Φυτοπροστασία ακτινιδιάς (Bachelor thesis)

Δημητριάδης, Αθηναγόρας


Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι βασικές αρχές περιποίησης του δένδρου της ακτινιδιάς, καθώς και τα πιο σημαντικά στοιχεία γύρω από την ακτινιδιά π.χ. καταγωγή, ποικιλίες, τροφοπενίες, συντήρηση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να εφαρμόσουμε πριν και μετά την συγκομιδή, για την αποφυγή ασθενειών. Επίσης βασικό θέμα της εργασίας είναι η ανάδειξη βιολογικών και χημικών τρόπων καταπολέμησης ασθενειών και εντόμων σύμφωνα με μελέτες. Τελικός σκοπός είναι να συντελέσουμε στην κατανόηση ότι η φυτοπροστασία της ακτινιδιάς μπορεί να επιτευχθεί με καλλιεργητικά μέτρα αλλά και με βιολογικούς τρόπους, χωρίς απαραίτητα την χρήση χημικών σκευασμάτων αναδεικνύοντας την καλλιέργειά της ως βιολογική και με πολλά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Ακτινίδιo---Προστασία
Kiwifruit--Protection
Kiwifruit -- Diseases and pests
Ακτινίδιο--Ασθένειες και παράσιτα
Keywords: Ακτινιδιά;Καλλιεργητικές φροντίδες;Ασθένειες;Φυτοπροστασία;Μέτρα αντιμετώπισης;Συμπτωματολογία;Kiwi;Cultivation care;Plant protection;Diseases;Measures to deal with;Symptomatology
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14033
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Ακτινίδιo---Προστασία
Kiwifruit--Protection
Kiwifruit -- Diseases and pests
Ακτινίδιο--Ασθένειες και παράσιτα
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Δημητριάδης Αθηναγόρας, Φυτοπροστασία ακτινιδιάς, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι βασικές αρχές περιποίησης του δένδρου της ακτινιδιάς, καθώς και τα πιο σημαντικά στοιχεία γύρω από την ακτινιδιά π.χ. καταγωγή, ποικιλίες, τροφοπενίες, συντήρηση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να εφαρμόσουμε πριν και μετά την συγκομιδή, για την αποφυγή ασθενειών. Επίσης βασικό θέμα της εργασίας είναι η ανάδειξη βιολογικών και χημικών τρόπων καταπολέμησης ασθενειών και εντόμων σύμφωνα με μελέτες. Τελικός σκοπός είναι να συντελέσουμε στην κατανόηση ότι η φυτοπροστασία της ακτινιδιάς μπορεί να επιτευχθεί με καλλιεργητικά μέτρα αλλά και με βιολογικούς τρόπους, χωρίς απαραίτητα την χρήση χημικών σκευασμάτων αναδεικνύοντας την καλλιέργειά της ως βιολογική και με πολλά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου.
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: 9 1.1 ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 9 1.2 Επικονίαση-Γονιμοποίηση ακτινιδιάς 10 1.3 Πολλαπλασιασμός ακτινιδιάς 12 1.4 Τρόπος καρποφορίας ακτινιδιάς 13 1.5 Κλιματικές συνθήκες 14 1.6 Εδαφικές συνθήκες 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 15 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 15 2.1 Εγκατάσταση 15 2.2 Συστήματα φύτευσης 16 2.3 Κλάδεμα ακτινιδιάς 16 2.4 Άρδευση 20 2.5 Λίπανση 21 2.6 Ωρίμανση 34 2.7 Συγκομιδή 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: 37 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 37 3.1 Τσεχελίδης 37 3.2 Hayward 38 3.3 Abbott 38 3.4 Bruno 39 3.5 Monty 40 3.6 Dexter 40 3.7 Tomuri 41 3.8 Matua 42 3.9 McLean 42 3.10 Moonya 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: 43 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ 4.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ: 43 4.1.1 Ριζοκτόνια 43 4.1.2 ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ 46 4.1.3 ΒΟΤΡΥΤΗΣ 51 4.1.4 ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ 53 4.1.5 ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ 57 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 61 4.2.1 Βακτήριο Εξοιδητικό 61 4.2.2 Βακτηριακό κάψιμο 66 4.3 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ 69 4.3.1 Ευδεμίδα 69 4.3.2 Θρίπες 70 4.3.3 Μετκάλφα 71 4.3.4 Βαμβακάδα 74 4.3.5 Μύγα Μεσογείου 77 4.3.6 Μηλολόνθη 79 4.3.7 Κλεονός 80 4.4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ 80 4.4.1 Νηματώδεις 80 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ…………………………………………………………........82 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………83
Advisor name: Ναβροζίδης, Εμμανουήλ
Examining committee: Ναβροζίδης, Εμμανουήλ
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 85
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.pdfΔημητριάδης, Πτυχιακή 1.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14033
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.