Ασθένειες και αντιμετώπιση στα κυριότερα καλλωπιστικά δένδρα (Bachelor thesis)

Αλατζίδης, Δημήτριος/ Χατζηφόρος, Ιωάννης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑλατζίδης, Δημήτριοςel
dc.contributor.authorΧατζηφόρος, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2022-02-23T13:42:56Z-
dc.date.available2022-02-23T13:42:56Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13989-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8981el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑσθένειεςel
dc.subjectΚαλλωπιστικά δένδραel
dc.subjectΣφένδαμοςel
dc.subjectΠλάτανοςel
dc.subjectΚουτσουπιάel
dc.subjectDiseasesen
dc.subjectOrnamental treesen
dc.subjectMapleen
dc.subjectPlatanosen
dc.subjectKoutsoupiaen
dc.titleΑσθένειες και αντιμετώπιση στα κυριότερα καλλωπιστικά δένδραel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΚαλλωπιστικά δέντρα--Ασθένειες και παράσιταel
heal.classificationOrnamental trees--Diseases and pestsen
heal.identifier.secondary8981-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΑλατζίδης Δημήτριος, Χατζηφόρος Ιωάννης, Ασθένειες και αντιμετώπιση στα κυριότερα καλλωπιστικά δένδρα, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα: «ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ&ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ», περιλαμβάνει την καταγραφή των σημαντικότερων καλλωπιστικών δένδρων (όπως είναι η ιτιά, ο πλάτανος, η ακακία μιμόζα κ.ά) και των ασθενειών που μπορούν να προσβληθούν. Μέσα στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται επίσης και κάποιες έννοιες, όπως είναι η προσέγγιση του ορισμού των δένδρων, η προσφορά τους στο περιβάλλον αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και η καλλωπιστική τους αξία.Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης είναι, για την κάθε ασθένεια, να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής αναφορά στα συμπτώματα που προκαλεί, στις συνθήκες που αναπτύσσεται, όπως και στους τρόπους αντιμετώπισης της.el
heal.abstractThis dissertation study entitled “Illnesses and confrontation in the main embellishing trees”, includes the registration of the most important embellishing trees (like willow trees, planetrees, acacias, mimozas etc) and the illnesses by which they can be infected. In this study, some definitions are also included like approach of the definition of the trees, their offer in the environment and the society and of course, their embellishing value. All the above will contribute to the better understanding of the text. Thus, the intention of this study is a detailed reference to be realized to the indications which provoke the conditions which are developed and the ways for its confrontation for each illness.en
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΚAΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 6 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 8 1. ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ / ΠΟΛΕΩΣ 8 1.1 Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ – ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ 8 1.1.1 Συµπτώµατα 8 1.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 9 1.1.3 Αντιµετώπιση 9 1.2 ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ Polyporus sulphureus 10 1.2.1 Συµπτώµατα 10 1.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 11 1.2.3 Αντιµετώπιση 11 1.3 ΣΗΨΗ Η ΛΕΥΚΗ ΣΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ polyporus applanatus 11 1.3.1 Συµπτώµατα 11 1.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 12 1.3.3 Αντιµετώπιση 12 2. AKAKIA MIMOZA 13 2.1. NΕΚΡΩΣΗ ΦΛΟΙΟΥ 13 2.1.1 Συµπώµατα 13 2.1.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης 14 2.1.3 Αντιµετώπιση 14 2.2. ΩΙ∆ΙΟ (ΑΛΕΥΡΩΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ) 14 2.2.1 Συµπτώµατα 15 2.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 15 2.2.3 Aντιµετώπιση 16 2.3. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ – ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ 16 2.3.1 Συµπτώµατα 16 2.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 17 2.3.3 Αντιµετώπιση 18 3. ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 19 3.1. ΣΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ Polyporus fomentarius 19 3.1.1 Συµπώµατα 19 3.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 19 3.1.3 Αντιµετώπιση 20 3.2. ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ 20 3.2.1 Συµπτώµατα 20 3.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 21 3.2.3 Αντιµετώπιση 21 3.3. Αδροµύκωση 21 3.3.1 Συµπτώµατα 21 3.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 22 3.3.3 Αντιµετώπιση 23 4. ΙΤΙΑ 25 4.1. Σηψιρριζίες 25 4.1.1 Συµπτώµατα 25 4.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 26 4.1.3 Αντιµετώπιση 27 4.2. ΕΛΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 27 4.2.1 Συµτώµατα 27 4.2.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξεως 28 4.2.3 Αντιµετώπιση 28 5. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 30 5.1. ΚΗΛΙ∆ΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 30 5.1.1 Συµπτώµατα 30 5.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 31 5.1.3 Αντιµετώπιση 31 5.2. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΡΙΖΩΝ 32 5.2.1 Συµπτώµατα 32 5.2.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης 33 5.2.3 Αντιµετώπιση 34 5.3 Αδροµύκωση 34 5.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ 35 5.4.1 Συµπτώµατα 35 5.4.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 36 5.4.3 Αντιµετώπιση 37 5.5. ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΒΡΑΧΙΩΝΩΝ 37 5.5.1 Συµπτώµατα 37 5.5.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 38 5.5.3 Αντιµετώπιση 40 6. ΛΕΥΚΑ 41 6.1. ΕΛΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 41 6.1.2 Συµπτώµατα 41 6.1.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης 41 6.1.3 Αντιµετώπιση 42 6.2. ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ 43 6.2.1 Συµπτώµατα 43 6.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 43 6.2.3 Αντιµετώπιση 44 6.3. Σκωρίαση φύλλων 44 6.3.1 Συµπτώµατα 44 6.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 45 6.3.3 Αντιµετώπιση 45 6.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ(Agrobacterium tumefaciens) 46 7. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 47 7.1. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ(Verticillium albo – atrum) 47 7.2. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΡΙΖΩΝ 47 7.2.1 Συµπτώµατα 47 7.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 47 7.2.3 Αντιµετώπιση 48 7.3 ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ 49 7.3.1 Συµπώµατα 49 7.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 50 7.3.3 Αντιµετώπιση 50 7.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 50 7.4.1 Συµπώµατα 50 7.4.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 51 7.4.3 Αντιµετώπιση 51 8. ΡΟΒΙΝΙΑ 53 8.1. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ(Verticillium albo – atrum) 53 8.2. NΕΚΡΩΣΗ ΦΛΟΙΟΥ(Nectria cinnabarina) 53 8.3. ΩΙ∆ΙΟ 53 8.3.1 Συµπτώµατα 53 8.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 53 8.3.3 Aντιµετώπιση 54 8.4. ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ 54 8.4.1 Συµπτώµατα 54 8.4.2 Άιτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 55 8.4.3 Αντιµετώπιση 55 8.5. ΜΩΣΑΙΚΟ ΑΚΑΚΙΑΣ 55 8.5.1 Συµπτώµατα 55 8.5.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης 55 8.5.3 Αντιµετώπιση 56 9. ΣΦΕΝ∆ΑΜΟΣ 57 9.1. ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 57 9.1.1 Συµπτώµατα 57 9.1.2 Αίτιο- Συνθήκες ανάπτυξης 57 9.1.3 Aντιµετώπιση 58 9.2. ΩΙ∆ΙΟ (Uncinula aceris) 58 9.3. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ ( Verticillium albo – atrum) 58 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 59el
heal.advisorNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΠαλάτος, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages63-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ-ΑΛΑΤΖΙΔΗΣ.pdfΑλατζίδης, Χατζηφόρος, Πτυχιακή1.61 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13989
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.