Διερεύνηση ασθενειών και εχθρών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας (Bachelor thesis)

Φαρμάκης, Αργύριος


Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό την καταγραφή εχθρών, ασθενειών καθώς και φυσικών καταστροφών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας. Η καλλιέργεια της ροδιάς είναι μία ανερχόμενη καλλιέργεια στο νομό που βαδίζει με αργούς ρυθμούς προς το παρών. Καλλιεργείται στο νομό μας για περίπου 15 χρόνια από λίγους παραγωγούς. Ο καρπός διατίθεται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό για νωπή κατανάλωση και χυμοποίηση. Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι η πιο διαδεδομένη καλλιέργεια του νομού και σήμα κατατεθέν αυτού. Καλλιεργείται στο νομό για περισσότερα από 30 χρόνια με τον τελευταίο καιρό να αυξάνεται συνέχεια η εγκατάσταση νέων ακτινιδεώνων λόγω της μεγάλης ζήτησης στο εξωτερικό. Ο νομός θεωρείται κατάλληλος για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς καθώς τα πολλά μικροκλίματα της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικής ποιότητας παραγόμενου ακτινιδίου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Pomegranate--Diseases and pests-- Greece--Pieria
Ρόδι--Ασθένειες και παράσιτα-- Ελλάδα--Πιερία
Kiwifruit -- Diseases and pests-- Greece -- Pieria
Ακτινίδιο --Ασθένειες και παράσιτα --Ελλάδα -- Πιερία
Keywords: Diseases;Ασθένειες;Ακτινιδιά;Kiwi;Καλλιέργεια;Cultivation;Ροδιά;Pomegranate
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14042
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Pomegranate--Diseases and pests-- Greece--Pieria
Ρόδι--Ασθένειες και παράσιτα-- Ελλάδα--Πιερία
Kiwifruit -- Diseases and pests-- Greece -- Pieria
Ακτινίδιο --Ασθένειες και παράσιτα --Ελλάδα -- Πιερία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Φαρμάκης Αργύριος, Διερεύνηση ασθενειών και εχθρών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό την καταγραφή εχθρών, ασθενειών καθώς και φυσικών καταστροφών στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο Νομό Πιερίας. Η καλλιέργεια της ροδιάς είναι μία ανερχόμενη καλλιέργεια στο νομό που βαδίζει με αργούς ρυθμούς προς το παρών. Καλλιεργείται στο νομό μας για περίπου 15 χρόνια από λίγους παραγωγούς. Ο καρπός διατίθεται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό για νωπή κατανάλωση και χυμοποίηση. Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι η πιο διαδεδομένη καλλιέργεια του νομού και σήμα κατατεθέν αυτού. Καλλιεργείται στο νομό για περισσότερα από 30 χρόνια με τον τελευταίο καιρό να αυξάνεται συνέχεια η εγκατάσταση νέων ακτινιδεώνων λόγω της μεγάλης ζήτησης στο εξωτερικό. Ο νομός θεωρείται κατάλληλος για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς καθώς τα πολλά μικροκλίματα της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικής ποιότητας παραγόμενου ακτινιδίου.
Table of contents: • Σελίδα Τίτλου……….……………………………..Σελ. I • Ευχαριστίες………………………………………..Σελ. II • Εισαγωγή……………....…………………………..Σελ. ΙΙΙ Κύριο Μέρος Κεφάλαιο 1: Ροδιά – Ακτινιδιά……………………………………..…..σελ. 6 1.1.1 Γενικά στοιχεία για τη ροδιά……………………..............σελ. 6 1.1.2 Εδαφικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ροδιάς………σελ. 8 1.1.3 Καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδιάς…………………….…..σελ. 8 1.1.4 Κλάδεμα ροδιάς……………………………………………σελ. 11 1.2.1 Γενικά στοιχεία για την ακτινιδιά………………………….σελ. 12 1.2.2 Εδαφικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.......σελ. 13 1.2.3 Καλλιεργούμενες ποικιλίες ακτινιδιάς……………...............σελ. 14 1.2.4 Κλάδεμα ακτινιδιάς……………………………………...….σελ.16 Κεφάλαιο 2: Ασθένειες στις καλλιέργειες της ροδιάς και ακτινιδιάς στο νομό Πιερίας…………………………………………………………………...σελ. 17 2.1 Ασθένειες ροδιάς στο νομό Πιερίας………………………….σελ. 17 2.1.1 Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)……………………………..σελ. 17 2.1.2 Αλτερνάρια (Alternaria alternata)…………………………σελ. 18 2.1.3 Φυτόφθορα(Phytophora sp.)………………………………..σελ. 19 2.1.4 Penicillium sp. …………………………………………...….σελ. 20 2.1.5 Pilidiella granati……………………………………….........σελ. 20 2.1.6 Ξηράνσεις δένδρων………………………………………….σελ. 21 2.2 Ασθένειες ακτινιδιάς…………………………………………σελ. 22 2.2.1 Βακτήριο ακτινιδιάς…………………………………………σελ. 23 2.2.2 Alternaria alternata…………………………………………σελ. 25 2.2.3 Σηψιρριζία (Armillaria mellea) …………………….………σελ. 27 2.2.4 Φυτόφθορα (Phytophora sp.) ………………………………σελ. 28 2.2.5 Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea) ……………………..………σελ. 30 Κεφάλαιο 3: Εχθροί στην καλλιέργεια της ροδιάς και της ακτινιδιάς στο νομό Πιερίας………………………………………………………………………σελ. 31 3.1 Εχθροί στην καλλιέργεια της ροδιάς……………………..……..σελ. 31 3.1.1 Αφίδες (Aphis punicae) ……………………………….………σελ. 32 3.1.2 Amphicerus bimaculatus………………………………………σελ. 32 3.1.3 Capnodis tenebrionis…………………………………..………σελ. 34 3.1.4 Αλευρώδης……………………………………………….……σελ. 35 3.1.5 Zeuzera pyrina…………………………………………………σελ. 35 3.1.6 Κομβονηματώδη………………………………………………σελ. 37 3.2 Εχθροί στην καλλιέργεια ακτινιδιάς…………………….………σελ. 37 3.2.1 Βαμβακάδα (Pseudaucapsis pentagona) ………………………σελ. 37 3.2.2 Μετκάλφα (Metcalfa pruinosa) ………………………..………σελ. 38 3.2.3 Κομβονηματώδη…………………………………………..……σελ. 39 3.2.4 Halyomorpha halys…………………………………….………σελ. 41 Κεφάλαιο 4: Τροφοπενίες στην καλλιέργεια ροδιάς και ακτινιδιάς και τοξικότητα βορίου στην ακτινιδιά στο νομό Πιερίας……………………σελ. 44 4.1 Τροφοπενίες στην καλλιέργεια της ροδιάς……………………σελ. 44 4.1.1 Τροφοπενία αζώτου…………………………………………σελ. 44 4.1.2 Τροφοπενία σιδήρου…………………………………………σελ. 44 4.1.3 Τροφοπενία βορίου…………………………………………σελ. 45 4.2 Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων και τοξικότητα βορίου στην καλλιέργεια ακτινιδιάς……………………………………………σελ. 45 4.2.1 Τροφοπενία αζώτου……………………………………………σελ. 45 4.2.2 Τροφοπενία καλίου…………………………………………….σελ. 46 4.2.3 Τροφοπενία σιδήρου………………………………………..…σελ. 46 4.2.4 Τοξικότητα βορίου……………………………………………σελ. 48 Κεφάλαιο 5: Ζημίες από καιρικά φαινόμενα στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς...σελ. 48 5.1 Ζημία από χειμερινό και ανοιξιάτικο παγετό……………………σελ. 49 5.2 Ζημία από χαλάζι……………………………………………...…σελ. 50 5.3 Ζημία από ήλιο………………………………………..…………σελ. 51 5.4 Ζημία από άνεμο………………………………………….………σελ. 51 Κεφάλαιο 6: Λανθασμένες επεμβάσεις στην καλλιέργεια ακτινιδιάς………..σελ. 52 6.1 Χρήση ζιζανιοκτόνου……………………..………………………σελ. 52 Βιβλιογραφία………………………………………………………………σελ. 53
Advisor name: Θωμίδης, Θωμάς
Examining committee: Θωμίδης, Θωμάς
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 54
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ.pdfΦαρμάκης, Πτυχιακή4.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14042
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.