Μηχανική συγκομιδή φασολιού (Bachelor thesis)

Μπάπκα, Ευαγγελία


The common bean (Phaseolus vulgaris) is one of the most important legumes for human nutrition around the world. It is grown both for its green lobes and for its dried seeds and is the most important source of protein and nutrients for the people of the developing countries. Among legumes, beans it occupies the first place on a global scale. The main dry bean production countries are India, Brazil, Mexico and China. In Greece, in 2009, 5,599 ha were grown in the field and 278.2 ha in the greenhouses and 56,769 and 5,178 tonnes of beans respectively were produced (Mpletsos 2012). The cultivated bean is an herbaceous annual plant and its cultivated varieties are distinguished in dwarfs, climbing and semi-sprouted. Beans are harvested manually or mechanically. The mechanization of harvesting agricultural products initially contributed to lowering costs, safeguarding and increasing farm incomes, and releasing the farmer and his family from the labor. The total mechanical harvesting process can be divided into the following cutting, threshing, separation and cleaning functions. Depending on the method used for harvesting, these operations are performed by different machines or can be combined into a single machine. Bean nuts are generally harvested with conventional combine harvesters. Legumes present various problems due to the way of fruiting (lobes), and plant growth. Combine harvesters must be able to harvest the legume nuts with efficiency, low losses and low costs. These adjustments concern the harvesting mechanism, the threshing mechanism and the cleaning mechanism. Combine harvesters must be carefully adjusted and operated to reduce the amount of foreign matter and unwanted lobes, as well as harvest losses.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Κοινό φασόλι--Ποικιλίες
Common bean--Varieties
Common bean -- Harvesting -- Machinery
Κοινό φασόλι -- Συγομιδή -- Μηχανήματα
Keywords: Φασόλι;Συγκομιδή;Μηχανική συγκομιδή φασολιού;Bean;Harvesting;Bean mechanical harvest
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8989
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14023
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Κοινό φασόλι--Ποικιλίες
Common bean--Varieties
Common bean -- Harvesting -- Machinery
Κοινό φασόλι -- Συγομιδή -- Μηχανήματα
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Μπάπκα Ευαγγελία, Μηχανική συγκομιδή φασολιού, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Το κοινό φασόλι (Phaseolus vulgaris) είναι από τα πιο σημαντικά ψυχανθή, για τη διατροφή του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο. Καλλιεργείται τόσο για τους χλωρούς λοβούς του όσο και για τα ξερά σπέρματά του και αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πρωτεϊνών και θρεπτικών συστατικών για τους ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών. Μεταξύ των οσπρίων καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κυριότερες χώρες παραγωγής ξερών φασολιών είναι η Ινδία, η Βραζιλία, το Μεξικό και η Κίνα. Στην Ελλάδα το 2009 καλλιεργήθηκαν υπαίθρια 55.992 και στα θερμοκήπια 2.782 στρέμματα και παρήχθησαν αντίστοιχα 56.769 και 5.178 τόνοι φασολιού (Μπλέτσος 2012). Η καλλιεργούμενη φασολιά είναι ποώδες ετήσιο φυτό και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες της διακρίνονται σε νάνες, αναρριχώμενες και ημιαναρριχώμενες. Τα φασόλια συγκομίζονται χειρωνακτικά ή μηχανικά. Η εκμηχάνιση της συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων συνέβαλλε αρχικά στη μείωση του κόστους, στη διαφύλαξη και αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και στην απαλλαγή του γεωργού και της οικογένειάς από την επίμοχθη εργασία. Η όλη διαδικασία της μηχανικής συγκομιδής μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες λειτουργίες κοπή, αλώνισμα, διαχωρισμός και καθαρισμός. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή, οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται από διαφορετικές μηχανές ή μπορούν να συνδυαστούν σε μία μόνο μηχανή. Οι καρποί των φασολιών συγκομίζονται κατά κανόνα με τις κλασικές θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Τα ψυχανθή παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα λόγω του τρόπου καρποφορίας (λοβοί), και ανάπτυξης των φυτών. Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές για να μπορέσουν να συγκομίσουν τους ξηρούς καρπούς των ψυχανθών με αποτελεσματικότητα, χαμηλές απώλειες και χαμηλό κόστος πρέπει να υποστούν ορισμένες προσαρμογές. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν το μηχανισμό θερισμού, το μηχανισμό αλωνισμού και το μηχανισμό καθαρισμού. Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές πρέπει να προσαρμόζονται προσεκτικά και να λειτουργούν ώστε να μειώνεται η ποσότητα των ξένων υλών και των ανεπιθύμητων λοβών όπως επίσης και οι απώλειες συγκομιδής.
The common bean (Phaseolus vulgaris) is one of the most important legumes for human nutrition around the world. It is grown both for its green lobes and for its dried seeds and is the most important source of protein and nutrients for the people of the developing countries. Among legumes, beans it occupies the first place on a global scale. The main dry bean production countries are India, Brazil, Mexico and China. In Greece, in 2009, 5,599 ha were grown in the field and 278.2 ha in the greenhouses and 56,769 and 5,178 tonnes of beans respectively were produced (Mpletsos 2012). The cultivated bean is an herbaceous annual plant and its cultivated varieties are distinguished in dwarfs, climbing and semi-sprouted. Beans are harvested manually or mechanically. The mechanization of harvesting agricultural products initially contributed to lowering costs, safeguarding and increasing farm incomes, and releasing the farmer and his family from the labor. The total mechanical harvesting process can be divided into the following cutting, threshing, separation and cleaning functions. Depending on the method used for harvesting, these operations are performed by different machines or can be combined into a single machine. Bean nuts are generally harvested with conventional combine harvesters. Legumes present various problems due to the way of fruiting (lobes), and plant growth. Combine harvesters must be able to harvest the legume nuts with efficiency, low losses and low costs. These adjustments concern the harvesting mechanism, the threshing mechanism and the cleaning mechanism. Combine harvesters must be carefully adjusted and operated to reduce the amount of foreign matter and unwanted lobes, as well as harvest losses.
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ABSTRACT 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 9 1.1. ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 9 1.2. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11 2 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 12 2.1 ΚΑΤΑΓΩΓΗ 12 2.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 13 2.3 ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13 2.3.1 Το κλίμα 13 2.3.2 Το έδαφος 14 2.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 14 2.5 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 16 2.5.1 Η σπορά 16 2.5.2 Η λίπανση 17 2.5.3 Η άρδευση 18 2.5.4 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 19 2.6 ΑΠΟΔΟΣΗ 20 2.7 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ 20 2.8 ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 21 2.8.1 Τα έντομα 21 2.8.2 Οι ασθένειες 21 2.9 ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 22 2.9.1 Φασόλι της Ισπανίας (Phaseolus multiflorus) 24 2.9.2 Φασόλι της Λίμας (Phaseolus lunatus L) 25 2.9.3 Φασόλι μαυρομάτικο (Dolichos melanophthalmus DC) 25 2.9.4 Fagioletto Gentile O Riso (Dolichos unguiculatus L.) 25 2.9.5 Fagioletto Asparago (Dolichos sesquipedalis L.) 26 2.10 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 26 3 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 28 3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 29 3.2. Η ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ της ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 30 3.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 31 3.4. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 33 3.5. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 34 3.6. περιγραφη των μηχανων συγκομιδησ 37 3.7. ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 40 4 Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 42 4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 42 4.1.1 Λαχανοκομικό φασόλι (φασολάκι) 43 4.1.2 Φασόλι της Λίμας 43 4.1.3 Ξηρά φασόλια- όσπρια 43 4.2. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 44 4.3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 45 1.1.1 Προσαρμογές των θεριζοαλωνιστικών μηχανών 46 4.4. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 50 4.5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 52 4.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ τΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 54 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 59
Advisor name: Δημητριάδης, Χρήστος
Examining committee: Δημητριάδης, Χρήστος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 63
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΑΠΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.pdfΜπάπκα, Πτυχιακή 2.32 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14023
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.