Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών στην περιοχή Κουφαλιών Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Ματθαίου, Χριστιάνα


The subject of this thesis is the organic cultivation of vegetables in the area of ​​Koufalia, Thessaloniki. A reference is made to general elements of organic farming. Immediately afterwards, we make a reference to the organic cultivation of horticulture in the specific area where greenhouse planting, horticultural species, their requirements for fertilization and irrigation, their main enemies and diseases are mentioned, and how to deal with them. Nowadays, alternative crop cultivation is very important and interesting for growers. So an initiative must be taken to ensure, promote their products and record the main problems of cultivation to begin an attempt to resolve them. The consumer needs to be informed, aware of and demand healthier products free from unacceptably toxic residues. Stimulating farmers to turn to alternative forms of horticultural crops by appreciating the benefits of the ever-growing demand for such products.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Horticultural crops --Organic farming -- Greece -- Koufalia (Thessaloniki)
Κηπευτικές καλλιέργειες-- Βιολογική καλλιέργεια -- Ελλάδα -- Κουφάλια (Θεσσαλονίκη)
Organic farming
Βιολογική καλλιέργεια
Keywords: Βιολογική καλλιέργεια;Κηπευτική;Λαχανικά;Organic cultivation;Horticultural;Vegetables
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8975
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13990
Table of contents: Περίληψη - 2 - Abstract - 3 - 1. Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία - 4 - 1.1 Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας - 4 - 1.2 Στόχοι Βιολογικής Γεωργίας - 4 - 1.3 Βασικές Αρχές Βιολογικής Γεωργίας - 5 - 2. Ιστορική Εξέλιξη - 7 - 2.1 Προέλευση - 7 - 2.2 Ανάπτυξη - 7 - 2.3 Διεθνής Αναγνώριση - 9 - 3. Νομοθετικό Πλαίσιο - 9 - 3.1 Εισαγωγή - 9 - 3.2 Κανονισμός (ΕΟΚ) Αριθ. 2092/91 - 10 - 3.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 - 11 - 3.4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 - 13 - 4. Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών στην περιοχή Κουφαλίων - 16 - 4.1.Βιολογική καλλιέργεια ντομάτας - 18 - 4.1.1 Αποστάσεις φύτευσης - 18 - 4.1.2 Πότισμα - 19 - 4.1.3 Βλαστολόγημα - 19 - 4.1.4 Λίπανση - 19 - 4.1.5 Φυτοπροστασία - 19 - 4.2.Βιολογική καλλιέργεια αγγουριού - 26 - 4.2.1 Αποστάσεις φύτευσης - 26 - 4.2.2 Πότισμα - 26 - 4.2.3 Λίπανση - 26 - 4.2.4 Φυτοπροστασία - 26 - 4.3.Βιολογική καλλιέργεια πιπεριάς - 30 - 4.3.1 Αποστάσεις φύτευσης - 30 - 4.3.2 Πότισμα - 30 - 4.3.3 Λίπανση - 31 - 4.3.4 Φυτοπροστασία - 31 - 4.4. Βιολογική καλλιέργεια μελιτζάνας - 32 - 4.4.1 Αποστάσεις φύτευσης - 32 - 4.4.2 Πότισμα - 32 - 4.4.3 Λίπανση - 32 - 4.4.4 Φυτοπροστασία - 33 - Συμπεράσματα – Προτάσεις - 35 - Βιβλιογραφία - 36 -
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ.pdfΜατθαίου, Πτυχιακή 1.67 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13990
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.