Εξέλιξη βιολογικής καλλιέργειας ελιάς στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Φωτιάδης, Ευρυπίδης


The aim at this paper is to record developments in olive cultivation, the transition from conventional to organic methods and plenty of parameters which are related to organic farming. The main object is the development of organic olive cultivation in Greece. Reference is made to historical data, botanical traits, characteristics of the olive and general data on organic farming are presented. It also refers to issues such as the installation of organic olive groves, plant protection of olive groves and the requirements for fertilization and irrigation. The conclusion is that alternative olive cultivation by organic methods is vital and attractive for growers, and all those behind in the cultivation should take some specific initiatives to give answer to the existing problems and promote organic olive products. The economic benefit stems from the increasing demand for such products.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Ελιά--Ασθένειες και παράσιτα
Olive--Diseases and pests
Olive -- Organic farming -- Greece
Ελιά -- Βιολογική καλλιέργεια -- Ελλάδα
Organic farming
Βιολογική καλλιέργεια
Keywords: Βιολογική καλλιέργεια;Ελιά;Ελαιώνας;Organic cultivation;Olive;Olive grove
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8983
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14051
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1.1 Η ΕΛΙΑ -ΓΕΝΙΚΑ 6 1.2 ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 8 1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 12 1.3.1 ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 12 1.3.2 ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 13 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 16 1.5 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ 21 1.5.1 KΟΡΩΝΕΙΚΗ 21 1.5.2. AΜΦΙΣΣΗΣ Η BΟΛΙΩΤΙΚΗ (ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ) 22 1.5.3. KΑΛΑΜΩΝ Η KΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 24 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 24 2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 24 2.1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 24 2.1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 25 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 28 2.2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 28 2.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 28 2.2.3 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 29 2.3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 31 2.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 2.3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2092/91 32 2.3 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 33 2.3.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 38 3.1 E∆AΦOKΛIMATOΛOΓIKEΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 38 3.1.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 38 3.1.2 ΒΡΟΧΕΣ - ΥΓΡΑΣΙΑ-ΞΗΡΑΣΙΑ 38 3.1.3 ΑΝΕΜΟΙ 39 3.1.4 Ε∆ΑΦΟΣ 39 3 3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ 40 3.2.1 ETOIMAΣIA XΩPAΦIOY ΓIA TH ΦYTEΥΣΗ 40 3.2.2 ΣYΣTHMATA ΦYTEYΣHΣ 41 3.2.2.1 Φύτευση 41 3.3 KAΛΛIEPΓHTIKEΣ ΦPONTI∆EΣ 43 3.3.1 KΛΑ∆ΕΜΑ 43 3.3.1.1 KΛΑ∆ΕΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 43 3.3.1.2 Kλάδεµα καρποφορίας 43 3.3..1.3 Kλάδεµα ανανέωσης 43 3.3.2 ΑΡ∆ΕΥΣΗ 44 3.3.3 ΛΙΠΑΝΣΗ 45 3.3.3.1. Θρεπτική κατάσταση και καρποφορία της Ελιάς 45 3.3.3.2 Θρεπτικές ανάγκες 47 3.3.3.3 Λιπαντική αγωγή 48 3.4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 53 3.4.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ 53 3.4.1.1. ∆άκος 53 3.4.1.2. Πυρηνοτρήτης 55 3.4.1.3. Τα ακάρεα Eriophyidae στην ελιά 57 3.4.1.4.Λεκάνιο ή µαύρη ψώρα της ελιάς 57 3.4.1.5. Ψύλλα (Βαµβακάδα) της ελιάς 58 3.4.1.6. Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα εσπεριδοειδών 59 3.4.1.7. Παρλατόρια 60 3.4.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 61 3.4.2.1. Κυκλοκόνιο 61 3.4.2.2. Φυµατίωση ή Καρκίνωση 62 3.4.2.3. Καπνιά 63 3.4.2.4. Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαποβούλα 63 3.4.2.5. Αδροµυκώσεις - βερτισιλλιώσεις δένδρων 64 3.5. Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 66 3.5.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 66 3.5.2 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 67 3.5.2.1 Συγκοµιδή µε τα χέρια 67 3.5.2.2 Συγκοµιδή µε ραβδισµό 67 3.5.2.3 Συγκοµιδή µετά από φυσιολογική πτώση 68 4 3.5.2.4 Μηχανική συγκοµιδή µε δονητές 69 3.5.3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ 69 3.5.3.1 ∆ίχτυα και πανιά ελαιοσυλλογής 69 3.5.3.2 Ραβδιστικά µηχανήµατα 70 3.5.3.3 Μηχανήµατα διαχωρισµού καρπού και φύλλων 71 3.5.4 ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠOIOTHTA TOY EΛAIOΛA∆OY 71 3.5.5 ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 74 4.1 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΓΕΝΙΚΑ 74 4.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 76 4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 78 4.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ 79 4.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 81 4.6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 83 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 85
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ.pdfΦωτιάδης, Πτυχιακή2.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14051
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.