Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας γεωργικής επιχείρησης. Η περίπτωση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε. (Bachelor thesis)

Καρυοφύλη, Γεωργία Χρυσαυγή


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρυοφύλη, Γεωργία Χρυσαυγήel
dc.date.accessioned2022-02-17T12:22:06Z-
dc.date.available2022-02-17T12:22:06Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13964-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8965el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΟικονομικά στοιχείαel
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subjectΓεωργική επιχείρησηel
dc.subjectFinancial dataen
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectAgricultural enterpriseen
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση μιας γεωργικής επιχείρησης. Η περίπτωση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε.el
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασία-
heal.classificationΑγροτικές βιομηχανίες--Χρηματοοικονομικήel
heal.classificationAgricultural industries--Financeen
heal.classificationIndex numbers (Economics)en
heal.classificationΑριθμοδείκτες (Οικονομική)el
heal.classificationFinancial statementsen
heal.classificationΧρηματοοικονομικές καταστάσειςel
heal.identifier.secondary8965-
heal.dateAvailable2022-02-17T12:23:06Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2017-10-12-
heal.bibliographicCitationΚαρυοφύλη Γεωργία Χρυσαυγή, Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας γεωργικής επιχείρησης. Η περίπτωση της ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε., Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017-
heal.abstractΗ ανάλυση και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων ενός οργανισμού, δηλαδή του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών έχει σα στόχο την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν στην σωστότερη και πιο προσοδοφόρα διανομή των περιορισμένων οικονομικών πόρων. Υπάρχει η πιθανότητα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Η κυριότερη αιτία για αυτό είναι η διαφορετική μορφή των οικονομικών καταστάσεων, η οποία οφείλεται στην έλλειψη τυποποιημένης ορολογίας και στην ανομοιογένεια των κανόνων αποτίμησης. Τα στοιχεία που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να αποτελούν για τον αναλυτή πολύτιμο υλικό, το οποίο όμως εξαιτίας των ασαφειών και των δυσκολιών που περιέχει χρειάζεται επεξεργασία και αξιοποίηση έτσι ώστε να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται αριθμοδείκτες οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία ανάλυσης και συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων ενός οργανισμού. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση τόσο της θεωρίας που αφορά την οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και των βασικών αριθμοδεικτών αλλά και της επιχείρησης ΕΛΒΙΖ Α.Ε.. Κατόπιν θα γίνει μία εφαρμογή κάποιων ενδεικτικών αριθμοδεικτών στα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης σε βάθος πενταετίας.el
heal.tableOfContentsΠρόλογος…………………………………………………………..…..………σελ I Περίληψη…………………………………………………………...……..…σελ III Abstract……………………………………………………….………………σελ IV Περιεχόμενα………………………………………………….….……………σελ V Κεφάλαιο 1ο ………………………………………………….……………….σελ 1 1.1 Σκοπός της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων…….……..σελ 1 1.2 Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων…………………......…σελ 3 Κεφάλαιο 2ο …………………………………………………………….…….σελ 6 2.1 Μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων…………….σελ 6 Κεφάλαιο 3ο ……………………………………………………………...….σελ 12 3.1 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες…….…..σελ 12 3.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας…………………………….……..σελ 15 3.3 Αριθμοδείκτες ρευστότητας……………………………..…………σελ 25 3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας…………………………………...σελ 33 3.5 Αριθμοδείκτες διαθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας…...σελ 43 3.6 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες……………………………………..…σελ 51 3.7 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας………………….….……..σελ 62 Κεφάλαιο 4ο ……………………………………………………………..….σελ 66 4.1 Παρουσίαση επιχείρησης …...............................................σελ 66 Κεφάλαιο 5ο ……………………………………………………………...….σελ 70 5.1 Παρουσίαση αριθμοδεικτών επιχειρήσεων……………………..σελ 70 Συμπεράσματα………………………………………………….………..….σελ 87 Παράρτημα Α ……………………………………………………..……..….σελ 89 Βιβλιογραφία …………………………………………………………….....σελ 97el
heal.advisorNameΑγγελόπουλος, Σταμάτηςel
heal.committeeMemberNameΑγγελόπουλος, Σταμάτηςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages99-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.pdfΚαρυοφύλη, Πτυχιακή 2.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13964
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.