Παραγωγή μήλων στον Νομό Πέλλας,συγκομιδή - αποθήκευση-συσκευασία (Bachelor thesis)

Μουτσογιάννης, Δημήτριος/ Νιώτης, Κωνσταντίνος


The production of apple is a force in the agricultural economy of our country as it occupies the largest agricultural land. The majority of the research in this project focuses on the production of apple trees in the prefecture of Pella as well as on the developed activity on the agricultural enterprises of the area. The purpose of this work is to promote and update the processes involved in apple harvesting, storage and packaging. A process that starts with the care and treatment of the farmer towards the fruit and its proper development, passing through many stages and reaching the consumer's hands. Surveys that have already been made on the subject show that when the human contribution to the land becomes targeted, the perfect result is achieved, namely the mutual confidence of the farmer-trader-consumer. So, we will show you below a series of different processes from planting, ripening to selling apples.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Μήλα--Συγκομιδή--Ελλάδα--Πέλλα(Νομός)
Apples--Harvesting--Greece--Pella(Prefecture)
Μήλα -- Συσκευασία -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)
Apples--Packaging -- Greece -- Pella (Perfecture)
Apples--Storage-- Greece -- Pella (Perfecture)
Μήλα--Αποθήκευση -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)
Keywords: Παραγωγή;Μήλο;Συγκομιδή;Αποθήκευση;Συσκευασία;Production;Harvest;Storage;Packaging
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8977
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13994
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Μήλα--Συγκομιδή--Ελλάδα--Πέλλα(Νομός)
Apples--Harvesting--Greece--Pella(Prefecture)
Μήλα -- Συσκευασία -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)
Apples--Packaging -- Greece -- Pella (Perfecture)
Apples--Storage-- Greece -- Pella (Perfecture)
Μήλα--Αποθήκευση -- Ελλάδα -- Πέλλα (Νομός)
Submission Date: 2022-02-24T14:44:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Μουτσογιάννης Δημήτριος/ Νιώτης Κωνσταντίνος, Παραγωγή μήλων στον Νομό Πέλλας,συγκομιδή - αποθήκευση-συσκευασία, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παραγωγή του μήλου αποτελεί μια δύναμη στη γεωργική οικονομία της χώρας μας καθώς καταλαμβάνει τις μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις. Η πλειοψηφία των ερευνών της παρούσας εργασίας εστιάζει κυρίως στην παραγωγή μηλιάς στον Νομό Πέλλας καθώς και την ανεπτυγμένη δραστηριότητα πάνω στις γεωργικές επιχειρήσεις της περιοχής. Σκοπός της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας είναι η προβολή και η ενημέρωση όσον αφορά τις διεργασίες που γίνονται στη συγκομιδή του μήλου, την αποθήκευση και τη συσκευασία. Μια διαδικασία που ξεκινά με τη φροντίδα και τη μεταχείριση του γεωργού προς το φρούτο και τη σωστή ανάπτυξή του, περνώντας πολλά στάδια και φτάνοντας στα χέρια του καταναλωτή. Από έρευνες που έχουν ήδη προηγηθεί πάνω στο θέμα, προκύπτει ότι όταν η συμβολή του ανθρώπου πάνω στη γη γίνεται στοχευμένα επέρχεται το τέλειο αποτέλεσμα, και συγκεκριμένα στο θέμα μας η αμοιβαία εμπιστοσύνη γεωργού-εμπόρου-καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω μια σειρά διαφόρων διεργασιών από τη φύτευση, την ωρίμανση έως και τη πώληση των μήλων.
The production of apple is a force in the agricultural economy of our country as it occupies the largest agricultural land. The majority of the research in this project focuses on the production of apple trees in the prefecture of Pella as well as on the developed activity on the agricultural enterprises of the area. The purpose of this work is to promote and update the processes involved in apple harvesting, storage and packaging. A process that starts with the care and treatment of the farmer towards the fruit and its proper development, passing through many stages and reaching the consumer's hands. Surveys that have already been made on the subject show that when the human contribution to the land becomes targeted, the perfect result is achieved, namely the mutual confidence of the farmer-trader-consumer. So, we will show you below a series of different processes from planting, ripening to selling apples.
Table of contents: 1. Εισαγωγή..................................................................................................... 8 1.1 Η αξία της γεωργικής οικονομίας.............................................................8 1.2 Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις.....................................................10 1.3 Φύτευση δέντρων.....................................................................................11 1.4 Κλάδεμα....................................................................................................15 1.5 Σκοποί κλαδέματος...................................................................................17 1.6 Αραίωμα...................................................................................................20 1.7 Σκοποί αραιώματος..................................................................................21 2. Συγκομιδή.....................................................................................................31 2.1 Απαραίτητες προϋποθέσεις......................................................................31 2.2 Διαδικασία συγκομιδής............................................................................34 2.3 Αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία........................................................37 3. Αποθήκευση.................................................................................................39 3.1. Ψυκτικές μονάδες....................................................................................40 3.2 Θάλαμοι...................................................................................................43 3.3 Κατασκευή θαλάμων................................................................................44 3.4 Μέγεθος θαλάμων....................................................................................44 3.5 Μετασυλεκτική περίοδος.........................................................................45 3.6 Φυσιολογικές ασθένειες μήλων κατά τη συντήρηση...............................51 4. Διαλογή-Συσκευασία...................................................................................53 4.1 Παραλαβή προϊόντων..............................................................................54 4.2 Τροφοδοσία γραμμής-άδειασμα κιβωτίων..............................................54 4.3 Τυποποίηση-Συσκευασία........................................................................55 4.4 Είδη συσκευασίας...................................................................................58 Συμπεράσματα.............................................................................................61 Βιβλιογραφία...............................................................................................62
Advisor name: Παλάτος, Γεώργιος
Examining committee: Παλάτος, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 62
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΩΤΗΣ.pdfΜουτσογιάννης, Νιώτης, Πτυχιακή 2.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13994
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.