Εκτροφή οστρακοειδών στον Νομό Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Στοίλα, Ανατολή Λυδία


Greece is one of the most important European countries actively taking part in the aquaculture business, which also contains shellfish farming, being an important branch of employment for our country as the majority of mussel production is exported abroad, and therefore contributes significantly in the national economy. This diploma thesis deals with the issue of shellfish farming in Greece, and especially in the prefecture of Thessaloniki, with the practical part focusing on the area of Chalastra. The paper presents an overview of shellfish farming in the world (especially on the EU) and then it focuses more thoroughly on the Greek situation, in order to show where Greece and the area of Thessaloniki stand, regarding the mussel production. In the first part of the thesis, the theoretical one, general information will be presented on the nature and biology of shellfish, focusing on the mussel and the oyster. Then, there is a historical retrospection of shellfish farming in Greece and the European countries as well. Following, there’s information about the most popular farmed species, and statistics are presented about their production, giving a general picture of comparison. Then, the work deepens into the farming methods which are used today, both in Greece and abroad, describing the process in shellfish farming. The theoretical part closes with reference both to the general problems that arise during shellfish farming, as well as to the specific problems that occur in Greece, especially in Thermaikos Gulf. The practical part of the thesis follows, describing the method which was followed for the collection of the presented data, eventually leading to the conclusions that occur from the whole picture of shellfish farming in Greece, and more specifically in Thermaikos Gulf.Finally, an appendix has been included at the end of the paper, presenting an official published document which refers to the new conditions that apply to the conduct of insolvency administrators code, and the lease of marine and lake water areas.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Shellfish culture -- Greece -- Thessaloniki (Perfecture)
Καλλιέργεια οστρακοειδών - - Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη (Νομός)
Shellfish culture
Καλλιέργεια οστρακοειδών
Keywords: Υδατοκαλλιέργεια;Οστρακοκαλλιέργεια;Εκτροφή;Aquaculture;Shellfish farming;Breeding
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8971
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13986
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 8 ABSTRACT 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΑ 11 1.1. ΟΣΤΡΑΚΑ 11 1.2. ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ 11 1.3. ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 11 1.4. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 12 1.4.1. Μύδια 12 1.4.2. Στρείδια 14 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 17 3. ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 19 3.1. ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 19 3.2. ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 23 3.3. Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 24 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 26 4.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΜΥΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 27 4.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 28 5. ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 31 5.1. ΓΟΝΟΣ 31 5.1.1. Παραγωγή γόνου: γενικά για τα δίθυρα 31 5.1.2. Παραγωγή γόνου: στρείδια 32 5.1.3. Παραγωγή γόνου: μύδια 32 5.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 33 5.2.1. Σύλληψη νεαρών ατόμων: Στρείδια 33 5.2.2. Σύλληψη νεαρών ατόμων: Μύδια 33 5.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 33 5.3.1. Συστήματα εκτροφής στρειδιών 37 5.3.2. Συστήματα εκτροφής μυδιών 38 5.4. Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 46 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 48 6.1. ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 48 6.1.1. Χειρισμοί του καλλιεργητή και λανθασμένοι τρόποι καλλιέργειας 48 6.1.2. Χωροθέτηση μονάδων, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 48 6.1.3. Νομικά ζητήματα 48 6.1.4. Οικονομικά ζητήματα 49 6.2. ΕΞΩΓΕΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 49 6.2.1. Παθογόνοι μικροοργανισμοί 49 6.2.2. Βιοτοξίνες 49 6.2.3. Παράμετροι του νερού που επηρεάζουν την ανάπτυξη των οστράκων 49 6.2.4. Εχθροί 50 6.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 50 7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 52 7.1. ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕΛΕΤΗΣ 52 7.2. ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 53 8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 60
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΤΟΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΥΔΙΑ.pdfΣτοΐλα, Πτυχιακή 6.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13986
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.