Καταγραφή, μελέτη και επεμβάσεις ελαιοδένδρων στον παλαιό Εκπαιδευτικό Ελαιώνα του εργαστηρίου ελαιοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΤΕΙΘ (Bachelor thesis)

Βακόνδιος, Ιωάννης


Η ελαιοκαλλιέργεια ασχολείται µε ένα «φυσικό δέντρο» µε τεράστια ιστορική, οικονοµική και περιβαλλοντική σηµασία, γι’ αυτό και είναι βαθιά ριζωµένο στις παραδοσιακές συνήθειες κάθε παραγωγού. Είναι άριστα δεµένο µε την περιβαλλοντική πολιτική για αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας. Επιπλέον ενισχύει τον πολυδιάστατο ρόλο της γεωργίας, προσφέροντας προϊόντα των οποίων η αξία της παραγωγής δεν υπολογίζεται µόνο σε χρήµα. Αντίθετα, το ελαιόδεντρο εκτιµάται όλο και περισσότερο για την ιστορική του σηµασία, τη συµβολή του στην ομορφιά του τοπίου, στη βιοποικιλότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγιεινή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Όσοι εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας των ελαιοκοµικών προϊόντων προσδίδουν όλο και περισσότερη σηµασία στην πιο πάνω εικόνα του ελαιόδεντρου. Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ποιότητα των ελαιοπροϊόντων µπορεί να είναι καλύτερη, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην καλλιέργεια και χρησιμοποιώντας μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε βασικές μεθόδους αναζωογόνησης του εδάφους του ελαιώνα, χρησιμοποιώντας οργανικές ουσίες ή τεχνητά λιπάσματα αλλά και άλλα διαθέσιµα οργανικά υλικά για την αναπαραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, με διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες όπως το κλάδεμα την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, την άρδευση έχουμε την παραγωγή άριστων προϊόντων βρώσιμης ελιάς αλλά και την παραγωγή άριστης ποιότητας ελαιολάδων. Έτσι, η σωστή διαχείριση και καλλιέργεια ενός ελαιώνα συντελεί στη διατήρηση της ποικιλότητας πολύτιµων φυτών, ζώων και γενετικού υλικού.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Εργαστήριο Ελαιοκομίας
Olive
Ελιά
Keywords: Ελαιόδενδρα;Ελαιώνας;Αγρόκτημα;Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θεσσαλονίκης;Olive trees;Olive grove;Farm;Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14026
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Εργαστήριο Ελαιοκομίας
Olive
Ελιά
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Βακόνδιος Ιωάννης, Καταγραφή, μελέτη και επεμβάσεις ελαιοδένδρων στον παλαιό Εκπαιδευτικό Ελαιώνα του εργαστηρίου ελαιοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΤΕΙΘ, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η ελαιοκαλλιέργεια ασχολείται µε ένα «φυσικό δέντρο» µε τεράστια ιστορική, οικονοµική και περιβαλλοντική σηµασία, γι’ αυτό και είναι βαθιά ριζωµένο στις παραδοσιακές συνήθειες κάθε παραγωγού. Είναι άριστα δεµένο µε την περιβαλλοντική πολιτική για αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας. Επιπλέον ενισχύει τον πολυδιάστατο ρόλο της γεωργίας, προσφέροντας προϊόντα των οποίων η αξία της παραγωγής δεν υπολογίζεται µόνο σε χρήµα. Αντίθετα, το ελαιόδεντρο εκτιµάται όλο και περισσότερο για την ιστορική του σηµασία, τη συµβολή του στην ομορφιά του τοπίου, στη βιοποικιλότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγιεινή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Όσοι εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας των ελαιοκοµικών προϊόντων προσδίδουν όλο και περισσότερη σηµασία στην πιο πάνω εικόνα του ελαιόδεντρου. Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ποιότητα των ελαιοπροϊόντων µπορεί να είναι καλύτερη, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην καλλιέργεια και χρησιμοποιώντας μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε βασικές μεθόδους αναζωογόνησης του εδάφους του ελαιώνα, χρησιμοποιώντας οργανικές ουσίες ή τεχνητά λιπάσματα αλλά και άλλα διαθέσιµα οργανικά υλικά για την αναπαραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, με διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες όπως το κλάδεμα την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, την άρδευση έχουμε την παραγωγή άριστων προϊόντων βρώσιμης ελιάς αλλά και την παραγωγή άριστης ποιότητας ελαιολάδων. Έτσι, η σωστή διαχείριση και καλλιέργεια ενός ελαιώνα συντελεί στη διατήρηση της ποικιλότητας πολύτιµων φυτών, ζώων και γενετικού υλικού.
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………….. 1 ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ……………………………………… 2 1.1 Η ΕΛΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ …………………….. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ………8 2.1 ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ………………………………………… 8 2.2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΛΙΜΑ ……………………………………………………… 8 2.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ……………………………………... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΙΑΣ …………………………….. 10 3.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ……………………………………………………… 10 3.2 ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ …………………………………………………. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ………………. 12 4.1 ΑΖΩΤΟ ………………………………………………………………………... 12 4.2 ΦΩΣΦΟΡΟΣ …………………………………………………………………... 12 4.3 ΚΑΛΙΟ ………………………………………………………………………… 12 4.4 ΟΛΙΓΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ……………………………………… 13 4.5 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ …………………………………………… 13 4.6 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ……………………………………………………… 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ………………………………………. 14 5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ …….…………………………………... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ………………………………….….. 16 6.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ …………………………………………………………………… 16 6.1.1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ……………………………………….. 16 6.1.2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ …………………………………………… 16 6.1.3 ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΩΝ ……………………………………………… 16 6.1.4 ΧΑΡΑΓΜΑ ………………………………………………………………. 17 6.1.5 ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΗΜΑ …………………………………………………….. 17 6.1.6 ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ …………………………………………………………. 17 6.2 ΕΙΔΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ………………………………………………………... 17 6.2.1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ …………………………………………... 17 6.2.2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ …………………………………………... 18 6.2.3 ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ……………………………………………... 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ……………………………. 19 7.1 ΕΧΘΡΟΙ ………………………………………………………………………... 19 iv 7.1.1 ΕΜΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ.. 20 7.1.2 ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ………………………………………………………. 21 7.1.3 ΛΕΚΑΝΙΟ ……………………………………………………………….. 22 7.2 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ …………………………………………………………………... 23 7.2.1 ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΛΙΩΣΗ ………………………………………………………. 24 7.2.2 ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ……………………………………………………………. 24 7.2.3 ΣΗΨΗ ΛΑΙΜΟΥ …………………………………………………………. 26 7.2.4 Η ΚΑΠΝΙΑ ……………………………………………………………….. 27 7.2.5 ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ………………………………………………………….. 27 7.2.6 ΦΩΜΑ …………………………………………………………………….. 27 7.2.7 ΞΕΡΟΒΟΥΛΑ ……………………………………………………………. 28 7.2.8 ΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ……………………………………………………… 28 7.2.9 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ/ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ……………………………………….. 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ………………………………………………………. 29 8.1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ …………………………………. 29 8.2 ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ …………………………... 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ – ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ ………………………………... 30 9.1 ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΝΘΗΣΗ …………………………….... 30 9.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ …………………………………………………….. 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ……………………...………………………….... 32 10.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ……………………………………………………. 32 10.2 ΣΥΛΛΟΓΗ …………………………………………………………………….. 33 ΜΕΡΟΣ Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ……………………………………… 36 11.1 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΕΣ …...………………………………………….. 36 11.2 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΕΣ ...…………………………………………. 45 11.3 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕΣΟΚΑΡΠΕΣ ….…………………………………………… 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ………………………………………………………….. 56 12.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ………………….. 56 12.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ……………………………… 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ v ΑΤΕΙΘ …………………………………………………………. 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ …………………………………………………………. 60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ………………... 61 15.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟΥ .………………………………… 61 15.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ …………………………………. 62 15.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ …………..……………………………….... 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ……………………………………… 64 16.1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ …………………….. 64 16.2 ΧΡΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ …………………………. 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ……………………………………… 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ……………………………………… 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ………….. 90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………………………………………………………………….. 91
Advisor name: Κουτίνας, Νικόλαος
Examining committee: Κουτίνας, Νικόλαος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 98
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdfΒακόνδιος, Πτυχιακή 21.21 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14026
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.