Χημική σύνθεση, προφίλ λιπαρών οξέων, αριθμός σωματικών κυττάρων και μικροβιακό φορτίο στο ολικό γάλα μηχανής και στο γάλα στραγγίσματος με τα χέρια στο πρόβατο φυλής Φλώρινας (Master thesis)

Καρκάλης, Δημήτριος


The objectives of this work were to evaluate the effect of milk fraction on milk composition, milk fatty acid profile, somatic cell count and milk microbiological quality of ewes of Florina (Pelagonia) sheep breed. Forty-eight animals were used (16 of the first, 16 of the second and 16 of the third and subsequent lactations, respectively). All animals used were fed 1.06 kg/ewe/day a concentrate mixture and 0.9 kg/ewe/day alfalfa hay. Ewes were milked twice a day for 24 weeks in a milking parlor of “Casse” type 2x24 with 12 milking units and a low milk line and air pipeline. All the variables measured were compared by ANOVA using SPSS. The results of the experiment showed that fat percentage in hand stripped milk was higher than in total machine milk, while protein and lactose were found in the same levels. Despite the higher fat concentration in the hand stripped milk the fatty acid profile in two milk fractions was found to be similar. Also, between the indices of the total machine milk and hand stripped milk were not found statistical differences. Somatic cell count was lower in total machine milk, while microbiological quality was found better in hand stripped milk. Lactation stage influenced significantly all measured variables.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Fatty acids--Analysis
Λιπαρά οξέα--Ανάλυση
Πρόβειο γάλα -- Σύνθεση
Sheep milk--Composition
Sheep milk -- Microbiology
Πρόβειο γάλα -- Μικροβιολογία
Sheep breeds -- Greece -- Florina
Φυλές προβάτων -- Ελλάδα -- Φλώρινα
Sheep--Milking
Πρόβατο -- Άρμεγμα
Keywords: Φυλή Φλώρινας;Χημική σύνθεση;Σωματικά κύτταρα;Προφίλ λιπαρών οξέων;Ολική μικροβιακή χλωρίδα;Florina breed;Chemical composition;milk SCC;milk CFU;Fatty acid profile;Hand stripped milk
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8825
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14073
Table of contents: Κεφ. Περιεχόμενα Πρόλογος ……………………………………………………………………….. iv Συντομογραφίες ………………………………………………………………… v Περίληψη ……………………………………………………………………….. 1 Abstract …………………………………………………………………………. 2 Μέρος Πρώτο (Βιβλιογραφική ανασκόπηση) 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………... 3 2. Πρόβατο φυλής Φλώρινας (Πελαγονίας)……………………………………….. 6 2.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά…………………………………………….……. 7 2.2. Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά……………………………………………….. 8 2.3. Τοκετοί …………………………………………………………………………. 8 2.4. Δείκτης πολυδυμίας …………………………………………………………….. 8 2.5. Ανάπτυξη αμνών ……………………………………………………………….. 9 2.6. Η εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής ……………………………………………… 9 2.7. Ιδιαιτερότητες της φυλής ……………………………………………………….. 10 3. Χημική σύνθεση πρόβειου γάλακτος…………………………………………. 11 4. Λιπαρά οξέα στο πρόβειο γάλα………….…………………………………….. 16 4.1. Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα ………………………………………………………. 17 4.2. Ακόρεστα Λιπαρά Οξέα ………………………………………………………... 17 4.3. Τα συζυγή λινελαϊκά οξέα (CLA) ……………………………………………… 18 4.4. Δείκτης Δ9 - αφυδρογονάσης (δεσατουράσης) ………………………………... 20 4.5. Παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ των λιπαρών οξέων και ιδιαίτερα το CLA του γάλακτος των μηρυκαστικών…………………………… 20 5. Έλεγχος ποιότητας του γάλακτος……………………………………………….. 22 5.1. Παράγοντες που επηρεάζουν το μικροβιακό φορτίο το γάλακτος……………… 22 5.2. Έλεγχος υγιεινής κατάστασης του νωπού γάλακτος……………………………. 24 5.2.1. Μέθοδοι που προσδιορίζουν τoν αριθμό βακτηριακών αποικιών (Colony Forming Units ή CFU)……………………………………………..…. 25 5.3. Σωματικά κύτταρα του γάλακτος (Somatic Cell Count, SCC)…………………. 26 6. Η Διαδικασία της άμελξης και κλάσματα γάλακτος…….……………………... 28 6.1. Ολικό γάλα μηχανής και γάλα στραγγίσματος με τα χέρια ……………………. 28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ iii 6.1.1. Μάλαξη με τη μηχανή………………………………………………………… 28 6.1.2. Αφαίρεση των αμελκτικών κυπέλλων ………………………………………... 29 6.1.3. Στράγγισμα με τα χέρια (απάρμεγμα) …………………………………………. 29 Μέρος Δεύτερο (Πειραματικό) 7. Υλικά και μέθοδοι………………………………..……………………………... 31 7.1. Τα ζώα και η εκτροφή τους …………………………………………………….. 31 7.2. Διαδικασία της άμελξης και η απόκτηση των πειραματικών δεδομένων ……... 33 7.3. Χημικές αναλύσεις του γάλακτος ……………………………………………… 34 7.4. Ανάλυση λιπαρών οξέων στο λίπος του γάλακτος …………………………….. 34 7.5. Στατιστική ανάλυση ……………………………………………………………. 35 8. Αποτελέσματα και σχολιασμός ………………………………………………… 36 8.1. Χημική σύνθεση του γάλακτος προβατίνων φυλής Φλώρινας ………………… 36 8.2. Προφίλ λιπαρών οξέων στο γάλα προβατίνων φυλής Φλώρινας ……………... 38 8.3. Δείκτες του προφίλ των λιπαρών οξέων προβατίνων φυλής Φλώρινας ………. 39 8.4. Αριθμός σωματικών κυττάρων και ολικό μικροβιακό φορτίο στο γάλα προβατίνων φυλής Φλώρινας………………………………………………….. 39 8.5. Επίδραση της φυλής (Χίου, Φλώρινας) στο προφίλ λιπαρών οξέων του ολικού γάλακτος μηχανής και στους δείκτες των λιπαρών οξέων ……………………. 40 8.6. Επίδραση της φυλής (Χίου, Φλώρινας) στο προφίλ λιπαρών οξέων του γάλακτος στραγγίσματος με τα χέρια και στους δείκτες των λιπαρών οξέων… 41 9. Συμπεράσματα………………………………………………………………….. 49 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………. 51 Ελληνόγλωσση …………………………………………………………………. 51 Ξενόγλωσση ……………………………………………………………………. 54
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdfΚαρκαλής, Μεταπτυχιακή7.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14073
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.