Αγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στην περιοχή της Δράμας (Bachelor thesis)

Στεφανίδου, Μαριάννα


Στην δεκαετία του 1980 στα πλαίσια του γενικού τουρισμού και κυρίως μέσω της θέσπισής των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων ( Μ.Ο.Π. ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε η έννοια του αγροτουρισμου. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα που το μεγαλύτερο προνόμιο της είναι ότι περιλαμβάνει ανεξάντλητους πόρους διαφορετικούς από περιοχή σε περιοχή. Εκτός από την σπάνια φυσική ομορφιά της, διαθέτει πλούσια ιστορία, πολιτισμό και παράδοση, γαστρονομία, χωριά και παραδοσιακούς οικισμούς, τοπικές γιορτές και πανηγύρια και διάφορα άλλα στοιχεία που την κάνουν πόλο έλξης για τον κόσμο. Το κυριότερο πλεονέκτημα όμως είναι ότι είναι μια χώρα με ανομοιογένεια και μοναδικότητα και μέσω του αγροτουρισμου είναι που θα αναδειχτούν αυτά τα δυο στοιχεία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Agritourism
Αγροτουρισμός
Subsidies--Accounting--Law and legislation
Επιχορηγήσεις--Λογιστική--Νόμος και νομοθεσία
Subsidies--Greece--Drama
Επιχορηγήσεις--Ελλάδα--Δράμα
Keywords: Αγροτουρισμός;Ύπαιθρος;Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές;Πρόγραμμα Leader;Επιδότηση;Agritourism;Countryside;Mountainous and disadvantaged areas;Leader program;Subsidy
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8962
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13967
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Agritourism
Αγροτουρισμός
Subsidies--Accounting--Law and legislation
Επιχορηγήσεις--Λογιστική--Νόμος και νομοθεσία
Subsidies--Greece--Drama
Επιχορηγήσεις--Ελλάδα--Δράμα
Submission Date: 2022-02-17T14:18:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Στεφανίδου Μαριάννα, Αγροτουρισμός: Η εξέλιξη των προγραμμάτων Leader στην περιοχή της Δράμας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Στην δεκαετία του 1980 στα πλαίσια του γενικού τουρισμού και κυρίως μέσω της θέσπισής των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων ( Μ.Ο.Π. ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε η έννοια του αγροτουρισμου. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα που το μεγαλύτερο προνόμιο της είναι ότι περιλαμβάνει ανεξάντλητους πόρους διαφορετικούς από περιοχή σε περιοχή. Εκτός από την σπάνια φυσική ομορφιά της, διαθέτει πλούσια ιστορία, πολιτισμό και παράδοση, γαστρονομία, χωριά και παραδοσιακούς οικισμούς, τοπικές γιορτές και πανηγύρια και διάφορα άλλα στοιχεία που την κάνουν πόλο έλξης για τον κόσμο. Το κυριότερο πλεονέκτημα όμως είναι ότι είναι μια χώρα με ανομοιογένεια και μοναδικότητα και μέσω του αγροτουρισμου είναι που θα αναδειχτούν αυτά τα δυο στοιχεία.
Table of contents: Περίληψη……………………………………………………………………….....3 Περιεχόμενα……………………………………………………………………….4 Εισαγωγή…………………………………………………………………………..6 Κεφάλαιο 1………………………………………………………………………...7 1.1 Η έννοια του τουρισμού…………………………………………………………….7 1.2 Μορφές τουρισμού………………………………………………………………….7 1.3 Εναλλακτικός η ειδικής μορφής τουρισμός……………………………………….9 Κεφάλαιο 2………………………………………………………………………...10 2.1 Αγροτουρισμός……………………………………………………………………....10 2.1.1 Ορισμός…………………………..………….………….…….………………......10 2.1.2 Ιστορική Αναδρομή………………………………...……………….…………….10 2.1.3 Λόγοι Ανάπτυξης………………………………………………………………..12 2.1.4 Στόχοι Αγροτουρισμου…………………………………………………………..12 2.1.5 Μορφές Αγροτουρισμου……………………………….…………..…………….13 2.1.6 Δραστηριότητες Αγροτουρισμου………………………………………..……….15 2.1.7 Θετικές Επιδράσεις Αγροτουρισμου.…………………….…………………..….16 2.1.8 Αρνητικές Επιδράσεις Αγροτουρισμου……………………..……………..…….16 2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την τοπική τουριστική ανάπτυξη…..……..………17 2.2.1 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας…………………………….……………..…………17 2.2.2 Τα Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα…………………….………………………. 18 2.2.3 Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί……………….…………..…………18 2.2.4 Οι Επιχειρήσεις Αγροτικού Τουρισμού…………………….…………………….19 2.2.5 Η Συμμετοχή και Υποστήριξή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…….……………….20 2.2.6 Κεφάλαια για την Τουριστική Ανάπτυξη…………………………………………20 2.2.7 Η Συνεργασία Μεταξύ Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης…………..…20 2.2.8 Υποστήριξη Κοινότητας για τον Τουρισμό………………….……………...…....20 2.2.9 Προβολή και Πληροφόρηση………………………………………………………21 2.2.10 Πηγές Χρηματοδότησης…………………………………………………………21 Κεφάλαιο 3………………………………………………………….………..…….22 3.1 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader…………………………………..……………..22 3.1.1 Χαρακτηριστικά του Προγράμματος…………………………………..………….22 3.1.2 Στόχοι του Προγράμματος……………………………….……………..…………23 3.1.3 Οι εν δυνάμει δραστηριότητες του Leader………..…………..……….………….24 3.2 Leader ı………………………………………………………………….…………....24 3.3 Leader II………………………….……….………………………………………….24 3.4 Leader +…………….………….……………….………….…………..……….…….25 3.5 Άξονας 4 ( Προσέγγιση Leader )…………………………………………..………..26 3.6 Θετικές Επιδράσεις του Leader…………………………………………………….26 3.7 Εμπόδια στην Υλοποίηση του Προγράμματος…...……....………………………...28 3.8 Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Leader στην Περιοχή της Δράμας…..……….293.8.1 Leader II………………………………………………………………………..…..29 3.8.2 Άξονας 4 ( Προσέγγιση Leader )……………………………………….………….30 Κεφάλαιο 4…………………………………………………………….……………31 4.1 Μεθοδολογία Έρευνας……………………………………………………………….31 4.2 Ορισμός………………………………………………………………………..………31 4.3 Είδη Έρευνας………………………………………………………………..………..31 4.4 Σχετικά με την παρούσα έρευνα………………………………………………..……33 4.4.1 Αντικείμενο της έρευνας…………………….……………..…………...………….33 4.4.2 Σκοπός της έρευνας………………………………….……………………………..33 4.4.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο……………………………………………………………..34 Κεφάλαιο 5……………………………………………………….…………………36 5.1 Αγροτουριστικό προφίλ………………………………………………………………36 5.2 Πρόγραμμα Leader……………………………………….…………………………..38 Συμπεράσματα………………………………………………….………………….……….42 Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………….44 Παράρτημα…………………………………………………………………………………44
Advisor name: Χατζηγεωργίου, Χρυσούλα
Examining committee: Χατζηγεωργίου, Χρυσούλα
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 53
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Στεφανίδου Μαριάννα.pdfΣτεφανίδου, Πτυχιακή 904.64 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13967
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.