Φυτοπροστασία αμυγδαλιάς (Bachelor thesis)

Γκόγκος, Αναστάσιος


Η εργασία, αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο, με τίτλο «η Αμυγδαλιά» περιγράφονται του βασικά χαρακτηριστικά του φυτού, οι απαιτήσεις της καλλιέργειας ο τρόπος ανάπτυξης του καρπού. Αναφέρονται οι κυρίοτερες ποικιλίες και δίνονται κάποια στοιχεία για τη θρεπτική αξία του καρπού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι ασθένειες της αμυγδαλιάς ταξινομημένες σε δύο μεγάλες κατηγορίες βακτηριολογικές και μυκητολογικές . Ομοίως, στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι κυριότεροι εντομολογικοί εχθροί της καλλιέργειας. Στο τέλος θα αναφερθούν τα συμπεράσματα και θα επιχειρηθεί μια συνολική περιγραφή των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης της.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Almond -- Protection
Αμύγδαλο -- Προστασία
Almond
Αμύγδαλο
Almond -- Diseases and pests
Αμύγδαλο -- Ασθένειες και παράσιτα
Keywords: Φυτοπροστασία;Plant protection;Αμυγδαλιά;Almond tree;Diseases;Ασθένειες
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8984
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14037
Table of contents: Περίληψη Εισαγωγή Κεφάλαιο πρώτο: H αμυγδαλιά 1.1 Γενικά 1.2 Βοτανικά χαρακτηριστικά 1.3 Επικονίαση-Γονιμοποίηση 1.4 Ανάπτυξη του καρπού της αμυγδαλιάς 1.5 Ποικιλίες αμυγδαλιάς 1.6 Πολλαπλασιασμός και υποκείμενα αμυγδαλιάς 1.7 Συστήματα φύτευσης 1.8 Εποχή φύτευσης 1.9 Άρδευση- Λίπανση 1.10 Έδαφος-προσαρμοστικότητα 1.11 Κλίμα 1.12 Καλλιεργητικές φροντίδες 1.13 Διατροφική αξία αμυγδάλων 1.14 Καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στην Ελλάδα και τον κόσμο Κεφάλαιο δεύτερο: Ασθενειες αμυγδαλιάς 2.1 Ασθένειες από μήκητες 2.1.1 Κορύνεο 2.1.2 Σκωρίαση 2.1.3 Πολυστιγμάτωση 2.1.4 Εξώασκος αμυγδαλιάς 2.1.5 Κλαδοσπορίωση 2.1.6 Έλκος κλαδίσκων 2.1.7 Ωίδια 2.1.8 Ανδρομυκώσεις 2.2 Βακτηριολογικές ασθένειες 2.2.1 Βακτηριακό έλκος των πυρηνοκάρπων 2.2.2 Υπερπλαστικό έλκος αμυγδαλιάς 2.2.3 Αδροβακτηρίωση Πυρηνοκάρπων 2.3 Ασθένειες που οφείλονται σε ιούς και φυτοπλάσματα 2.3.1Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδωση των πυρηνοκάρπων 2.3.2Νανισμός της δαμασκηνιάς 2.3.3Μωσαϊκό της ροδακινιά 2.3.4Ευρωπαϊκός ίκτερος των πυρηνοκάρπων 2.3.5Σκούπα της μάγισσας της αμυγδαλιάς 2.4.Τροφοπενίες και λοιπές μη μεταδοτικές ασθένειες Κεφάλαιο τρίτο « Εχθροί της αμυγδαλιάς» 3.1.1 Eyrytoma amygdali Enderlein 3.1.2 Anthnomus amygdale Hustache 3.1.3 Myzus periscae 3.1.4 Hyalopterus pruni 3.1.5 Sphaerolecanium prunastri 3.1.6 Anarsia lineatella Zeller 3.1.7 Grapholitha molesta 3.1.8 Quadraspidiotus perniciosus Συμπεράσματα Βιβλιογραφία
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.pdfΓκόγκος, Πτυχιακή550.08 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14037
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.