαρών οξέων, αριθμός σωματικών κυττάρων και μικροβιακό φορτίο στο ολικό γάλα μηχανής και στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια στο πρόβατο φυλής Φλώρινας (Master thesis)

Καρκάλης, Δημήτριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρκάλης, Δημήτριοςel
dc.date.accessioned2022-03-08T14:50:39Z-
dc.date.available2022-03-08T14:50:39Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14073-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8825el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΦυλή Φλώριναςel
dc.subjectΧημική σύνθεσηel
dc.subjectΣωματικά κύτταραel
dc.subjectΠροφίλ λιπαρών οξέωνel
dc.subjectΟλική μικροβιακή χλωρίδαel
dc.subjectFlorina breeden
dc.subjectChemical compositionen
dc.subjectmilk SCCen
dc.subjectmilk CFUen
dc.subjectFatty acid profileen
dc.subjectHand stripped milken
dc.titleΧημική σύνθεση, προφίλ λιπαρών οξέων, αριθμός σωματικών κυττάρων και μικροβιακό φορτίο στο ολικό γάλα μηχανής και στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια στο πρόβατο φυλής Φλώριναςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationFatty acids--Analysisen
heal.classificationΛιπαρά οξέα--Ανάλυσηel
heal.classificationΠρόβειο γάλα -- Σύνθεσηel
heal.classificationSheep milk--Compositionen
heal.classificationSheep milk -- Microbiologyen
heal.classificationΠρόβειο γάλα -- Μικροβιολογίαel
heal.classificationSheep breeds -- Greece -- Florinaen
heal.classificationΦυλές προβάτων -- Ελλάδα -- Φλώριναel
heal.classificationSheep--Milkingen
heal.classificationΠρόβατο -- Άρμεγμαel
heal.identifier.secondary8825-
heal.dateAvailable2022-03-08T14:51:39Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-07-07-
heal.bibliographicCitationΚαρκαλής Δημήτριος, Χημική σύνθεση, προφίλ λιπαρών οξέων, αριθμός σωματικών κυττάρων και μικροβιακό φορτίο στο ολικό γάλα μηχανής και στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια στο πρόβατο φυλής Φλώρινας , Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΟι στόχοι αυτής της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του κλάσματος γάλακτος κατά την μηχανική άμελξη στη σύνθεση, το προφίλ των λιπαρών οξέων, των αριθμό σωματικών κυττάρων και μικροβιολογική ποιότητα του γάλακτος προβατίνων της φυλής Φλώρινας (Πελαγονία). Χρησιμοποιήθηκαν σαράντα οκτώ προβατίνες (16 πρώτης, 16 δεύτερης και 16 τρίτης και άνω γαλακτικής περιόδου). Όλα τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν ταΐστηκαν με 1,06 kg / προβατίνα / ημέρα με μίγμα συμπυκνωμένης τροφής και 0,9 kg / προβατίνα / ημέρα σανό μηδικής. Οι προβατίνες αρμέχθηκαν δύο φορές την ημέρα για 24 εβδομάδες σε αμελκτήριο τύπου "Casse» 2x24 με 12 μονάδες άμελξης και χαμηλή γραμμή του γάλακτος και του αγωγού κενού. Όλες οι μεταβλητές που μετρήθηκαν, επεξεργάστηκαν με την ANOVA, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι το ποσοστό λίπους στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια ήταν υψηλότερο από ότι στο ολικό γάλα μηχανής, ενώ η πρωτεΐνη και η λακτόζη βρέθηκαν στα ίδια επίπεδα. Παρά την υψηλότερη συγκέντρωση λίπους στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια, το προφίλ λιπαρών οξέων και στα δύο κλάσματα βρέθηκε να είναι παρόμοιο. Οι δείκτες των λιπαρών οξέων και των δύο κλασμάτων, βρέθηκαν επίσης να μην έχουν στατιστική διαφορά. Τα σωματικά κύτταρα του γάλακτος ήταν χαμηλότερα στο ολικό γάλα μηχανής, ενώ το μικροβιολογικό φορτίο βρέθηκε καλύτερο στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια. Το στάδιο γαλακτικής περιόδου επηρέασε σημαντικά όλες τις μετρήσιμες μεταβλητές. Από την σύγκριση του προφίλ των λιπαρών οξέων και των δεικτών τους μεταξυ των φυλών Φλωρίνης και Χίου προέκυψε σημαντική διαφορά (P<0.001) και για τα δύο κλάσματα γάλακτος. Η μόνη εξαίρεση βρέθηκε στο λινελαϊκό οξύ (για το οποίο δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά. και στους δείκτες των λιπαρών οξέων.el
heal.abstractThe objectives of this work were to evaluate the effect of milk fraction on milk composition, milk fatty acid profile, somatic cell count and milk microbiological quality of ewes of Florina (Pelagonia) sheep breed. Forty-eight animals were used (16 of the first, 16 of the second and 16 of the third and subsequent lactations, respectively). All animals used were fed 1.06 kg/ewe/day a concentrate mixture and 0.9 kg/ewe/day alfalfa hay. Ewes were milked twice a day for 24 weeks in a milking parlor of “Casse” type 2x24 with 12 milking units and a low milk line and air pipeline. All the variables measured were compared by ANOVA using SPSS. The results of the experiment showed that fat percentage in hand stripped milk was higher than in total machine milk, while protein and lactose were found in the same levels. Despite the higher fat concentration in the hand stripped milk the fatty acid profile in two milk fractions was found to be similar. Also, between the indices of the total machine milk and hand stripped milk were not found statistical differences. Somatic cell count was lower in total machine milk, while microbiological quality was found better in hand stripped milk. Lactation stage influenced significantly all measured variables.en
heal.tableOfContentsΚεφ. Περιεχόμενα Πρόλογος ……………………………………………………………………….. iv Συντομογραφίες ………………………………………………………………… v Περίληψη ……………………………………………………………………….. 1 Abstract …………………………………………………………………………. 2 Μέρος Πρώτο (Βιβλιογραφική ανασκόπηση) 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………... 3 2. Πρόβατο φυλής Φλώρινας (Πελαγονίας)……………………………………….. 6 2.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά…………………………………………….……. 7 2.2. Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά……………………………………………….. 8 2.3. Τοκετοί …………………………………………………………………………. 8 2.4. Δείκτης πολυδυμίας …………………………………………………………….. 8 2.5. Ανάπτυξη αμνών ……………………………………………………………….. 9 2.6. Η εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής ……………………………………………… 9 2.7. Ιδιαιτερότητες της φυλής ……………………………………………………….. 10 3. Χημική σύνθεση πρόβειου γάλακτος…………………………………………. 11 4. Λιπαρά οξέα στο πρόβειο γάλα………….…………………………………….. 16 4.1. Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα ………………………………………………………. 17 4.2. Ακόρεστα Λιπαρά Οξέα ………………………………………………………... 17 4.3. Τα συζυγή λινελαϊκά οξέα (CLA) ……………………………………………… 18 4.4. Δείκτης Δ9 - αφυδρογονάσης (δεσατουράσης) ………………………………... 20 4.5. Παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ των λιπαρών οξέων και ιδιαίτερα το CLA του γάλακτος των μηρυκαστικών…………………………… 20 5. Έλεγχος ποιότητας του γάλακτος……………………………………………….. 22 5.1. Παράγοντες που επηρεάζουν το μικροβιακό φορτίο το γάλακτος……………… 22 5.2. Έλεγχος υγιεινής κατάστασης του νωπού γάλακτος……………………………. 24 5.2.1. Μέθοδοι που προσδιορίζουν τoν αριθμό βακτηριακών αποικιών (Colony Forming Units ή CFU)……………………………………………..…. 25 5.3. Σωματικά κύτταρα του γάλακτος (Somatic Cell Count, SCC)…………………. 26 6. Η Διαδικασία της άμελξης και κλάσματα γάλακτος…….……………………... 28 6.1. Ολικό γάλα μηχανής και γάλα στραγγίσματος με τα χέρια ……………………. 28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ iii 6.1.1. Μάλαξη με τη μηχανή………………………………………………………… 28 6.1.2. Αφαίρεση των αμελκτικών κυπέλλων ………………………………………... 29 6.1.3. Στράγγισμα με τα χέρια (απάρμεγμα) …………………………………………. 29 Μέρος Δεύτερο (Πειραματικό) 7. Υλικά και μέθοδοι………………………………..……………………………... 31 7.1. Τα ζώα και η εκτροφή τους …………………………………………………….. 31 7.2. Διαδικασία της άμελξης και η απόκτηση των πειραματικών δεδομένων ……... 33 7.3. Χημικές αναλύσεις του γάλακτος ……………………………………………… 34 7.4. Ανάλυση λιπαρών οξέων στο λίπος του γάλακτος …………………………….. 34 7.5. Στατιστική ανάλυση ……………………………………………………………. 35 8. Αποτελέσματα και σχολιασμός ………………………………………………… 36 8.1. Χημική σύνθεση του γάλακτος προβατίνων φυλής Φλώρινας ………………… 36 8.2. Προφίλ λιπαρών οξέων στο γάλα προβατίνων φυλής Φλώρινας ……………... 38 8.3. Δείκτες του προφίλ των λιπαρών οξέων προβατίνων φυλής Φλώρινας ………. 39 8.4. Αριθμός σωματικών κυττάρων και ολικό μικροβιακό φορτίο στο γάλα προβατίνων φυλής Φλώρινας………………………………………………….. 39 8.5. Επίδραση της φυλής (Χίου, Φλώρινας) στο προφίλ λιπαρών οξέων του ολικού γάλακτος μηχανής και στους δείκτες των λιπαρών οξέων ……………………. 40 8.6. Επίδραση της φυλής (Χίου, Φλώρινας) στο προφίλ λιπαρών οξέων του γάλακτος στραγγίσματος με τα χέρια και στους δείκτες των λιπαρών οξέων… 41 9. Συμπεράσματα………………………………………………………………….. 49 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………. 51 Ελληνόγλωσση …………………………………………………………………. 51 Ξενόγλωσση ……………………………………………………………………. 54el
heal.advisorNameΣκαπέτας, Βασίλειοςel
heal.committeeMemberNameΣκαπέτας, Βασίλειοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages66-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdfΚαρκαλής, Μεταπτυχιακή7.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14073
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.