Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης δράσεων βιβλιοθηκών. (Bachelor thesis)

Τριανταφύλλου, Τριαντάφυλλος


This thesis aims to create a website using the WordPress Content Management System, where actions and programs of different types of libraries are presented. In particular, all types of libraries are briefly presented, with definitions, objectives and functions. Then, there is extensive reference and analysis of various actions and libraries programs, both in Greece and abroad. In addition, some ways and various means of communication used by libraries are presented in order to promote their actions and programs. In the context of the work, a website of these actions was created. General WordPress information is presented, where the website was built, and then analytically described the mode of implementation of this site. The site contains actions and libraries programs, as well as other information are displayed with which users are updated.
Alternative title / Subtitle: Online portal presenting library events and activities.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: Βιβλιοθήκες;Ηλεκτρονική πύλη;Libraries;Portal
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2021 (α/α 13223)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14070
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Submission Date: 2023-03-07T22:00:00Z
Item language: el
Item access scheme: embargo
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2022-01-13
Bibliographic citation: Τριανταφύλλου, Τ. (2021). Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης δράσεων βιβλιοθηκών (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ιστοτόπου με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου WordPress, όπου παρουσιάζονται δράσεις και προγράμματα διαφόρων τύπων βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι τύποι βιβλιοθηκών παραθέτοντας ορισμούς, στόχους και λειτουργίες τους. Έπειτα, γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων βιβλιοθηκών, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται ορισμένοι τρόποι και διάφορα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες, με σκοπό να προωθήσουν τις δράσεις και τα προγράμματά τους. Στο πλαίσιο της εργασίας δημιουργήθηκε ιστότοπος παρουσίασης των δράσεων αυτών. Παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες του συστήματος WordPress, όπου και κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα, και έπειτα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης του παρόντος ιστοτόπου. Στον ιστότοπο περιέχονται δράσεις και προγράμματα βιβλιοθηκών, καθώς επίσης εμφανίζονται και άλλα στοιχεία με τα οποία ενημερώνονται οι χρήστες.
This thesis aims to create a website using the WordPress Content Management System, where actions and programs of different types of libraries are presented. In particular, all types of libraries are briefly presented, with definitions, objectives and functions. Then, there is extensive reference and analysis of various actions and libraries programs, both in Greece and abroad. In addition, some ways and various means of communication used by libraries are presented in order to promote their actions and programs. In the context of the work, a website of these actions was created. General WordPress information is presented, where the website was built, and then analytically described the mode of implementation of this site. The site contains actions and libraries programs, as well as other information are displayed with which users are updated.
Advisor name: Νίτσος, Ηλίας
Examining committee: Νίτσος, Ηλίας
Publishing department/division: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: ihu
Number of pages: 124
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRIANTAFILLOY.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14070
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.