Μελέτη ανάπτυξης του τομέα της μελισσοκομίας στην Περιφέρεια Αττικής (Bachelor thesis)

Κωτούλα, Τριανταφυλλιά


Η μελέτη που παρουσιάζεται, αφορά τον τομέα της Μελισσοκομίας στην Αττική. Τονίζεται η σημασία της μελισσοκομίας, τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν, καθώς και ο τρόπος - διαδικασία παραγωγής κι επεξεργασίας του μελιού. Ακόμη, σε ότι αφορά τη μελισσοκομία, ως κλάδο παραγωγής, αναγράφονται συνοπτικά οι νόμοι που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας σχετικά με τον τομέα και αναλύεται η διάρθρωση της μελισσοκομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Επιπλέον, δίνονται γενικότερα στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής, σε ότι αφορά ιστορικά και οικονομικά δεδομένα, επικεντρώνοντας τελικά στο ποσοστό ανάπτυξης και ζήτησης της μελισσοκομίας στην Αττική. Τονίζονται ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία και παρουσιάζονται τυχόν ευκαιρίες ή προοπτικές που μπορεί να έχει ο τομέας βασικά σε επίπεδο χώρας και στη συνέχει σε ότι έχει σχέση με τη Περιφέρεια Αττικής. Κλείνοντας, αναλύονται οι βασικοί σύλλογοι που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και αναγράφονται λεπτομέρειες για τον καθένα. Πρόκειται για μελέτη επίκαιρη που μπορεί να βοηθήσει και να ενημερώσει όποιον είναι σε θέση και ενδιαφέρεται να μάθει για τον τόσο ιδιαίτερο, τομέα της μελισσοκομίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Bee culture--Greece--Attica(Region)
Μελισσοκομία--Ελλάδα--Αττική(Περιφέρεια)
Keywords: Ανάπτυξη;Μελισσοκομία;Ελλάδα;Apiculture;Development;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8964
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13988
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ......................................................................................5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ..................................................................................6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ.......................................................................................7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ .............................................................................9 1.1. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ...........................................................9 1.2. ΤΟ ΜΕΛΙ ...........................................................................................................9 1.3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ................................................................................10 1.4. ΤΡΥΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ.................................................................................11 1.5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ...............................................................................13 1.6. ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ............................................................14 1.7. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ........................................................................17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ.....................21 2.1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.......................................................................21 2.2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ................................................................................................23 2.3. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .....................................................................27 2.4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ................................................................................................28 2.5. ΝΟΘΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ..........................................................................................29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.......................31 3.1. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ .......................31 3.2. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .......................34 3.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ...........................36 3.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 37 3.5. ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ................................................39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ .................................................................42 4.1. ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ............................................................42 4.2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ...........................................................................42 4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................42 4 4.4. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ....................................................................................................................43 4.5. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ..................46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ .....................47 5.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ...........................................................................47 5.2. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ....................................................................................................................49 5.2.1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ»............................................................................................................51 5.2.2. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ...53 5.3. ΔΑΟΚ ΠΕΙΡΑΙΑ..............................................................................................56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................59 ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....................................................................................................................61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I..........................................................................................................64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. .......................................................................................................65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ......................................................................................................66
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ.pdfΚωτούλα, Πτυχιακή 1.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13988
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.