Μετεγκατάσταση Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Από την «παλιά», στη «νέα». 'Έρευνα χρηστών, φιλοδοξίες και σκέψεις για το νέο κτίριο πολιτισμού. (Bachelor thesis)

Κεφαλά, Ελένη


In preparation of the present thesis, there has been an attempt to record the requirements and needs of a modern library. More precisely, reference has been made to new libraries and specifically to how they were created and organized. Following that general reference to these new cultural and learning centres, the preparation of a new library which is created by the relocation of a great and historical library, has been achieved. This library is no other than the Koventareios Municipal Library of Kozani. The propose of this dissertation is the general enhancement of new libraries and cultural centres, and certainly the expectations of community members, of the creation of a new library. For this reason that thesis presents a questionnaire which was addressed to Kozani's residents and users of the ''old'' Koventareios library in order to express their thoughts and ambitions about the establishment of a new sophisticated library. The conclusions drown from the user's answers are the following:There seems to be great interest and good will from the users to visit the new library building and specifically the kid's library, the exhibit hall, the lecture hall and the dining area. At the same time, the sentiment about the maintainability of the historical value of KMLK in a new state-of-art place, is optimistic. Additionally, users clearly believe that particular attention must be paid on automation, staff enhancement, accessibility on old material evidence and purchase of books. Finally, the building's distant location from the city center seems to play a catalytic role.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης;νέα βιβλιοθήκη;μετεγκατάσταση;χρήστες;ίδρυση;οργάνωση;Koventareios Municipal Library of Kozani;new library;relocation;users;establishment;organized
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2018 (α/α 10363)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13979
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publication date: 2018-11-09
Bibliographic citation: Κεφαλά, Ε. (2018). Μετεγκατάσταση Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Από την «παλιά», στη «νέα». 'Έρευνα χρηστών, φιλοδοξίες και σκέψεις για το νέο κτίριο πολιτισμού (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης..
Abstract: Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες μια σύγχρονης νέας βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η αναφορά σε νέες βιβλιοθήκες και ειδικότερα, στον τρόπο δημιουργίας και οργάνωσης τους. Μετά από αυτή την γενική αναφορά στα νέα κέντρα πολιτισμού και μάθησης, επιτυγχάνεται η παρουσίαση μιας νέας βιβλιοθήκης και πιο στοχευμένα, η μετεγκατάσταση μιας σπουδαίας ιστορικής βιβλιοθήκης, που δεν είναι άλλη από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η γενικότερη ανάδειξη νέων βιβλιοθηκών και κέντρων πολιτισμού και σαφέστατα, οι προσδοκίες των χρηστών μιας κοινωνίας, από την δημιουργία μιας νέας βιβλιοθήκης. Γι αυτό τον λόγο, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, παρουσιάζει ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους χρήστες της «παλιάς» Κοβενταρείου και κατοίκους της Κοζάνης, προκειμένου να αποτυπώσουν τις φιλοδοξίες και σκέψεις τους για την ίδρυση μιας νέας και υπερσύγχρονης βιβλιοθήκης. Από τις απαντήσεις των χρηστών προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: παρουσιάστηκε μεγάλο ενδιαφέρον και θέληση να επισκεφτούν οι ίδιοι τη νέα βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα την παιδική βιβλιοθήκη, τον εκθεσιακό χώρο, την αίθουσα εκδηλώσεων αλλά και τον χώρο εστίασης. Παράλληλα, υπάρχει αισιόδοξο κλίμα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα διατήρησης της ιστορικής αξίας της ΚΔΒΚ, σε ένα νέο υπερσύγχρονο χώρο. Επιπροσθέτως, είναι ξεκάθαρη η επιθυμία των χρηστών να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην αυτοματοποίηση, την ενδυνάμωση του προσωπικού, την προσβασιμότητα σε παλαιά τεκμήρια αλλά και την αγορά νέων βιβλίων. Τέλος, καταλυτικό ρόλο στην επισκεψιμότητα του νέου κτιρίου, διαδραματίζει η απομακρυσμένη από το κέντρο της πόλης τοποθεσία του.
In preparation of the present thesis, there has been an attempt to record the requirements and needs of a modern library. More precisely, reference has been made to new libraries and specifically to how they were created and organized. Following that general reference to these new cultural and learning centres, the preparation of a new library which is created by the relocation of a great and historical library, has been achieved. This library is no other than the Koventareios Municipal Library of Kozani. The propose of this dissertation is the general enhancement of new libraries and cultural centres, and certainly the expectations of community members, of the creation of a new library. For this reason that thesis presents a questionnaire which was addressed to Kozani's residents and users of the ''old'' Koventareios library in order to express their thoughts and ambitions about the establishment of a new sophisticated library. The conclusions drown from the user's answers are the following:There seems to be great interest and good will from the users to visit the new library building and specifically the kid's library, the exhibit hall, the lecture hall and the dining area. At the same time, the sentiment about the maintainability of the historical value of KMLK in a new state-of-art place, is optimistic. Additionally, users clearly believe that particular attention must be paid on automation, staff enhancement, accessibility on old material evidence and purchase of books. Finally, the building's distant location from the city center seems to play a catalytic role.
Advisor name: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Examining committee: Χριστοδούλου, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Publishing institution: teithe
Number of pages: 75
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13979
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.